Dispoziční právo k účtu

Dobrý den, nedávno mi zemřel partner, se kterým jsem žila asi 20 let. Společně jsme hospodařili a měla jsem i dispoziční právo k jeho účtu. Po smrti jsem ještě z účtu uhradila nájem za byt ve kterém jsme bydleli a teď po mně syn partnera, který po něm dědil, chce peníze zpátky a tvrdí mi, že jsem po smrti jeho otce peníze převádět nemohla. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Pokud spolu dva lidé žijí a společně i hospodaří bez toho, aby uzavřeli manželství, event. registrované partnerství, není samozřejmě možné při úmrtí jednoho z nich použít příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), v platném znění, která jednak zajišťují pozůstalému partnerovi určitá práva a jednak určují způsob vypořádání. Pokud tedy nesezdaní partneři nesepíší pořízení pro případ smrti, řídí se pochopitelně dědění zákonnými kritérii, kdy v první dědické skupině dědí manželka a děti zůstavitele. Takže syn Vašeho partnera je pochopitelně jediným zákonným dědicem a právním nástupcem zůstavitele a z tohoto titulu i oprávněným k účtu zůstavitele.
Co se týká účtu zůstavitele a Vašeho oprávnění, tak je nutné vycházet z ustanovení § 2664 NOZ. Zde je určeno, že s peněžními prostředky na účtu může majitel účtu a za podmínek ujednaných ve smlouvě i jeho zmocněnci nakládat ujednaným způsobem. Nevyplývá-li ze zmocnění opak, nezaniká smrtí zmocnitele.
Pokud tedy banka provedla Váš příkaz, znamená to, že Vaše zmocnění smrtí partnera jako majitele účtu nezaniklo, takže převod jste uskutečnit mohla, nicméně je třeba posoudit, zda se jednalo o platbu, kterou by jinak byl povinen provést zůstavitel. Pro takové posouzení doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz