ZŠ Plzeň, Heyrovského 23 – škola pro tebe

ZŠ Plzeň, Heyrovského 23 je základní škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací program je rozšířen o vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a environmentální vzdělávání. Posílena je tělesná výchova, včetně výuky zdravotní tělesné výchovy. Škola zaručuje individuální přístup v méně početných třídách a nabízí bezplatné zájmové kroužky. Zájmové útvary jsou rozmanité – jsou to např. výtvarné činnosti podněcující představivost a fantazii, dramatická a řečová výchova rozvíjející osobnost a komunikaci dítěte, sportovní činnosti, kondiční cvičení ve školní posilovně, florbal a také kroužek kreativ, kde jsou starší žáci školy vedeni k rozvoji své kreativity. Výuka je vedena speciálními pedagogy a asistenty. Každoročně se zde pořádají turistické, lyžařské a cyklistické pobyty.

Zápisy do 1. ročníku se konají vždy začátkem dubna. Přesný termín je uveden na webových stránkách www.zshey.cz.


Zájmové útvary (zdarma)

I. stupeň
• Výtvarné činnosti
• Sportovní činnosti

 

II. stupeň
• Kondiční cvičení
• Kreativ
• Florbal

„Učíme se společně“

Žáci školy v rámci projektu „Učíme se společně“ spolupracují jak s učni v oboru zahradnické práce z OŠVS, Vejprnická 56, Plzeň, tak i žáci II. stupně s mladšími spolužáky na I. stupni. Děti společně řeší zadané úkoly a zdokonalují se v mnoha oblastech včetně praktických činností.

 

Školní družina a školní klub

Družina a klub mají sídla v areálu školy Skupova 17. Zařízení je určeno především žákům 1. a 2. stupně zaměstnaných rodičů, ale je k dispozici i ostatním žákům – pokud nebude naplněn počet žáků. Hlavním posláním družiny je rekreační, zájmová a odpočinková činnost. Nabízí žákům příjemné strávení volného času a možnost navštěvovat kroužky zdarma organizované školou.

 

Spolupráce s organizacemi

ZŠ Plzeň, Heyrovského 23 dlouhodobě spolupracuje s různými organizacemi, jako třeba s Charitou, s Městskou policií Plzeň (tábory pro děti), se Sdružením Tereza (ekologická výchova), se sdružením Ametyst (ochrana přírody), s Techmanií Plzeň, s Hasičským záchranným sborem či ZOO Plzeň.

 

Projekty

Za zmínku stojí také projekty školy…

Pilotní projekty:

  • CLIL – zeměpis, výtvarná výchova

Dlouhodobé projekty:

  • Cvičení v přírodě v rozsahu 4 hodin (I. stupeň) a 5 hodin (II. stupeň), dvakrát ročně
  • Den dopravy – návštěvy dopravního hřiště (I. stupeň)
  • Přírodovědné stezky – každoroční celodenní akce s vědomostním testem
  • Výstavy výtvarných prací
  • Vánoce – výroba ozdob, výzdoba školy, výroba dárků pro charitu
  • Velikonoce – zdobení kraslic, výroba pomlázek, návštěva velikonočních trhů
  • Environmentální vzdělávání – akce ve škole i v terénu

www.zshey.cz