Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je obec Kařez

Po dvouleté pauze se uskutečnila soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje 2022, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec Kařez. Slavnostní vyhlášení za účasti zástupců Plzeňského kraje se uskutečnilo v prostorách sportovního hřiště přímo ve vítězné obci. Ta získala kromě Zlaté stuhy za vítězství v soutěži také finanční dar od Plzeňského kraje a ministerstva pro místní rozvoj.

Hodnotící komise navštívila všechny přihlášené obce během června, kdy v časovém intervalu dvou hodin měli zástupci obce možnost odprezentovat své úspěchy na poli společenského života, rozvoje obce, spolupráce místních spolků a organizací, péče o obec, její infrastrukturu, veřejnou zeleň i vzdělávání a další oblasti.

Obec Kařez získala Zlatou stuhu za celkový vyvážený rozvoj a přístup obce k posuzovaným oblastem v rámci soutěže. Kařez má nadstandardní spolupráci s místními podnikateli a spolky. Především sportovní spolky jsou zde velmi činné a je jich také vyšší počet. Všechny spolky se zapojují do života v obci a díky nim zde dochází k tradičnímu mezigeneračnímu propojení. Obec dobře rozvíjí své služby, infrastrukturu, pečuje o veřejná prostranství, kterými jsou nejen zeleň ale také vodní prvky. Zároveň kvalitně pečuje o areál své mateřské a základní školy i jeho širší okolí.

„Je to pro nás velká čest a pocta. Znamená to také, že naše zastupitelstvo dělá práci kvalitně. Zároveň ale vím, že to není jen vítězství starosty obce a zastupitelů, ale je to hlavně díky jejím obyvatelům,“ říká starosta vítězné obce Václav Krofta. „Přípravy byly sice náročné, ale zároveň musím říci, že jsme v přítomnosti poroty byli autentičtí a přirození. Představili jsme život v obci takový, jaký opravdu je, jací jsme na poli společenském ale také jak pečujeme o infrastrukturu, jakou máme občanskou vybavenost a čím je obec celkově zajímavá.“

„Při slavnostním vyhlášení této soutěže nejde jen o samotné vítězství. Jde také o to setkání všech místních, starostů obcí a dalších, kteří spolu tráví čas a řeší mnohdy řadu problémů. Domnívám se, že jsou to právě malé obce, které jsou společně duší Plzeňského kraje, ačkoli jako hlavní srdce regionu je často vnímána pouze Plzeň,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Ten společně se svým prvním náměstkem Petrem Vankou, do jehož gesce spadá právě regionální rozvoj, předával řadu ocenění.

V posledním, jubilejním 25. ročníku soutěže v roce 2019 zvítězila obec Pačejov, jejíž starosta předal po neobvykle dlouhé době tří let vlády putovní žezlo starostovi Kařezu.

Modrá stuha za společenský život

obec Raková, okres Rokycany

Bílá stuha za činnost mládeže

obec Tlučná, okres Plzeň-sever

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

obec Břasy, okres Rokycany

Cena hejtmana Plzeňského kraje

obec Křenovy, Domažlice

Cena Rady Plzeňského kraje

obec Kornatice, okres Rokycany

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

obec Kasejovice, okres Plzeň-jih

Diplom za vzorné vedení kroniky

obec Všekary, okres Plzeň-jih

Diplom za rozvíjení lidové tradice

obec Kozojedy, okres Plzeň-sever

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

obec Příchovice, okres Plzeň-jih

Cena je udělena za pestrý spolkový a komunitní život v obci, který se prolíná s fungováním spolků. V obci jsou např. založeny tvořivé dílny, které se zaměřují na výuku mnohdy zapomenutých řemesel a tradic našich předků. Nejpočetnější spolek – příchovičtí skauti mají od obce velmi dobré zázemí, a je zde velmi zřetelná spolupráce mezi spolkem a obcí při životě v obci.

Cena spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje

obec Křenovy, okres Domažlice

Cena udělena za obnovu mlýnského náhonu.

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu

obec Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

kategorie A: obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

obec Liblín, okres Rokycany – za citlivou rekonstrukci drobné sakrální památky – hřbitovní kříž

kategorie B: obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

obec Staré Sedliště, okres Tachov – za rekonstrukci budovy bývalé radnice na dům s pečovatelskou službou

kategorie C: nové venkovské stavby

obec Němčovice, okres Rokycany – za výstavbu nového hřbitova vč. budovy márnice, brány a kříže. Celý areál je citlivě umístěn do krajiny.

Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnické charakteru vč. svých místních částí, které mají maximálně 7500 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Podání řádně vyplněných přihlášek bylo možné v termínu 23. 2. – 29. 4. 2022.

O soutěži

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.

Více informací k soutěži najdete na webu ZDE.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz