Ženy a výše platu

Jen 6 % zaměstnaných žen je v nejvyšší příjmové skupině.

Je u vás ve firmě výrazná disproporce v odměňování mužů a žen? Česká republika patří v evropském kontextu mezi země, kde je tento rozdíl největší. A víte, jaké jsou podíly mužů a žen v nejvyšším a nejnižším příjmovém pásmu?

Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou celosvětovým problémem nazývaným Gender Gap. Téměř všude na světě je průměrný plat mužů vyšší než průměrný plat žen. Tento fakt je do velké míry způsobený skladbou profesí, které ženy vykonávají, protože jsou většinou hůře finančně ohodnocené. Rozložení žen do mzdových pásem se proti mužům značně liší. Vyšší procento žen vykonává práci, která spadá do nižší příjmové skupiny, zatímco vyšší procento mužů vykonává práci, za niž dostávají nejvyšší mzdu na trhu. Do velké míry to souvisí s faktem, že stále málo žen zastává manažerské pozice. Tyto skutečnosti vyplývají z analýzy mezinárodního platového portálu Paylab.com.

Kolik pracujících žen má nejvyšší příjmy v dané zemi?

Jen asi 6 % zaměstnaných žen se dostalo mezi desetinu nejlépe vydělávajících zaměstnanců. Pro porovnání – u mužů je tento podíl 13 %. Paylab, který je v ČR zastoupený značkou Platy.cz, monitoroval situaci žen v zemích, v nichž provozuje platové portály. Nejvyšší podíl žen v nejvyšší platové třídě je ve Slovinsku (7,6 %), nejnižší pak v České republice (4,5 %).

Z našeho Paylab Compensation Monitoru také vyplývá, že mít šéfa muže je dvakrát pravděpodobnější, než mít za šéfa ženu. A právě manažerské pozice patří k nejlépe placeným. Do velké míry to ovlivňují historické faktory, kdy lepší podmínky pro kariérní postup a růst mají muži. Tento fenomén se nazývá glass ceiling. Na druhé straně je pravda, že ženy mají o tyto posty menší zájem. Hlavně pracující matky nevyhledávají pozice, které jsou časově i emocionálně náročné, protože je pro ně problematické sladit takovéto zaměstnání s rodinným životem.

Zajímavé je, že pokud porovnáme platy desetiny nejlépe vydělávajících žen a mužů, najdeme i tam rozdíly. V průměru dosahují platy těchto žen jen asi 78 % průměrné hodnoty platu mužů s nejvyšším příjmem. Do velké míry to souvisí s tím, že ženy mnohem častěji zastávají manažerské posty v méně progresivních odvětvích, jako je administrativa a specializované obory netechnického zaměření.

 

Platové rozdíly jsou v jednotlivých zemích odlišné

Nejvýraznější rozdíly mezi ohodnocením žen a mužů jsou v Bulharsku, České republice a na Slovensku, kde rozdíl v průměrné mzdě dosahuje 28 až 30 % ve prospěch mužů. Naopak zeměmi, které se mohou pochlubit menší diferencí ohodnocení, jsou Chorvatsko a Slovinsko, kde mají muži v průměru o 10 až 11 % vyšší plat než ženy.

 

Nejvýznamnější vliv na kariérní růst mají volba povolání a ambice

Na platy žen má nejvýraznější vliv volba pracovní pozice. Dnes není nemožné, aby se kariérně uplatnily na dobře placených místech. Ale stále platí, že poměrně velký poměr žen vykonává povolání, která jsou hůře placená. Jedná se většinou o práci prvního kontaktu: například asistentky, recepční, zdravotní sestry, účetní, klientské pracovnice, zákaznickou podporu, personalistky, učitelky, číšnice, prodavačky, sociální a administrativní pracovnice.

Celkově asi 15 % zaměstnaných žen spadá do nejnižšího mzdového pásma; u mužů je to jen 7 %. Ze zemí, v nichž jsou platové portály Paylab zastoupeny, mají nejvyšší podíl žen v nízkopříjmové skupině (1. decil) na Slovensku (18 %), v České republice, Bulharsku a ve Finsku (shodně 16 %).

 

Ženy by se neměly bát vyjednávat o platu

Platové rozdíly by měly být co nejmenší, pokud muž a žena zastávají identickou pozici ve stejném oboru, nebo dokonce v jedné společnosti. Tam by se měl plat lišit jen podle znalostí a zkušeností. Pokud chtějí ženy získat lepší platové ohodnocení, neměly by se bát vyjednávat; muži jsou totiž v tomto ohledu mnohem asertivnější. Navíc mívají vyšší platová očekávání už při nástupu do zaměstnání, takže získávají lepší startovní pozici.


Zdroj:

Profesia.cz