Jak vnímá generace Z Karlovarský kraj?

Jak zatraktivnit region a čím oslovit zejména mladou generaci, aby kraj neopouštěla nebo se do kraje, po získání zkušeností, vracela? Tato skutečnost netrápí pouze Karlovarský kraj. Týká se také města Zlín a Jeseník. Společně s partnery z těchto měst (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum s.r.o. ve Zlíně a město Jeseník) hledá Karlovarská agentura rozvoje podnikání odpovědi, proč tomu tak je.

V současné době generace Z představuje již pětinu obyvatel naší země a více jak její třetina dosáhla produktivního věku a vstupuje na pracovní trh. Navíc bude žít déle – naděje dožití při narození se od roku 1990 prodloužila o 8 let u mužů (na 76 let) a o 7 let u žen (na 82 let) (zdroj: ČSÚ). V reakci na současný svět plný změn (možná nejrychlejších změn v historii) můžeme faktory vedoucí k odchodu z kraje identifikovat zcela odlišné od těch, které nám byly doposud známy. Právě z tohoto důvodu je velmi důležité identifikovat potřeby zejména u mladých obyvatel narozených mezi lety 1991–2010 (tzv. generace Z). Náležitou péči a velkou pozornost je jim potřeba věnovat také proto, že jsou generací zcela odlišnou od těch předchozích. Už od dětství umí využívat různá komunikační zařízení, která se stala nedílnou součástí jejich života a v rámci své profese je jim v podstatě jedno, odkud budou pracovat.

„V rámci tohoto projektu bychom rádi identifikovali potřeby a postoje mladé generace v našem regionu. Následně budeme hledat možnosti a způsoby, jak zlepšit podmínky pro život mladých lidí v kraji.“ zmiňuje Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

Výzkum je rozdělen do několika fází. Na jaře tohoto roku proběhly v jednotlivých regionech diskuse u kulatých stolů se zástupci municipalit, odborníky z oblasti školství, kultury a podnikatelské sféry. Sesbírané podněty z oblastí, které ovlivňují kvalitu života mladých obyvatel, jakými jsou územní identita a regionální marketing, vzdělávání a příprava na povolání, zaměstnání, podnikání a dojížďka za prací, možnosti trávení volného času, bydlení, životní prostředí a veřejný prostor, budou nyní ověřeny prostřednictvím dotazníkového šetření u samotné generace Z v dotčených regionech.

Dotazníkové šetření, které představuje další fázi výzkumu, má pomoci pochopit postoje mladých lidí, jejich potřeby a očekávání, zjistit pohled generace Z na různé oblasti života v Karlovarském kraji –budoucí plány, vztah k regionu, názory a postoje ke vzdělávání, zaměstnání a podnikání, na spokojenost s možnosti trávení volného času, představy o bydlení a postoj k životnímu prostředí.

“Naším cílem je dozvědět se, na co se máme v rozvoji našeho regionu zaměřit a co udělat proto, abychom odliv lidí z Karlovarského kraje zpomalili,“ říká Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení. Jedním z nástrojů a finálních výstupů projektu je připravovaná softwarová aplikace, prostřednictvím které budou moci mladí lidé prezentovat své vlastní zlepšující záměry a nápady pro místo, kde žijí.

Vyplňování dotazníku pro studenty posledních ročníků SŠ bude probíhat ve spolupráci se středními školami Karlovarského kraje od listopadu do konce roku 2021. Dotazník je také volně k dispozici na stránkách www.karp-kv.cz či v odkazu https://forms.gle/7y7pcpWdjDyEnbmm6.


Zdroj:

Ing. Miroslava Tlučhořová

PR oddělení

www.karp-kv.cz