Plzeňský kraj podporuje malé zemědělce

Problematika malých zemědělců inspirovala vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radkou Trylčovou uspořádat konferenci „Farmář jako součást venkova v Česku a Bavorsku“, kde se sešli nejen zástupci Plzeňského kraje, ale také ministerstva zemědělství, Asociace soukromých zemědělců, Bavorského spolku farmářů a partnerského regionu Horní Falz v čele s předsedou krajského sněmu Horní Falze Franzem Löfflerem.

„Jsem přesvědčen, že za těch 30 let svobody jsme pro farmáře nic zásadního neudělali a je třeba vyvolat debatu o tom, jaké problémy malé farmáře trápí a především co pro ně můžeme udělat. Pojďme si vzít příklad ze zemí, kde podpora malých farem funguje. Chceme jako kraj podporovat regionální farmáře, a proto jsme se rozhodli toto setkání zrealizovat. Právě naši partneři z Bavorska, kteří jsou dnešními hosty, mají v této oblasti bohaté zkušenosti,“ uvedl v zahajovacím proslovu hejtman Josef Bernard.

Jeho slova doplnila radní Radka Trylčová: „Podpora malých farem nabývá na důležitosti právě v době, kdy přichází tlak od spotřebitelů. Ti se zajímají o původ, kvalitu a nezávadnost potravin a je tedy pro nás zásadní, abychom právě proto umožnili malým farmářům lepší podmínky. Budoucnost si vyžádá jasný postoj a silnou podporu těchto podnikatelů. Plzeňský kraj si toto uvědomuje, a proto už nyní historicky poprvé otvíráme pro malé zemědělce dotační titul jako jednu z možností pomoci.“

V prvním bloku přednášek konference představil bavorskou podporu zemědělců a systematizaci ve státní správě zástupce Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví Michael Hartl. Dále se problematice rozvoje venkova v souvislosti se zemědělstvím věnoval Jiří Chmel ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Evropskou politiku v oblasti zemědělství očima samotných kmenových zemědělců v kontextu situace v ČR přiblížil předseda Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík. Na programu byly dále příspěvky zástupců Bavorského spolku farmářů k aktuální situaci v Bavorsku, dalšími tématy dopoledního bloku byla ekonomická situace zemědělců u nás a zástupci regionálních MAS představili možnosti přeshraniční spolupráce a projekty pro veřejnost, kterými dětem i dospělým představují práci zemědělců.

V odpolední části probíhala panelová diskuze k tématům oblasti zemědělství. Hlavním tématem byly dotace, které rozdělují zemědělce právě díky absenci zastropování v systému rozdělování dotací. V diskuzi hovořili regionální farmáři, kteří volají po změně legislativy a podpoře státu, aby svou živnost mohli provozovat bez represe. Zmínili vysokou administrativní zátěž a znevýhodňování rodinných farem.

Závěrem diskutující zhodnotili konferenci jako přínosnou, protože zde padla zásadní problematika, kterou prostřednictvím krajů mohou komunikovat s vedením státu. Došlo zde také k navázání nových kontaktů mezi partnerskými zemědělci Bavorska i Plzeňského kraje a navázání spolupráce v projektech pro veřejnost právě v oblasti zemědělství a farmářství. Hejtman Josef Bernard se inspiroval možnostmi spolupráce, které přislíbil prezentovat na setkání Asociace krajů ČR začátkem dubna.

Plzeňský kraj podporuje malé zemědělce a je pro zastropování dotací

Plzeňský kraj podporuje dotačními tituly malé farmy, včelaře, kteří také produkují regionální výrobky, pravidelně už řadu let spolupořádá soutěž regionálních potravin. Jedním z nových kroků směřujících k podpoře regionálních zemědělců je historicky první dotační titul určený právě malým zemědělcům.

Zastropování dotací je pro malé zemědělce, kteří žádají o dotace, zásadní především z důvodu zamezení vzniku rozdílů mezi malými subjekty a velkými korporacemi. „Jinými slovy řečeno, zastropování dotační podpory zamezí znevýhodňování malých zemědělců, kteří v případě čerpání dotace poměrem k vlastnictví půdy přichází o finanční podporu a tu naopak dostávají větší vlastníci půdy na základě větší rozlohy půdy,“ vysvětluje radní Radka Trylčová.

Konference, která se konala v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, nebyla podle zástupců Plzeňského kraje poslední aktivitou na podporu malých farmářů, byla prvním krokem v rozsáhlé podpoře zemědělců v regionu.

O dotačním titulu

Nový dotační program Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

Rada schválila vyhlášení nového dotačního programu na podporu zemědělců v Plzeňském kraji. Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji  za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Na dotační program je vyčleněna částka 2 miliony korun, přičemž maximální výše dotace pro žadatele je 200 tisíc korun.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím aplikace eDotace od 30. dubna do 31. května 2019.


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz