U příležitosti Dne učitelů převzali učitelé ocenění

Za svou dosavadní práci si převzalo ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 27 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. Ocenění se pravidelně předává u příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. březen.

Ocenění si převzali pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje, pamětní list a koš s regionálními potravinami Plzeňského kraje. Nominace navrhují vždy ředitelé škol a školských zařízení společně se zástupci kraje.

„Situace ve školství není pro pedagogy vždy uspokojivá a já jsem velmi rád, že alespoň touto cestou můžeme ocenit jejich náročnou práci, mnohdy společensky dehonestovanou. Je to práce a poslání, protože právě vzdělávání mladé generace a vzdělání vůbec je pilířem společnosti,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Součástí programu bylo také hudební vystoupení Konzervatoře, Plzeň a módní přehlídka žákyň Integrované střední školy živnostenské, Plzeň.

OCENĚNÍ UČITELÉ

Josef Baierl – Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice

Je sbormistrem Sušického dětského sboru, který letos oslaví 50. leté výročí svého založení, a také pěveckého sboru dospělých Svatobor. Mezi kolegy i žáky je velice oblíbený. Josef Baierl, který letos oslavil 77. narozeniny, je stále nositelem a realizátorem nových nápadů, kterými inspiruje nejen žáky, ale i své kolegy. Z řad sboristů pod jeho vedením vzešlo několik slavných jmen ve světě hudby. I přes úspěchy, kterých dosáhl, je pořád laskavý, skromný a pokorný.

Ing. Jaroslav Benedikt – Střední průmyslová škola, Tachov, Světce

Na škole vyučuje od roku 1982 odborné předměty strojírenského zaměření a matematiku. Mezi žáky je velmi oblíbený pro svůj styl výuky a odborné i všeobecné znalosti, ale i pro jeho smysl pro humor. Žáci pod jeho vedením jsou úspěšní u profilových maturitních zkoušek. Stejně tak je i oblíbeným a respektovaným kolegou. Je velmi společenský a sportovně založený. Je příkladem středoškolského pedagoga, který se své profesi věnuje s plným nasazením, má své žáky rád a dokáže je přesvědčit, že vzdělání je důležité pro úspěšný život.

Jitka Brejníková – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň

Na škole působí od roku 1980 jako vedoucí učitelka odborného výcviku keramických oborů. Během své dlouholeté pedagogické praxe se aktivně zapojila do řady projektů a podílela se i na tvorbě vzdělávacích programů pro keramické obory na celorepublikové úrovni. Významně se zasloužila také o propagaci školy, ať už při organizování výstav keramických prací žáků, či tradičních keramických trhů v Horní Bříze. Svědomitě připravuje žáky k závěrečné zkoušce a věnuje jim i svůj volný čas. Patří mezi oblíbené učitele a i kolegové oceňují její přátelskou povahu, ochotu pomoci a neutuchající elán v náročné pedagogické práci.

Lenka Brožíková – Mateřská škola Štěnovice

Paní učitelka pracuje v mateřské škole 30 let. Patří k jednomu z „pilířů“, na kterých stojí poskytování kvalitního vzdělávání a uskutečňování filozofie mateřské školy. Její přínos pro školu je velmi výrazný. Současně se dlouhodobě profesně rozvíjí a dlouhá léta vede školní pedagogickou knihovnu. Zajišťuje, aby mateřská škola byla nadstandardně vybavena všemi odbornými publikacemi zabývajícími se inovací vzdělávacích postupů a progresivními metodami práce.

Ing. Arch. MgA. Darina Hejlová – Základní umělecká škola, Plzeň

Na škole vyučuje výtvarný obor. Patří k pedagogům, kteří mají se svými žáky velké úspěchy a to i přesto, že výtvarný obor na škole není příliš velký. S dětmi obsazuje vysoké příčky na národních i mezinárodních soutěžích. Pod jejím vedením žáci obdrželi hlavní cenu GRAND PRIX v mezinárodní výtvarné soutěži BITOLA 2018. Mezi žáky i kolegy je velmi oblíbená a pro svou práci je velice zapálená.

 

Ing. Petr Hlávka – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Je dlouholetým pedagogem. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Od roku 2003 určuje směr inovativního oboru Mechatronika na SPŠ strojnické v Plzni. Podílel se na celé řadě úspěšných projektů a sklidil za ně významná ocenění. Jeho žáci jsou úspěšnými techniky a pracují na prestižních pozicích. Má silný zájem o životní prostředí, jeho koníčkem je také hudba, aktivně hraje na housle a kytaru.

Irena Chavíková – Mateřská škola Stráž

Je úspěšnou ředitelkou menší mateřské školy. Její přístup k dětem i k dospělým je na velice profesionální úrovni. Je plná nápadů a pozitivně motivuje děti i dospělý kolektiv v jejich práci. Pod jejím vedením je ve škole aktivně vytvářeno zdravé školní klima. Škole se dlouhodobě daří úspěšně naplňovat koncepční záměry, poskytovat dětem kvalitní předškolní vzdělávání a uplatňovat efektivní podpůrná opatření.

Mgr. Marie Johánková – Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice

Na gymnáziu působí od roku 1988. Vyučuje dějepis, a to tak, že generace jejích žáků měla možnost poznat, že historie je nejen její učitelskou aprobací, ale především velkým koníčkem a celoživotní láskou. Snaží se vštěpovat „mladým Chodům“ vřelý vztah k Domažlicku, protože ona sama je velkou lokální patriotkou. Osvědčuje se rovněž jako dlouholetá garantka okresního kola Dějepisné olympiády. Je výbornou, vstřícnou a spolehlivou kolegyní. Je letitou vedoucí gymnaziálního fotokroužku, který v čele s ní pravidelně boduje prakticky ve všech fotosoutěžích.

 

Mgr. Jaroslava Kocourková – Dětský domov, Staňkov

V Dětském domově působí vice než 10 let v jedné rodinné skupině. Je velmi pracovitá, svědomitá, zodpovědná, rozumí dětské psychice a umí řešit problémy dětí. Je oblíbenou a respektovanou kolegyní, ochotnou vždy pomoci. Zpracovává různé projekty, díky kterým dětský domov získává další finanční prostředky. Zapojuje děti do projektů, které se zabývají finanční gramotností nebo přípravou na jejich samostatný život.

Mgr. Jolana Kolářová – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Na škole působí již 30 let jako erudovaný pedagogický pracovník v oblasti výuky odborných předmětů, zejména Somatologie. Dlouhodobě podporuje prevenci rozvoje diabetes mellitus

v rámci svého působení na Interní klinice FN Lochotín. Je koordinátorem ŠVP. Je velmi oblíbená nejen v kolektivu pedagogů, ale i u žáků pro svůj individuální a citlivý přístup a nezbytný humor. Věnuje se též mimoškolním aktivitám, a to organizaci odborných kurzů.

PaedDr. Petr Mach, CSc. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Do roku 2014 byl vedoucím katedry technické výchovy. Jeho hlavním oborem činnosti je didaktika odborných předmětů. Je členem mezinárodní společnosti pro technické vzdělávání ITEA (International Technology Education Association) v USA a obdobné evropské společnosti EGTB. Je zakládajícím členem české sekce TTnet a členem její expertní skupiny pro tvorbu profesního standardu učitele odborných předmětů. Je zakladatelem mezinárodní studentské odborné konference s názvem Olympiáda techniky Plzeň.

Mgr. Jiřina Mazalová – Sportovní gymnázium Plzeň

Na gymnáziu působí od roku 1995, kde vyučuje předměty ruský jazyk, dějepis a základy společenských věd. Ve své pedagogické praxi uplatňuje moderní metody výuky. Žáky dokáže při výuce zaujmout, probudit v nich zájem o účast v dějepisné olympiádě a tematických exkurzích. Díky svému lidskému přístupu a potřebné empatii je oblíbená u žáků a jejich rodičů.

Mgr. Bc. Marcela Mikulášová – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

Na škole se věnuje zejména praktickému a odbornému vzdělávání žáků učňovských i studijních oborů zaměřených na logistiku a poštovnictví. Patří k nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Své zkušenosti uplatňuje i při vedení adaptačních kurzů pro nové zaměstnance strategického partnera Českou poštu. Svým zodpovědným přístupem a pracovitostí přispívá k inovativní výuce odborných předmětů, kvalitnímu profesnímu rozvoji žáků a dobrému jménu školy jako organizace.

Marie Paulusová – Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace

Je dlouholetou pedagožkou, která se věnuje dětem předškolního věku. Smysluplně využívá vhodné metody i formy práce, je kreativní. Své kolegy dokáže motivovat, inspirovat, vyslechnout. Získané zkušenosti ochotně předává dál. Svým postojem a přístupem podporuje pozitivní klima mateřské školy. Kolegové si jí váží a je pro ně vzorem.

 

Mgr. Jaroslav Sejpka – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Na gymnáziu vyučuje chemii a biologii. Má vynikající výsledky při práci s talentovanými žáky v přírodních vědách. Během své učitelské kariéry připravil celou řadu žáků, kteří získali mnoho úspěchů v krajských a celostátních kolech biologické a chemické olympiády nebo v krajském a  celostátním kole SOČ. Jako dlouholetý koordinátor environmentální výchovy každoročně připravuje družstvo školy k účasti na Ekologické olympiádě s pravidelnými úspěchy v krajském i celostátním kole této soutěže.

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra výtvarné kultury

Vyučoval na základních a středních školách od roku 1979. V r. 1989 začal učit na Pedagogické fakultě UK jako oborový didaktik a od té doby se zaměřuje na problém spojování teorie s praxí ve vzdělávání, zejména v přípravě učitelů. V r. 1999 publikoval knihu Hodnocení v současné škole, která u nás poprvé soustavně rozpracovala systém formativního hodnocení a byla v tomto pojetí první monografií svého druhu. Formativní pojetí školního hodnocení je v současné podobě celosvětově upřednostňováno, u nás je mimo jiné podporováno prostřednictvím ČŠI. Se jménem doc. Slavíka je spojena  nová koncepce přípravy učitelů v Plzni zdůrazňující provázanost všech složek přípravy pedagogů po celou dobu studia s akcentem na oborové didaktiky a reflektivní pedagogickou praxi.

Mgr. Bc. Hana Stýblová – Základní škola a mateřská škola Plzeň – Božkov

Je dlouholetou pedagožkou, ředitelkou školy a prezidentkou Asociace ředitelů základních škol. Hlavní charakteristikou školy je bezpečné a rodinné klima,  uplatňování nových metod práce, kterými se škola snaží vychovat děti ve zdravě-sebevědomé žáky. Příkladem dobré praxe je cílená podpora čtenářské a matematické gramotnosti, program logopedické prevence, pestrá nabídka mimoškolních aktivit, aktivní zapojení do grantů a spolupráce se sociálními partnery.

Mgr. Karel Syka – Základní umělecká škola, Plzeň

Na škole působí již 45 let. Nejdříve jako pedagog, po roce 1989 jako zástupce ředitele a ředitel. Škola je samostatným výtvarným oborem, který patří k nejúspěšnějším v ČR, o čemž svědčí rozsáhlá řada ocenění v městském, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku. Kvalitu školy dosvědčuje zájem žáků, jejich úspěšnost v dalším studiu na středních a vysokých kolách, řada z nich je dnes již renomovanými pedagogy, architekty a výtvarnými umělci. Pan Syka je spoluzakladatelem Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni – Galerie Paletka, která za svoji téměř čtyřicetiletou činnost uskutečnila velké množství výstav, metodických akcí a reprezentovala výtvarnou pedagogiku v kraji, ČR i v zahraničí. Byl oceněn ministrem školství. Je výtvarným umělcem, členem Unie výtvarných umělců, odborných komisí a uměleckých porot.

Mgr. Jiří Šeffl – Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Pod dlouholetým vedením pana ředitele má škola ve Spáleném Poříčí jasně stanovenou koncepci svého rozvoje a nadstandardně spolupracuje s rodiči i veřejností. Škola je již od roku 1992 zapojena do humanitárního hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které učí děti pomáhat ostatním. V rámci hnutí škola organizuje výstavy a prodej výrobků vyrobených dětmi. Výtěžek pak posílají na pomoc potřebným. Na stonožkových akcích vystupuje také školní sbor a kapela a postupně se do činnosti zapojili všichni žáci i učitelé školy.

RNDr. Jiří Šlégl – Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Je aktivním členem Rady asociace ředitelů gymnázií, ve které zastupuje Plzeňský kraj. Zasloužil se o používání moderních vzdělávacích metod. Ve škole se příkladným způsobem daří používat tablety ve výuce, což umožnilo rozšíření digitalizace provozu školy. Pod jeho vedením se škola dlouhodobě a pravidelně umisťuje na předních místech v nejrůznějších soutěžích. Díky aktivnímu zapojení do mnoha projektů se panu řediteli podařilo gymnázium v Klatovech modernizovat nejen pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Zmodernizováno bylo také vnější sportoviště a okolní plochy školy.

Ing. Jiří Valečka – Střední škola, Bor

Je dlouholetým učitelem odborných předmětů a odborným lektorem několika technických kroužků. Ve výuce odborných předmětů zásadně uplatňuje spolupráci s odborným výcvikem, aby měli žáci spojenou teoretickou výuku s praktickou. Zodpovědně připravuje své žáky k závěrečným zkouškám, což se projevuje vysokou úspěšností žáků u těchto zkoušek.

Mgr. Jaromír Veselý – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy

Velmi zkušený učitel všeobecně vzdělávacích předmětů jako jsou matematika a tělesná výchova. Napomohl rozkvětu Střední zdravotnické školy v Klatovech jako její ředitel v letech 1996 až 2011, kdy došlo ke sloučení škol. Nyní je zástupcem ředitelky školy a hlavním koordinátorem prací spojených s akreditacemi celé řady kurzů jako například Asistent pedagoga, Chůva a Sanitář. Díky svým bohatým pedagogickým zkušenostem je velmi prospěšný žákům a jeho manažerské schopnosti jsou přínosem pro vedení školy.

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra českého jazyka a literatury

Přípravě učitelů se věnuje od roku 1968, kdy nastoupil na katedru českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Plzni a od roku 2000 je jejím vedoucím. Aktivně se podílel na vzniku ZČU v Plzni, v období let 1990-1994 byl proděkanem Pedagogické fakulty, 1994-1998 prorektorem ZČU. Svým studentům se snaží zprostředkovat odkaz humanistického poselství i estetické působení děl jak české literatury, tak literatur světových. Je autorem nebo spoluautorem 18 knižních publikací, několika set odborných studií a přes tisíc  popularizačních článků.

 

Eva Vinklová – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

Na škole působí od roku 1991 jako učitelka odborného výcviku oboru kadeřník. Za svůj dosavadní profesní život vychovala řadu mladých kadeřníků a kadeřnic, kterým předala  nejen odborné znalosti a dovednosti, ale také hrdost na náročný obor a chuť se v tomto oboru neustále zdokonalovat.

Stanislav Vít – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Na škole vzdělává žáky více jak dvacet let v dílnách odborného výcviku v maturitním oboru Mechanik elektrotechnik. Vzhledem k tomu, že se tento obor velmi dynamicky rozvíjí a komplexní odborná literatura pro výuku tohoto typu je velmi těžce dostupná, vytvořil odborná skripta pro výuku elektroniky se zaměřením na automatizaci, dále skripta pro výuku PLC automatů a výuku senzoriky. Se žáky se pravidelně zúčastňuje soutěží. Zaměstnavatelé v regionu vysoce hodnotí úroveň odborných znalostí a praktických dovedností jeho žáků.

Mgr. Miroslava Vokounová – Základní škola Třemošná

Svojí pedagogickou činnost zahájila nástupem v roce 1977 na malotřídní školu v Dobříči a od roku 1986 je učitelkou na základní škole ve Třemošné. Během své pedagogické praxe se aktivně zapojuje do dění školy, věnuje se dětem nad rámec své pedagogické povinnosti. Dlouhá léta se zaměřovala na zdravotní tělesnou výchovu, je vedoucí odloučeného pracoviště a garantkou okresní matematické olympiády pro 5. ročník. Aktivně se zapojuju i do veřejného života ve městě.

Mgr. Marie Zichová – Masarykovo gymnázium, Plzeň

Téměř 30 let působí na gymnáziu jako učitelka výtvarné výchovy. Podílela se na vzniku keramické i grafické dílny a vede v nich kroužky. Se svými žáky získala řadu ocenění v soutěžích a přehlídkách jak na krajské, tak na celostátní úrovni. Žákům se věnuje i o prázdninách, pořádá pro ně tvůrčí dílny. Své zkušenosti a znalosti  předává také na seminářích pro učitele. Prestižní záležitostí je pro ni i výzdoba školy. Snaží se o to, aby vystavené výtvarné cykly přinášely žákům i pedagogům  zamyšlení, povzbuzení a radost.

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz