Pedagogové převzali ocenění od Karlovarského kraje

Téměř dvacítka pedagogů převzala z rukou hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka ceny za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství. Vedení kraje původně připravovalo předání cen v březnu u příležitosti Dne učitelů, protiepidemická opatření ale neumožnila akci uskutečnit, proto se slavnostní ceremoniál konal v Královské mincovně v Jáchymově v úterý 14. září. Cenu hejtmana získal bývalý dlouholetý učitel Základní školy a mateřské školy v Rotavě Otakar Glos.

„Chtěl bych vám všem poděkovat za odvedenou práci a těm, kteří v ní i nadále pokračují, přeji pevné nervy a velkou trpělivost. Vám, kteří už jste ukončili svou pedagogickou dráhu a odcházíte na zasloužený odpočinek, pak přeji hlavně spoustu krásných dní prožitých aktivně a s dobrou náladou,“ řekl hejtman Petr Kulhánek během oficiálního aktu, který zpestřilo hudební vystoupení žáků i učitelů Základní umělecké školy Nejdek.

Přehled oceněných:

CENA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE

za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

 

Mgr. Otakar Glos, učitel Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace

 • Otakar Glos pracoval ve školství v Karlovarském kraji 51 let, od roku 1953. Ve funkci zástupce ředitele Základní školy v Rotavě působil od roku 1958 do roku 1994. Následně ve škole ještě učil až do roku 2004. Výrazně se podílel na estetické výzdobě školy a jeho zásluhou dosahovali žáci vynikajících výsledků ve výtvarných soutěžích. Byl náročný a důsledný nejen k sobě, ale i ke kolegům, které vedl. Mladým byl ochotným rádcem. Účastnil se rovněž aktivně života ve městě. Jeho dílem je znak a prapor města Rotava, logo základní a mateřské školy i logo Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Podařilo se mu rovněž originálním ztvárněním postav čtyř evangelistů nahradit ukradené obrazy v rotavském kostele.

 

PAMĚTNÍ LISTY HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE 

za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

 

Jana Brabcová, zástupce ředitele Mateřské školy Cheb, Osvobození 67

 • Jana Brabcová pracuje ve školství od roku 1978, z toho 16 let jako ředitelka školy. Jako vedoucí pracovník byla vždy flexibilní, aktivní a uměla rychle reagovat na změny ve školství. Jejím motem je: „Silný není ten, kdo jediným pohledem dokáže někoho položit na lopatky, ale ten, kdo pouhým úsměvem postaví někoho na nohy.“ Přispěla k založení projektu Environmentální výchovy v mateřské škole, projektem „Rozhýbejte naše děti“ podporovala pohybové aktivity dětí ve škole např. školička bruslení, lyžování, sportovní hry, tanečně pohybové hry. Přispívala k rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podílela se na tvorbě a doplňování školního vzdělávacího programu o nové netradiční prvky.

 

 

Alena Čermáková, vychovatelka Základní školy Ostrov, příspěvková organizace

 • Alena Čermáková pracuje ve školství od roku 1982. Celou svou profesní kariéru vede žáky ke sportu v rámci hodin tělesné výchovy a lyžařských výcviků. Řadu let organizovala ve škole soutěže a připravovala žáky na různá sportovní klání v rámci krajských a celorepublikových soutěží. Při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy důsledná a vede žáky k respektování pravidel. Vždy se snaží o co nejlepší působení na žáky a jejich přípravu do běžného života.

 

Mgr. Olga Fernandez, zástupce ředitelky pro hudební obor, učitelka hry na klavír Základní umělecké školy Roberta Schumanna Aš

 • Olga Fernandez působí několik desítek let v ašské základní umělecké škole jako učitelka hry na klavír. Její žáci se mnohokrát zúčastnili celostátních kol soutěže základních uměleckých škol, kde často vítězili. Paní Fernandez vyniká dlouholetými pedagogickými zkušenostmi, které s radostí uplatňuje při práci se svými žáky, ale předává je i svým kolegům. Ve škole patří mezi přirozené autority. V rámci školy se podílí na přípravách školních koncertů a celoškolských projektů. Velkou měrou se rovněž podílela na přestěhování školy do nově zrekonstruované budovy.

 

Ing. Pavel Filipin, učitel 2. stupně v 5. základní škole Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace

 • Pavel Filipin pracuje v základní škole od roku 2000. Aktivně pracuje v rámci předmětových komisí, podílí se na aktualizacích školního vzdělávacího programu a významně přispívá ke kladnému image školy. Žákům se pravidelně věnoval i v odpoledních hodinách, kdy vedl kroužky košíkové a sportovních her. Jeho zájem o sport a práci s dětmi přinesl škole významné úspěchy ve sportovních soutěžích záků 1. i 2. stupně ZŠ v oblasti míčových her. Pan Filipin rovněž pořádal okrsková a okresní kola ve vybíjené a košíkové. Týmy pod jeho vedením se pravidelně kvalifikovaly z okresních do krajských kol, kde získávaly medailová umístění. Jeho nadšení a zápal pro sport a práci s dětmi ovlivnily mnoho žáků, ukázal jim cestu ke zdravému životnímu stylu, práci v týmu, zvládání náročných situací jako je umění hrát fair play.

 

PaedDr. Ingrid Franková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Toužim, příspěvková organizace

 • Ingrid Franková vykonává pedagogickou činnost od roku 1984. Na škole začínala na postu učitelky a od roku 1992 je ředitelkou školy, která ve velké míře pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je dlouholetou členkou Asociace speciálních pedagogů, kde vykonává funkci místopředsedkyně krajské sekce. Během své funkce byla průkopníkem zavedení přípravných tříd, dále se jí podařilo zřídit speciální třídy pro předškolní děti s kombinovanými vadami a následně otevřít mateřskou školu pro děti s logopedickými vadami. Pro žáky školy se snaží vytvořit prostředí, které jim umožní plnohodnotné vzdělávání.

 

Jaroslava Glosová, učitelka Základní školy a mateřské školy Rotava, příspěvková organizace

 • Jaroslava Glosová pracovala ve školství v Karlovarském kraji 42 let. Se svým manželem se podílela na estetické výzdobě školy a má zásluhu na vynikajících výsledcích žáků ve výtvarných soutěžích. Ve škole zastávala také funkci výchovné poradkyně. Po celou dobu svého pedagogického působení na škole se řadila mezi nejlepší, vysoce zodpovědné a svědomité učitele.

 

Mgr. Stanislava Hauzrová, učitelka Základní školy Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace

 • Stanislava Hauzrová působila na pozici učitelky pro výuku dějepisu a zeměpisu na 2. stupni základní školy. Dále pracovala jako zástupkyně ředitele a metodička prevence. V průběhu své dlouholeté praxe se věnovala primární prevenci na základní škole a spolupracovala s institucemi při řešení problematiky dospívajících žáků. V současnosti je paní Hauzrová již v důchodovém věku, ale svým metodickým přístupem a pedagogickým taktem je vzorem pro začínající pedagogy.

 

Mgr. Ivana Hlaváčová, učitelka Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

 • Ivana Hlaváčková působila v oblasti školství 36 let z toho 26 let na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně. Během prvních let ve škole si rozšířila odbornou kvalifikaci o výuku předmětu technika administrativy a získala pověření komisaře pro státní zkoušky v psaní na klávesnici. V této specifické oblasti se pod jejím vedením žáci úspěšně zúčastňují republikového finále Mistrovství České republiky v grafických disciplínách, zároveň byla patnáct let krajským garantem této soutěže. Vedle pozice učitele vykonávala i funkci výchovného poradce, kde se jí dařilo koordinovat spolupráci s třídními kolektivy. Její práci oceňují i ředitelé z jiných středních škol, kde působila jako předsedkyně maturitní komise.

 

Mgr. Jaroslav Chromec – in memoriam, učitel Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, cenu převzala dcera Mgr. Lenka Kůsová

 • Jaroslav Chromec učil téměř 40 let tělesnou výchovu na ostrovském gymnáziu a předtím krátce na SPŠS Ostrov. Byl mimořádně oblíbeným a úspěšným tělocvikářem. Výstižné je motto všech ostrovských maturantů: „Chceš-li býti správným borcem, měj tělocvik s Járou Chromcem“. Školní výlety a mimoškolní, nejen sportovní akce, zůstávají pro absolventy školy plné nezapomenutelných, krásných vzpomínek. Stejně oblíbený byl pro svůj nezištný, veselý a přátelský naturel v pedagogickém sboru. Sportu věnoval veškerý svůj volný čas včetně víkendů. Byl vynikajícím hráčem i trenérem basketbalu. Díky němu měl ostrovský basketbal dlouho výborné renomé ve všech věkových kategoriích. Na ostrovském gymnáziu vedl řadu dalších sportovních kroužků, například volejbal, tenis. Jeho posledním trenérským úspěchem byl postup šachového družstva nižšího gymnázia do celostátního finále šachové olympiády.

 

Mgr. Dana Kučerová, učitelka Základní školy Březová

 • Dana Kučerová působila v rámci své pedagogické praxe jako učitelka na základních školách v Bukovanech a v Sokolově. Od školního roku 1991/1992 až dosud působí na Základní škole Březová. I přes důchodový věk stále aktivně pomáhá ve škole. Svou pedagogickou činnost vykonávala vždy poctivě a zodpovědně jako učitelka českého jazyka, německého jazyka, výchovy k občanství, ale i jako třídní učitelka na 1. i 2. stupni. Děti vedla k četbě se snahou vypěstovat u nich lásku k literatuře. Ve škole rovněž působila v preventivním týmu.Vedle školy se paní Kučerová zapojuje i do veřejného života města, kde pomáhá s organizací kulturních akcí či realizací zájezdů pro občany města.

 

Bc. Lydie Kučerová, ředitelka Mateřské školy Velichov

 • Lydie Kučerová pracuje ve školství od roku 1981 a od roku 1991 je ředitelkou Mateřské školy ve Velichově. Její laskavý a trpělivý přístup, stejně jako zvednutý ukazováček a přísnější tón hlasu, oceňují rodiče dětí nejen z Velichova, ale i z okolních obcí a měst i přesto, že by pro ně bylo mnohdy snazší navštěvovat školu v místě bydliště. Škola pod jejím vedením poskytuje vhodné prostředí i pro děti, které potřebují asistenta. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou zprostředkovává pomoc i samotným rodičům. Díky zapojení školky do projektů, vyjíždějí děti na různé poznávací výlety, na divadelní představení, na biostatek či do ekocenter.

 

PhDr. Milan Molec, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

 • Milan Molec působí ve školství již mnoho let. Za tu dobu získal mnoho zkušeností na různých pozicích od učitele přes ředitele střední školy, školního inspektora při České školní inspekci po současnou pozici ředitele dětského domova, kde působí od roku 2015. V této pozici se musel zpočátku vypořádat s řadou obtíží, ale díky své přirozené autoritě a profesionálnímu přístupu se mu je podařilo zvládnout. Za jeho relativně krátké působení se mu podařilo významně pozvednout zázemí dětského domova v Plesné. I v době pandemie se mu povedlo zajistit fungování dětského domova bez výrazných komplikací. Aktuální výzvou pro pana Molce je úspěšné dokončení rekonstrukce objektu bývalého domova mládeže Střední zemědělské školy v Dalovicích pro potřeby dětského domova.

 

PhDr. Miroslava Mutinská, učitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace

 • Miroslava Mutinská se výchově a vzdělávání žáků věnuje od roku 1994, a to nejprve jako vychovatelka Výchovného ústavu ve Žluticích, poté jako učitelka na základní a střední škole. Od roku 1996 pracuje paní Mutinská jako učitelka cizích jazyků a základů společenských věd ve Střední lesnické škole Žlutice. Vedle běžné výuky se paní Mutinská věnovala pořádání řady působivých a naučných jazykových exkurzí do německy mluvících zemí a kulturních exkurzí. Díky tomu dokázala žákům lesnické školy ukázat i jiný svět, než je ten „lesní, zelený“. Kulturní život v Karlovarském kraji obohacuje rovněž svým zpěvem jako členka komorního sboru Rosa Coeli, jež se věnuje intepretaci vokální renesanční a barokní hudby.

 

Hana Plachá, učitelka 2. stupně Základní školy Sokolov, Švabinského 1702

 • Hana Plachá pracuje ve školství od roku 1970 a jako učitelka českého jazyka, německého jazyka a dějepisu na Základní škole Sokolov, Švabinského od roku 1981. V rámci své práce se zapojila do příprav nového pojetí výuky předmětů dějepis, tělesná výchova, český jazyk. Dále se podílela na realizaci sportovních akcí školy, připravovala žáky k předmětovým soutěžím. Ve škole rovněž vykonávala funkci výchovného poradce a vypracovala metodické listy a učební pomůcky na výuku německého jazyka. V roce 2013 získala 3. místo v celostátní soutěži „Superučitel“ němčiny. Díky jejímu způsobu výuky německého jazyka se jí daří zvýšit o něj zájem u dětí. V rámci školy rovněž organizuje mezinárodní spolupráci se školami a víkendové pobyty žáků v SRN.

 

Mgr. Blanka Siberová, učitelka Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace

 • Blanka Siberová nastoupila na gymnázium v roce 1982 a učí zde dějepis, ruský a francouzský jazyk a nepovinně i latinu. Její nadhled, životní a pedagogické zkušenosti, věrnost škole i žákům z ní činí mimořádnou učitelku. Každý, koho paní Siberová učila, si ji pamatuje a laskavost je ta vlastnost, kterou si vybaví žáci i kolegové, když padne její jméno.

 

Pavla Smržová, ředitelka Mateřské školy Bochov

 • Pavla Smržová působila v Mateřské škole Bochov od roku 1977. Do mateřské školy nastoupila ihned po absolvování střední pedagogické školy. Od roku 1990 ve škole zastávala funkci ředitelky, až do letošního roku, kdy odchází na zasloužený odpočinek. Funkci ředitelky plnila vždy řádně a spolehlivě, její práce ji naplňovala a brala ji jako své poslání.

 

Mgr. Ivona Šípošová, ředitelka Základní školy Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace

 • Ivona Šípošová působí ve školství od roku 1979 a od roku 2000 až do letoška, kdy odchází do penze, působí ve funkci ředitelky Základní školy Kraslice, Opletalova 1121. Celý svůj profesní život se věnuje práci s dětmi a mládeží, především se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi její největší přednosti patří poctivost, svědomitost, houževnatost, vstřícnost a spravedlivost. Je respektována jak mezi žáky a rodiči, tak i mezi svými kolegy. Všem vždy dopřála sluchu a akceptovala názory druhých.

 

Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace

 • Hana Švejstilová působí na pozici ředitelky střední zdravotnické školy od roku 2010. Za tu dobu se jí podařilo zrekonstruovat objekt školy a vybavit jej moderními učebními pomůckami. Škola díky jejímu aktivnímu přístupu realizovala a realizuje řadů projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávacího procesu. Podporou osvětových aktivit žáků, studentů a učitelů na akcích kraje, města, ostatních mateřských, základních i středních škol a jiných organizací přispívá k výchově ke zdraví a prevenci nemocí v regionu. Aktivně spolupracuje s řediteli ostatních zdravotnických škol při tvorbě koncepce vzdělávání ve zdravotnictví. Je skvělý manažer a člověk. V době pandemie se paní ředitelce podařilo namotivovat své žáky a učitele, aby šli pomáhat do zdravotnických zařízení. I díky této nezištné výpomoci v nemocnicích, u krajské hygienické stanice a jinde se podařilo překonat nejvyšší vrchol pandemie v kraji.

 

Mgr. Růžena Ulrychová, učitelka Integrované školy Cheb, příspěvková organizace

 • Růžena Ulrychová věnovala celou svou profesní kariéru žákům a studentům na základních a středních školách v Karlovarském kraji. Je vystudovanou učitelkou dějepisu a ruského jazyka, které si později rozšířila i o anglický jazyk. Vždy se snažila u svých žáků vzbudit zájem a vytvářet u nich pozitivní vztahy jak k vyučovaným předmětům, tak také k lidem. Díky její aktivitě absolvují žáci různé exkurze, výstavy, zahraniční zájezdy zaměřené na dějiny a upevňování jazykových dovedností. V pracovním kolektivu je ceněna pro své pedagogické úspěchy a charakterové vlastnosti, jako je empatie, ochota pomoci žákům i kolegům, pozitivní přístup k řešení jakékoliv situace. I přes důchodový věk stále pracuje s plným nasazením a předává své zkušenosti dalším generacím.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz