Věcné břemeno

Dobrý den, před lety jsme synovi darovali dům, ve kterém bydlíme s tím, že zde máme věcné břemeno doživotního užívání. Se synem jsme se dohodli, že si budeme dál hradit všechny náklady s domem spojené. Teď jsme ale s manželkou oba v důchodu, takže naše příjmy se snížily a navíc manželka onemocněla a máme značné výdaje v souvislosti s její léčbou. Se synem jsme mluvili o tom, jestli by nám finančně pomohl, ale on se k tomu nemá. Můžete nám poradit, jak postupovat?

ilustrační foto

 

V českém právním řádu je zakotvena vyživovací povinnost nejen rodičů k dětem, ale i dětí k rodičům, a to v ustanovení § 915 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Podle toho je dítě povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Zákonem určená povinnost je samozřejmě vynutitelná, a to prostřednictvím soudu.
Dále stejný zákon, tedy občanský zákoník upravuje možnost dárce, domáhat se odvolání daru, a to pro nevděk, jako tomu bylo i v původní právní úpravě, a nově i z důvodu nouze. Možnost odvolání daru pro nevděk má dárce v případě, že obdarovaný dárci ublíží úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že tím zjevně porušil dobré mravy. Možnost využití bych ale dle Vašeho popisu neshledával. Spíše by se nabízelo odvolání daru z důvodu nouze, ale zákon k tomu vyžaduje naplnění konkrétních podmínek. Tou základní je, že dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, což je i Vaše manželka. Za této situace můžete dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby Vám dar vydal nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se Vám nedostává prostředků k uvedené výživě.
To je pouze stručný nástin možností, které jsou obsaženy v zákoně, ale pro posouzení celé situace a zvolení dalšího postupu doporučuji vyhledat pomoc advokáta.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz