Škoda způsobená nesprávným úředním postupem

Dobrý den, před třemi lety jsme podali žádost o vydání stavebního povolení, ale stavební úřad o něm rozhodl až nyní. Museli jsme úřad neustále upomínat, psali jsme až na ministerstvo, podali jsme dokonce žalobu, ale stejně to trvalo tak dlouho. Mezitím se samozřejmě změnily ceny a nevíme, zda vůbec na stavbu budeme mít. Můžeme chtít po úřadu nějakou náhradu?

ilustrační foto

 

Podle zákona č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci, jak již je z názvu zákona zřejmé, za podmínek stanovených tímto zákonem stát.
Podle § 5 písm. b) odpovídá stát za podmínek stanovených tímto zákonem také za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním postupem. Podle § 13 odst. 1) je nesprávným úředním postupem také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.
Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.
Na Vaši situaci dle mého názoru dopadají výše uvedená ustanovení zákona a je možné se domáhat náhrady jak za vzniklou škodu tak zadostiučinění za vniklou nemajetkovou újmu. Pro uplatnění Vašich nároků doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz