Ocenění pracovníků v sociálních službách

Za vynikající práci dnes na krajském úřadě poděkovali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a předseda výboru pro školství a vzdělávání Jaroslav Šobr vybraným pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětního listu a drobný dar si převzalo celkem 20 pracovníků z oblasti sociálních služeb a jeden ředitel zařízení.

„Jsem velmi rád, že mohu osobně poděkovat těm, kteří odvádí tak náročnou práci, jakou oblast sociálních služeb bezesporu je. Mám vlastní zkušenost s péčí o blízkou osobu a o to více si lidí v tomto okruhu péče vážím. Vytvořit plnohodnotné a důstojné podmínky potřebným je důležitá a náročná práce,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. Plzeňský kraj zřizuje celkem 12 organizací v oblasti sociálních služeb.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup ke klientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza:

Paní Jana Grambalová nastoupila do domova v roce 2002, v současné době pracuje jako vedoucí prádelny. Velmi jí záleží na výsledku práce celého kolektivu pracovníků prádelny a na spokojenosti uživatelů služeb, proto často přichází s nápady na vylepšení, které vedou k růstu kvality poskytované služby. Je iniciativní, zodpovědná, precizní a pozitivní.

Paní Irena Doleželová pracuje na pozici přímé obslužné péče již 10 let a je jedna z nejlepších pracovnic v přímé péči. Dokáže velmi přirozeně komunikovat s uživateli služeb. Při své práci je důsledná, potřebnou empatii projevuje zcela přirozeně. Je rovněž skvělou klíčovou pracovnicí. O uživatelích dokáže uvažovat komplexně a má velice pěkný vztah ke spolupracovníkům nejen na  oddělení, kde pracuje.

Centrum sociálních služeb, Domov Harmonie  Mirošov:

Paní Helena Míchalová nastoupila na pozici mzdové účetní do Domova Harmonie před pěti lety. Po půl ročním působení v organizaci převzala i personální agendu. Svojí pracovitostí, poctivým přístupem k práci a vysokou mírou zodpovědnosti se vypracovala mezi nejlepší pracovníky domova. Přes složitou situaci na trhu práce se jí daří získávat kvalitní a stabilní zaměstnance, na poli mzdové problematiky žádná kontrola nenalezla jedinou chybu.  V kolektivu je oblíbená pro svůj smysl pro humor, kreativitu a skromnost, výborně  peče, což oceňuje celá účtárna.

Paní Danuše Šimonovská pracuje v Domově Harmonie již 18 let jako pracovnice přímé obslužné péče. Získala v pečovatelské oblasti mnohaleté zkušenosti a vynikající dovednosti.  Práci si umí velmi dobře zorganizovat a je vůdčí osobností pracovního týmu 6. oddělení Domova pro seniory. Do kolektivní práce vnáší klid a pohodu. V kolektivu pracovníků je velice oblíbená. Zadané úkoly plní okamžitě a precizně. Dokáže se sama rozhodnout a nést odpovědnost. Její přístup ke klientům je velmi empatický, klidný a milý. Naslouchá přáním klientů a je velice všímavá k jejich potřebám. Klienti si velice cení jejího přístupu a laskavého humoru.

Paní Lucie Novotná pracuje v Domově Harmonie již 15 let na pozici všeobecné sestry. Je velkou oporou týmu Domova se zvláštním režimem. Má velmi dobré odborné znalosti a dovednosti. V práci je spolehlivá a svědomitá. Je oblíbená, klidná a klienti ji mají velmi rádi. Pracovní úkoly plní včas, dobře, spolehlivě a efektivně. V případě nepřítomnosti vedoucí služby je vždy nápomocna tuto funkci zastoupit. Dobře spolupracuje i s ostatními pracovníky. Provádí činnosti i nad rámec svých povinností – všímá si věcí, které je potřeba na oddělení udělat, aktivně přistupuje k řešení vzniklých problémů a nebrání se zavádění „nových věcí „ do provozu. Umí si velmi dobře poradit v krizových situacích, akutní situace řeší v klidu s naprostou rozhodností.

Domov sociálních služeb Liblín:

Paní  Olga Nováková pracuje v domově od roku 2005, jako pracovník přímé obslužné péče. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. K uživatelům je laskavá, přátelská, neodmítne si poslechnout jejich životní příběhy. S uživateli jedná citlivě a vstřícně, umí se vcítit do jejich problémů. Je pracovitá, spolehlivá a nekonfliktní. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, přátelská, aktivně pomáhá uživatelům domova i kolegům.  Celý svůj aktivní život dělí mezi svoji oblíbenou práci a rodinu.

Paní Ivana Karlová pracuje v sociálních službách od roku 1987, kdy pracovala v Okresním ústavu sociálních služeb v Rokycanech a měla na starosti domov v Liblíně. Po reorganizaci odešla pracovat  jako personalistka a mzdová účetní do domova v Liblíně. Svoje pracovní povinnosti si plní přesně a zodpovědně. K zaměstnancům je ochotná, komunikativní a vstřícná. Na odborné úrovni komunikuje s pracovníky ostatních úseků. Má velký zájem o odborný růst a ochotu dále se vzdělávat. Je vstřícná a empatická k zaměstnancům i klientům. Plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností a ve svém oboru se neustále vzdělává. Je respektovanou osobností, která při náročnosti své práce nikdy nezapomíná i na důležitost lidské stránky.

Domov pro seniory Vlčice:

Paní Lenka Lásková pracuje v Domově pro seniory Vlčice od roku 2000, kdy pracovala jako uklízečka v ještě tehdejším Penzionu. V roce 2007, kdy vznikl domov pro seniory, již pracovala na pozici přímé obslužné péče a pracuje zde dodnes. V Domově pro seniory Vlčice je nejdéle sloužící pracovnicí přímé obslužné péče a svým příkladným plněním úkolů a empatickým chováním ke klientům je vzorem i pro své kolegyně, kterým ráda pomůže a poradí. Pro svoji povahu je oblíbená u klientů i spolupracovníků.

 

Centrum sociálních služeb Stod:

Paní Mgr. Milada Lišková pracuje v CSS Stod od roku 1993. V současnosti vykonává funkci sociální pracovnice – vedoucí oblasti Stod, domácnosti s vysokou mírou podpory. Podílí se na procesu změn v souvislosti s projektem Transformace DOZP Stod. Svým pozitivním přístupem elánem a nasazením je příkladem pro své podřízené. Aktivně se podílí na přípravě a organizaci kulturních akcí v CSS Stod.

Paní Mgr. Jana Mašková pracuje v CSS Stod od roku 1993. V současnosti vykonává funkci vedoucí služby Chráněné bydlení.  Svou erudicí a nasazením přispívá k rozvoji této služby. Podílí se na procesu změn v souvislosti s projektem Transformace DOZP Stod. Je pozitivní, vždy připravena řešit problémy. Svým přístupem je vzorem pro asistenty služby chráněného  bydlení.

Domov sociální péče Kralovice:

Paní Irena Tumová  pracuje jako  vedoucí oddělení péče  a zdravotní sestra v Domově sociální péče Kralovice od roku 1994.  Vedení domova si paní Tumové cení především za její dlouholetou práci na komplexní péči o klienty, za budování dobrého jména Domu sociální péče Kralovice, za moudré rady při řešení problémů, za spolehlivost a za zavedení péče s biografií do praxe řízeného oddělení.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře:

Paní Pavlína Kompa pracuje v domově 11 let jako všeobecná zdravotní sestra. Práce zdravotních sester je důležitá a pro domov nezbytná zejména s ohledem na jeho cílovou skupinu, kterou tvoří uživatelé převážně ve 3. a 4. stupni závislosti.  Pracuje vždy s maximálním nasazením,  je pečlivá, svědomitá, samostatná v rozhodování, samozřejmostí jsou také rozsáhlé odborné znalosti a vysoká míra empatie. Nejvíce je ceněna za její klidný přístupu za všech okolností, vždy se na ni bez obav lze spolehnout. Ochotně se účastní všech kulturních a společenských akcí v Domově i mimo něj, aktivně se zapojuje při jednání s donátory ze sousedního Německa, kdy uplatňuje svou bravurní znalost německého jazyka.

Centrum sociálních služeb Tachov:

Domov pro seniory Kurojedy

Paní Věra Tichá pracuje v Domově pro seniory Kurojedy od roku 2008. Tři roky pracovala jako  uklízečka, od roku 2011 pracuje jako pracovník v sociálních službách. Je velmi svědomitá a snaživá zaměstnankyně. Své pracovní povinnosti plní výborně. Je velice ochotná, pečlivá a vstřícná. Je výborný týmový hráč s organizačními schopnostmi. Zaučuje nové zaměstnance přímé péče. Ke svým pracovním povinnostem přistupuje aktivně. Z jejího chování je patrné, že své zaměstnání chápe jako poslání.

Domov pro seniory Panorama

Paní Alena Jandová v DS Panorama pracuje jako pracovník v sociálních službách teprve třetím rokem. Je pravda, že zde nepracuje dlouho, ale je pracovitá, spolehlivá, empatická a komunikativní. Ve velmi krátké době se kvalitně zapracovala a veškeré povinnosti stoprocentně plní. Ke klientům přistupuje s otevřeným srdcem, umí si vytvořit s klientem klidný a přátelský vztah. Klienti jí důvěřují a mají v ní oporu. Paní Jandová hravě zapojuje uživatele naší služby do různých kulturních činností. Pomáhá při organizaci různých akcí pořádaných v DS Panorama. Je vždy připravena ochotně pomoci.

Domov pro seniory Panenská

Paní Jana Vlasáková pracuje 21 let v Domově pro seniory Panenská v Tachově jako vedoucí kuchařka. Pomocí svých mnoholetých pracovních zkušeností, svým svědomitým přístupem a organizací práce se jí podařilo vybudovat kolektiv zaměstnanců, jejichž prvořadým cílem je spokojený strávník a to jak z řad uživatelů sociálních služeb, tak i z řad zaměstnanců. Vždy se snaží vyjít vstříc potřebám i přáním ostatních s ohledem na zásady zdravého stravování a na možnosti organizace. Nad rámec svých povinností se aktivně podílí na přípravě a průběhu společenských akcí pořádaných v domově. Za dobu svého působení v sociálních službách se stala neodmyslitelnou součástí pracovního týmu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou:

Paní Radka Šleglová v domově pracuje již devatenáctým rokem. Jde o zodpovědnou, ochotnou a pracovitou kolegyni. Uživatelé její přítomnost vyhledávají, neboť k nim přistupuje s citem a respektuje jejich individuální potřeby. Má spoustu kreativních nápadů a s uživateli na svém oddělení stále zvelebuje prostředí jak uvnitř budovy, tak i na zahrádce, kde si v rámci svých možností pěstují jahody, maliny a květiny. Aktivně se zapojuje do všech akcí pořádaných domovem a uživatele doprovází na akce mimo naše zařízení, včetně každoroční dovolené. Těžko lze spočítat, kolika novým kolegyním pomáhala v roli školitele najít v této práci radost z pomoci druhému a uživatelům nést břemeno nelehkého osudu.

Centrum sociálních služeb Domažlice:

Domov Černovice

Paní Alena Chlubnová pracuje v domově jako pracovnice prádelny, a to od roku 1993. Svoji práci vykonává pečlivě. Kromě práce zvládla vychovat  tři děti a dvě vnoučata ve vlastní péči. Paní Chlubnová je jako doma i u šicího stroje, kde předělává a upravuje oděvy klientům. O dobré práci celé prádelny svědčí i  to, že klienti  jsou velmi spokojeni.

Domov pro seniory Domažlice

Paní Petra Schmidová pracuje v domově jako uklízečka. Přestože zde pracuje teprve třetím rokem, svým přístupem si dokázala velmi brzy získat velkou důvěru, jak  klientů, tak i spolupracovníků. Paní Petra je pracovitá, pečlivá, ochotná, spolehlivá a nekonfliktní. Je vždy usměvavá a přátelská. Svoji práci si dokáže velmi dobře zorganizovat.

Domov seniorů Kdyně:

Pan Jan Pejsar pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2003 v úseku přímé péče, nejdříve jako řadový zaměstnanec, posléze již téměř 10 let i jako jeden z vedoucích směny v přímé péči.  Jan je stálý a kvalitní zaměstnanec, má velkou profesní zkušenost a zdatnost, působí dobře na ostatní zaměstnance. Dokáže si dobře organizovat svou práci, má přirozenou autoritu mezi zaměstnanci a je týmový hráč. Práce v Domově je pro něj srdeční záležitostí. Má výborný přístup k obyvatelům, kteří ho mají rádi. Podporuje kolegy, hledá možnosti jak je pochválit a povzbudit.

Domov klidného stáří v Žinkovech:

Pan Ladislav Přerost je zaměstnán v domově již téměř 12 let jako vedoucí kuchyně, kolektiv zaměstnanců řídí zodpovědně a spolehlivě. Svědomitě dbá na spokojenost strávníků jak z řad klientů, tak zaměstnanců Domova a vždy se snaží vyjít vstříc jejich přáním. Zajímá se o nové trendy v oblasti stravování a zdravého vaření.

Ocenění nejlepšího ředitele příspěvkových organizací PK v oblasti sociálních služeb

Paní Mgr. Radmila Dortová pracuje v Domově Harmonie CSS Mirošov od roku 1990. Zpočátku byla zaměstnána na ekonomicko-správním úseku až do roku 2006, kdy začala působit jako sociální pracovnice. V následujících třech letech působila jako vedoucí aktivizačního úseku. V dubnu roku 2009 se stala ředitelkou Domova Harmonie. V této funkci pracuje jedenáctým rokem. S každou změnou pracovní pozice se rozšiřovala kvalifikaci dalším vzděláváním a studiem.

Během působení ve funkci ředitelky získal domov svoji současnou podobu.  V rámci projektu zateplení domova – úpravy pláště jednotlivých budov představují roční ponížení nákladů zhruba 2 mil. Kč. Další finanční prostředky vkládá i do vnitřního vybavení a zlepšuje tak podmínky pro život klientů a pracovní  podmínky zaměstnanců domova.

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz