Kraj má aktuální analýzu stavu drogové scény a závislostního chování v regionu

Karlovarský kraj nechal v roce 2021 zpracovat analýzu stavu drogové scény a závislostního chování na území regionu. Jedná se o výchozí dokument, který objektivně popisuje současnou situaci. Z dokumentu odborníků z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyplynuly závěry a doporučení pro další směřování protidrogové politiky v kraji.

Úkol pořídit analýzu vyplynul z „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024“. „Tento strategický dokument schválilo předchozí krajské zastupitelstvo v červnu 2020. V návaznosti Následně na to nechal kraj vypracovat analýzu drogové scény, což je autorská vědecká práce, jež obsahuje řadu závěrů a zjištění. Nejde o dogma, jímž se kraj musí řídit, ale stejně tak bychom neměli nad stavem, který analýza popisuje, zavírat oči,“ vysvětlil krajský radní Robert Pisár s tím, že 9. prosince 2021 proběhlo veřejné projednání textu analýzy v přítomnosti starostů, zástupců městských policií nebo neziskového sektoru.

ilustrační foto

 

Analýza popsala a zmapovala drogovou scénu v jednotlivých částech kraje včetně stávající sítě služeb a jejich cílových skupin, vytipovala rizikové lokality v kraji ve vztahu k užívání nelegálních návykových látek a popsala potřeby poskytovatelů sociálních služeb v území. „Potýkáme se podobně jako v jiných částech republiky s vysokou dostupností legálních návykových látek, tedy alkoholu a tabáku pro děti a mládež, rozvíjí se rizikové chování v online prostoru, máme zde jen nedostatečnou síť psychiatrické péče pro osoby s různými formami závislosti. Analýza nastínila doporučení, o kterých chceme v první řadě diskutovat se všemi aktéry z našeho regionu. Za nutné považujeme mimo jiné posílit komisi bezpečnosti a prevence kriminality o odborníka v oblasti závislostí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Analýza dále navrhuje zřídit pozici místního protidrogového koordinátora v Mariánských Lázních, posílit úvazek koordinátora v Sokolově, navázat spolupráci s dalším certifikovaným poskytovatelem primární prevence, protože v současné době v regionu působí jen spolek Světlo Kadaň. Chybí také služby pro děti ohrožené drogami do 15 let.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz