Mobilheim a povolení stavby

Dobrý den, po rozvodu jsem si postavila na svůj pozemek mobilní dům, abych měla kde bydlet, než si seženu něco jiného. Z obce mně ale teď přišla výzva, abych tuto nepovolenou stavbu odstranila. Postupuje prosím obec správně a mohu s tím ještě něco dělat?

ilustrační foto

 

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon (SZ)) se za stavbu považuje také výrobek, plnící funkci stavby, tedy i mobilní dům. Stavba tedy nemusí být nemovitou věcí, která je součástí pozemku, jak tomu tradičně bývá. Není důležité, jakou formu movitá věc má, zda je spojena se zemí pevným základem nebo má kola či oj. Podstatné je, jakou funkci výrobek plní. Obec tedy postupuje správně.

Doporučuji Vám požádat o dodatečné povolení stavby. Určité zjednodušení zákon u těchto jednoduchých staveb poskytuje alespoň v tom, že územní řízení o umístění mobilních domů probíhá ve zjednodušené formě a v případě splnění stanovených podmínek udělí stavební úřad bez dalšího územní souhlas. Základními podmínkami je, aby navrhovaný záměr byl v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou. Aby bylo podání kompletní, je nezbytné doložit vlastnické právo k pozemku nebo jiný doklad, z něhož vyplývá povolení umístit stavbu na dané parcele, dále pak základní dokumentaci umístění stavby, dokumentaci stavby samotné, která musí splňovat veškeré náležitosti, uvedené v příslušných vyhláškách (což může být u některých mobilních domů problém) a samozřejmě tak vyjádření majitelů veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Další výhodou pak je, že stavba mobilního domu nepodlého kolaudaci a stejně tak není třeba nechat objekt zaevidovat na katastrálním úřadu.

V každém případě Vám doporučuji vyhledat pomoc nejen z oblasti právní, ale zejména z oblasti stavebního řízení.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz