Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji pokračují trochu jinak

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Plzeňský kraj připravuje další výzvu na kotlíkové dotace, jejíž cílem je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním zaměřena na domácnosti s nižším příjmem.

Potenciální žadatelé si mohou vyplnit předběžnou žádost tzv. předžádost na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace do dotačního titulu „Předžádost – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ do 31. 3. 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč.

Podáním předžádosti získá žadatel pořadové číslo a vyčká na vyhlášení výzvy, o které bude informován na email, který uvedl při registraci v aplikaci eDotace. V případě podání předžádosti si potenciální žadatelé zajistí automatické elektronické podání své žádosti do budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve v dubnu 2022.

 

Základní podmínky pro podání předžádosti

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.
• sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
• domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
• u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

 

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

Bude podporována výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

 

Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

 

Kontakt:

telefonní číslo 377 195 099 nebo email kotliky@plzensky-kraj.cz