Karlovarský kraj má náskok v přípravě digitální technické mapy regionu

Od roku 2023 musí mít kraje v ČR k dispozici digitální technickou mapu (DTM). Jednotný mapový podklad pro celé území regionu bude sloužit městům a obcím, projektantům a investorům, správcům sítí a samozřejmě veřejnosti. Karlovarský kraj už má nyní digitální technickou mapu téměř hotovou a zvládl ji pořídit z velké části vlastními silami.

Komplexní mapový podklad pro Karlovarský kraj dosud nebyl k dispozici. Katastrální mapy, které se běžně využívají, slouží pro vyznačení vlastnických hranic, ale jejich součástí nejsou všechny stavby v terénu, nezobrazují se v nich například průběhy chodníků, plotů, cyklostezky, stavby dopravní a technické infrastruktury, průběhy sítí jednotlivých správců, což je důležité pro zakládání staveb. „Dokončení digitální technické mapy kraje je pro nás mezníkem v oblasti digitalizace územního plánování a stavebního řízení. Jde o službu, jež má mnohostranné využití. Lidé, kteří si budou chtít pořídit pozemek či stavět, díky DTM získají jednoduchý a rychlý přehled o možnostech a limitech využití území, o existenci inženýrských sítí. Městům a obcím bude sloužit jako datová základna pro tvorbu územních plánů i evidenci vlastního majetku. Neméně významná je pro geodety a projektanty, protože v rámci DTM získají garantovaná data pro projektování staveb. Správci sítí zase mohou zrychlit práci při vydávání stanovisek žadatelům o stavební povolení,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Správcem digitální technické mapy bude od 1. 7. 2023  krajský úřad v přenesené působnosti. „Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část, která se týká především sítí. Mapa se člení na údaje o dopravní a technické infrastruktuře a povrchové situaci, tedy polohopis a výškopis. Dosavadní technické mapy obcí bude možné nadále obcemi spravovat z prostředků obce, nicméně základem pro jejich aktualizaci bude DTM kraje,“ popsal Vojtěch Franta.

Kraj získal na realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora byla ve výši 201, 5 milionu korun, z čehož 85 procent činí příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 procent je hrazeno z prostředků Karlovarského kraje.

První podklad pro digitální technickou mapu regionu vznikl v roce 2013 jako součást Digitální mapy veřejné správy. Útržkovitý mapový podklad byl v této fázi vytvořen konsolidací existujících map správců sítí RWE, ČEZ, O2. Kraj založil nový datový sklad pro nové podrobné body, zpracoval jednotnou metodiku, značkový mapový klíč. Postupně se uzavíraly smlouvy o spolupráci s obcemi, které na svém území vydávaly vyhlášku o vedení technické mapy obce. V roce 2020 vyšla  novela zákona o zeměměřictví s novým termínem o digitální technické mapě kraje a obcí. Vznikla povinnost krajů vybudovat DTM do konce června 2023.

Digitální technická mapa se mapuje v měřítku  1:500, souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, má 3. třídu přesnosti mapování dle ČSN 013410. Provádí se v ní topologické kontroly (nedotahy linií nebo jejich přesahy, křížení linií, doplnění lomových bodů, odstranění duplicit prvků, apod.). Vytváří se pro ni metadata, vyplnění povinných atributů prvků, např. druh linie, datum aktualizace, třída přesnosti určení a podobně.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz