Škola ve zdravém prostředí Vysočiny

Obrataňská škola se nachází ve zdravém prostředí kraje Vysočina. Místo je ideálním předpokladem pro získání rovnováhy v oblasti duševní i fyzické. Multikulturní atmosféra umožňuje bezpečné střetávání žáků různého věku a z různého kulturního prostředí. Využívá prostory stávající základní školy, které jsou světlé, čisté, upravené a odpovídají všem hygienickým a bezpečnostním předpisům. Stravování je řešeno ve spolupráci se školní jídelnou základní školy a s místními podnikatelskými subjekty, které poskytují naší škole zajímavé slevy.

Priority školy

Naším cílem je, aby od nás odcházeli středoškolsky odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umí zacházet s informacemi, jsou kreativní a flexibilní a jsou konkurenceschopní na trhu práce. Snažíme se o individuální přístup ke studentům i s ohledem na situační a osobnostní specifika vzdělávání dospělých. Chceme cestou vnitřní diferenciace vytvořit pro každého našeho žáka takový program, který bude maximálně vyhovovat jeho individuálním potřebám a umožní mu, aby byl v co největší míře úspěšný.

 

Jsme škola OTEVŘENÁ všem žákům a veřejnosti

Vytváříme INTERKULTURNĚ PŘÁTELSKÉ prostředí

Poskytujeme ROVNÉ šance všem žákům

KAŽDÝ může být ÚSPĚŠNÝ

Klademe důraz na VŠESTRANNÝ rozvoj osobnosti

Vedeme žáky k pochopení významu CELOŽIVOTNÍHO vzdělávání

Zajišťujeme kvalitní JAZYKOVOU výuku

Podporujeme ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ styl

Posilujeme SOCIÁLNÍ cítění žáků

Spolupráce školy s ostatními partnery

Ve spolupráci s obcí, místními podnikateli, a institucemi a samotnými studenty chceme školu více zatraktivnit a podílet se na kulturním dění v obci.

 

Profil absolventa

Podle zaměření studovaného oboru se absolvent orientuje v oblasti předškolní pedagogiky, v sociálních službách, marketingu, managementu, právu, ovládá základy podnikání a účetnictví, orientuje se v ekonomických pojmech a kategoriích, zvládá řešení strategických problémů (praktických i teoretických). Je schopen týmové práce, používá moderní technologie a prostředky komunikace, jeden světový jazyk ovládá na minimální úrovni B1 a další cizí jazyk na minimální úrovni A2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent se v praxi uplatní v oblasti předškolní výchovy a v sociálních službách, i jako střední management a samostatný podnikatel. Je připraven ucházet se o práci v rámci EU.

 

__________________________________

Adresa školy

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Obrataň 148, 394 12 Obrataň

 

Telefonní čísla

724 268 963 (ředitel školy Mgr. František Vostarek)

720 024 974 (zástupkyně Ing. Eva Matějková, MBA)

702 076 909 (sekretariát školy – Helena Šafratová)

 

E-mail

sekretariat(zavináč)sspobratan.cz (sekretariát školy – Helena Šafratová)

vostarek(zavináč)sspobratan.cz (ředitel školy Mgr. František Vostarek)

uloziste(zavináč)sspobratan.cz (školní úložiště dat – Ing. Pavel Martinec)

Pro komunikaci s vedením školy můžete využít i kontaktního formuláře.

www.sspobratan.cz