Výstava »V OPLATCE JSI VŠECEK TAJNĚ« (do 4.2.)

Západočeská galerie v Plzni zve návštěvníky na výstavu

 

»V OPLATCE JSI VŠECEK TAJNĚ«

Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

 

výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň

20. 10. 2017 – 4. 2. 2018

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171024082958_001_ls.png

 

Lucas Cranach st. – následovník, Mše sv. Řehoře, 1540-1550, Národní galerie v Praze

 

Eucharistie (svátost oltářní) je vedle křtu a biřmování další svátostí, které uvádějí do křesťanského života. Její kult byl od středověku jedním z ústředních témat evropské kultury a prostupoval všemi sférami života tehdejší společnosti. Výstava a doprovodná publikace sledují podobu úcty ke svátosti oltářní, jak se projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění dvacátého století. Tato úcta, rostoucí od druhé poloviny třináctého století a kulminující v Českých zemích v obdobích kolem roku 1400 a 1500, se stala jedním z klíčových témat evropské kultury a našla výraz vpestré škále děl různých uměleckých druhů a typů. Na výstavě jsou tak zastoupena díla malířská, sochařská i práce  uměleckého řemesla. Přestože její těžiště spočívá zejména v exponátech z období pozdního středověku, instalaci významně doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka BílkaJana ZrzavéhoBohuslava Reynka,Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky.

 

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171024082638_001_ls.png

Jan Zrzavý – Večeře v Emauzích (motiv Rembrandtův), 1932, Mueum umění Olomouc

 

Titul výstavy je citací verše z tzv. Kunhutiny modlitby, české veršované skladby z doby kolem r. 1300, věnované oslavě mysteria eucharistie a zaznamenané v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II.

 

Projekt, na němž se odborně podíleli i badatelé z Ústavu pro dějiny umění FF UK a Národního památkového ústavu, je výsledkem spolupráce tří institucí: Muzea umění OlomoucKrálovské kanonie premonstrátů na Strahově a Západočeské galerie v Plzni. Výstava se uskutečnila nejprve v Arcidiecézním muzeu Muzea umění Olomouc (23. 3. – 10. 9. 2017) a po uvedení v Západočeské galerii se přesune do Strahovského kláštera (15. 3. – 20. 5. 2018).

 

Výstavu připravili Michaela Ottová (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze), Helena Zápalková (Muzeum umění Olomouc) a Libor Šturc (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), odborným garantem projektu je Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

 

Zdroj: ZČG