ZŠ Plzeň, Heyrovského 23 – škola pro tebe

ZŠ Plzeň, Heyrovského 23 je základní škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program je rozšířen o vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a environmentální vzdělávání. Posílena je tělesná výchova, včetně výuky zdravotní tělesné výchovy. Škola zaručuje individuální přístup v méně početných třídách a nabízí bezplatné zájmové kroužky. Zájmové útvary jsou rozmanité – jsou to např. výtvarné činnosti podněcující představivost a fantazii, dramatická a řečová výchova rozvíjející osobnost a komunikaci dítěte, sportovní činnosti, kondiční cvičení ve školní posilovně, florbal a také kroužek kreativ, kde jsou starší žáci školy vedeni k rozvoji své kreativity. Výuka je vedena speciálními pedagogy a asistenty. Každoročně se zde pořádají turistické, lyžařské a cyklistické pobyty…

Zápisy do 1. ročníku se konají vždy začátkem dubna. Přesný termín je uveden na webových stránkách www.zshey.cz.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612103909_001_mc.pnghttp://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612103958_001_mc.png

Zájmové útvary

(zdarma)

I. stupeň

• Výtvarné činnosti – Cílem kroužku je hravou formou žáky seznamovat s barvami a nejrůznějšími výtvarnými technikami. Podněcovat tak jejich představivost, fantazii a procvičovat jemnou motoriku. Vést je k vyjádření svých emocí a vnímání okolního světa prostřednictvím vlastní tvorby.

• Sportovní činnosti

• Výroba keramiky – V tomto zájmovém kroužku si žáci vyzkouší různé modelovací materiály (modelína, modelovací hmoty schnoucí pouze na vzduchu, sádra, keramická hlína). Práce s hlínou u žáků rozvíjí jemnou motoriku. Ke každému je přistupováno individuálně dle jeho schopností. Své výrobky žáci využívají při výzdobě tříd i dalších prostor školy.

• Sportovní cinnosti,ktere jsou zamerene na rozvoj fyzicke zdatnosti mladsich zaku a seznamemi s ruznymi druhy sportu . Krouzek je realizovan ve skolni telocvicne a v prirode.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612101306_001_mc.png

II. stupeň

• Kondiční cvičení – Kroužek je zaměřen na celkové zvýšení všeobecné fyzické zdatnosti žáků. V rámci kroužku využíváme tělocvičnu a školní posilovnu, která je plně vybavena moderními posilovacími stroji a žáci zde cvičí pod odborným vedením. Zároveň je zde i boxovací pytel, rukavice, lapy i ochranné helmy, které jsou využity při výuce základů úpolových sportů. Veškeré cvičení je přizpůsobeno věku žáků s důrazem na zdraví a bezpečnost.

• Kreativ – Prostřednictvím tohoto kroužku jsou i starší žáci naší školy vedeni k rozvoji své kreativity a fantazie. S využitím různých technik a materiálů se naučí vyrábět předměty pro denní potřebu, ale i k dekoraci. Vyzkouší si například drhání (náramky přátelství), pletení ošatek z papírových roliček, drátkování, korálkování (šperky), šití, háčkování nebo pletení. Záleží vždy na schopnostech a zájmu samotných žáků. Tyto výrobky pak mohou využít nejen pro sebe, ale i jako drobné dárky pro své přátele.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612101207_001_mc.pnghttp://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612101228_001_mc.png

Projekty

Pilotní projekty

• CLIL – zeměpis, výtvarná výchova

• Pokusné ověřování nové formy spolupráce s rodinou a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování, a k zavedení Individuálního výchovného plánu

Dlouhodobé projekty

• Branný den – cvičení v přírodě v rozsahu 4 hodin ( I.stupeň) a 5 hodin ( II.stupeň), dvakrát ročně.

• Den dopravy – návštěvy dopravního hřiště ( I.stupeň)

• Přírodovědné stezky – každoroční celodenní akce s vědomostním testem

• Výstavy výtvarných prací

• Vánoce – výroba vánočních ozdob, výzdoba školy, výroba dárků pro charitu, vánoční trhy

• Velikonoce – zdobení kraslic, výroba pomlázek, návštěva velikonočních trhů

• Mezinárodní spolupráce: Baden – Württemberg (SRN).

• Partnerská škola: škola Alice Salomonové

• Dlouhodobá spolupráce se ZOO Plzeň – v rámci pracovního vyučování, spojená s prohlídkou zvířat

• Environmentální vzdělávání – akce ve škole i v terénu

„Učíme se společně“

Žáci naší školy v rámci projektu „Učíme se společně“ spolupracují s učni v oboru zahradnické práce z OŠVS, Vejprnická 56, Plzeň.

Děti se setkávají při společných akcích buď v Heyrovského, anebo Vejprnické ulici. Společně řeší zadané úkoly a zdokonalují se v mnoha oblastech včetně praktických činností. Například se jedná o předvánoční výrobu věnců a dárků, velikonoční dílny, společné brigády v lesní školce nebo v ZOO.

Další aktivity vedou žáky k úzkému vztahu k přírodě. Jedná se o besedy o zvířatech a rostlinách, při nichž děti určují druhy, například ovocné stromy a keře, bylinky, zeleniny či skalničky. O zvířatech si připravují zajímavosti s pomocí internetu a časopisů Příroda.

V letošním školním roce speciální třída mimo jiné s pomocí zahradníků zvelebila své záhony novými rostlinami.

Projekt „Učíme se společně“ motivuje žáky naší školy k zájmu o přírodu a pomáhá jim při rozhodování o dalším uplatnění v životě.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612102915_001_mc.png

Školní družina a školní klub

Družina a klub mají sídla v areálu školy Skupova 17.

Vedoucí vychovatelka: Dagmar Chadimová – tel: 377 371 114, chadimova@zshey.cz

Provozní doba: ranní 6:15 – 7:40 hod., odpolední 11:30 – 16:00 hod.

Zařízení je určeno především žákům 1. a 2. stupně zaměstnaných rodičů, ale je k dispozici i ostatním žákům pokud nebude naplněn počet žáků na 1 oddělení, např. z organizačních důvodů, či sociálního prostředí v němž dítě vyrůstá.

Hlavním posláním družiny je rekreační, zájmová a odpočinková činnost.

Nabízí žákům příjemné strávení volného času a možnost navštěvovat kroužky zdarma organizované školou.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612101955_001_mc.png

Organizace spolupracující se školou

• Charita

• Městská policie Plzeň – tábory pro děti

• Sdružení Tereza – ekologická výchova

• Středisko volného času dětí a mládeže – Skupova ul.

• Stonožka – p. Bella Jenssen

• Ametyst – ochrana přírody

• Techmania Plzeň – výtvarné soutěže

• Západočeská univerzita v Plzni

• Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

• PPP – Plzeň město, jih, sever

• Policie ČR

• Městská policie Plzeň

• ÚMO Plzeň 3 – Komise prevence kriminality

• ÚMO Plzeň 1, 2, 3, 4 – OSPOD

• Hasičský záchranný sbor

• ZOO

• Fond ohrožených dětí

• K-centrum, P-centrum

• Středisko výchovné péče – DDÚ, SVP

• Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty

• Bílý kruh bezpečí

• KHS Plzeň

**********************

Kontakt na školu

Ředitelství:

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Heyrovského 23

301 00 Plzeň

Detašované pracoviště a školní družina:

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Skupova 17

301 00 Plzeň

telefon: 377 377 458

e-mail: info@zshey.cz

www: www.zshey.cz