Plzeňský kraj letos chystá téměř 90 dopravních staveb, uleví se například Rokycanům

Hned tři rozestavěné dopravní stavby si v pátek 24. května prohlédl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek společně s vedením Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) a zástupci zhotovitelů. Stalo se tak v Borovech u Přeštic, v Dobřanech na Plzeňsku a v Oseku na Rokycansku. První dvě stavby budou dokončeny ještě letos, stavbu nového napojení severního Rokycanska na dálnici D5 prostřednictvím přeložky silnice II/232 v Oseku zhotovitel podle svých slov pro Plzeňský kraj dokončí již příští rok. Celkem bude Plzeňský kraj v letošním roce stavět 89 dopravních staveb.

V Borovech jsou předmětem stavby tři mostní objekty na komunikaci II/182. Most ev.č. 182-007 přes bezejmennou vodoteč, most ev.č. 182-008 přes Úhlavu a most ev.č. 182-010 přes zrušený náhon mlýna, který byl zatrubněn.

„V rámci stavby bude první z mostů nahrazen propustkem, druhý z mostů bude nahrazen kompletní novou mostní konstrukcí a poslední most bude bez náhrady zrušen. V současnosti probíhají stavební práce dle stanoveného časového harmonogramu. Pracuje se na opěrách mostu včetně jejich betonáže. Tato stavba je důležitá zejména pro místní mlýn, který má nyní kvůli uzavřenému mostu výrazně ztížený přístup na klíčovou dopravní tepnu,“ přiblížil průběh stavebních prací náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Stavební práce zajišťují pro Plzeňský kraj společnosti MI ROADS, a.s., a Doprastav, a.s. Cena dle projektové dokumentace včetně DPH činí 42,5 mil. Kč, SÚS PK se však cenu stavby dle smlouvy o dílo podařilo výrazně snížit, a to na 32 mil. korun (vč. DPH).

Další stavbou, kterou si dnes náměstek P. Čížek zevrubně prohlédl, je rekonstrukce silnice Plzeňské ulice (III/18034) v Dobřanech o délce 0,7 km. Součástí stavby je výstavba chodníků, parkovacích stání, odvodnění komunikace, rekultivace, výsadba zeleně, oprava vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení kanalizace. Opravu vozovky realizuje Plzeňský kraj prostřednictvím SÚS PK společně s městem Dobřany.

V současnosti probíhají stavební práce na vyfrézování povrchu komunikace, realizují se uliční vpusti a výměna vodovodních přípojek. Cena stavby podle projektové dokumentace činí vč. DPH 41 mil. Kč, vysoutěžená cena pro SÚS PK je opět výrazně nižší: 25,3 mil. Kč (s DPH), což ocení zejména investoři, kterými jsou Plzeňský kraj a město Dobřany. Zhotovitelem je firma Robstav k.s.

Do třetice si náměstek hejtmana Pavel Čížek společně s vedením SÚS PK a zástupci zhotovitele prohlédli i stavbu přeložky napojení severního Rokycanska na dálnici D5. Jde o první etapu stavbu přeložky silnice II. třídy II/232, vedoucí v nezastavěné části obce, tedy ve volném terénu s úrovňovým křížením stávajících silnic, polních cest, se dvěma mostními objekty. Pěší turisté a cyklisté se mohou těšit na novou lávku, která umožní bezpečné křížení s touto důležitou dopravní cestou. Stavba zahrnuje rovněž most přes Voldušský potok nebo přeložky inženýrských sítí. Délka stavební akce je 5,3 km.

Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183 u D5, dále trasa probíhá severojižním směrem převážně volným, nezastavěným územím.

Po dostavbě západního okruhu města Plzně, který jsme dokončili před rokem, se v tomto případě jedná o druhou největší dopravní investici našeho kraje v jeho historii. Přínos této stavby ocení zejména v Rokycanech, Litohlavech a Oseku, kde se nám díky této stavbě podaří odklonit nákladní dopravu. Lidé se tak mohou snad už od příštího roku těšit na výrazné zklidnění dopravy v bezprostřední blízkosti jejich domovů,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Čížek s tím, že stavba přeložky bude podle zhotovitele stavby skutečně dokončena již příští rok.

Cena stavby dle projektové dokumentace činí 593,8 mil. Kč (vč. DPH), vysoutěžená cena pro SÚS PK je i v tomto případě výrazně nižší a činí 358,9 mil. Kč (vč. DPH). Zhotovitelem stavby je ROADFIN stavby s.r.o.

Díky tomu, že se naší Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje daří kvalitně soutěžit zhotovitele dopravních staveb, můžeme lépe pracovat s celkovým rozpočtem na opravy a rekonstrukce silnic či výstavbu zcela nových moderních dopravních staveb. V jiných krajích nám to mohou jen závidět,uzavřel svou inspekční cestu v pozitivním duchu náměstek Pavel Čížek.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová
www.plzensky-kraj.cz