Železniční trať z Rokycan do Nezvěstic je po revitalizaci

V Mirošově byla 25. ledna 2017 slavnostně uvedena do provozu revitalizovaná trať z Rokycan do Nezvěstic. Slavnostního zahájení se za Plzeňský kraj zúčastnil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek

.

Nově revitalizovaná trať z Rokycan do Nezvěstic je bezpečnější, umožňuje zvýšení rychlosti až na 80 km/h, kratší jízdy a přispěla k jízdnímu komfortu a provozní spolehlivosti.

V rámci stavby došlo na jednokolejné regionální trati v úseku Rokycany – Příkosice k výměně železničního svršku. V souvislosti s tímto opatřením byla provedena výměna či recyklace kolejového lože, byla zřízena bezstyková kolej a upravena její geometrická poloha pro účely zvýšení traťové rychlosti.

Stavbaři zrekonstruovali všechny mostní objekty – 3 mosty a 33 propustků. Ve všech stanicích a zastávkách v úseku Rokycany – Příkosice zřídili nová nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště byla vybavena bezbariérovým přístupem, vodicími a varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve stanicích Příkosice, Mirošov a v zastávce Kamenný Újezd u Rokycan byly vybudovány nové přístřešky pro cestující.

Součástí revitalizace byla rovněž úprava celkem 24 úrovňových přejezdů, kde byly vloženy nové přejezdové konstrukce. Na celé trati Rokycany – Nezvěstice bylo modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3. kategorie. V rámci sdělovacího zařízení byla vložena nová kabelizace a zřízen informační systém pro cestující. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek jsou použity počítače náprav.

Projekt Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Celkové náklady projektu, který proběhl ve dvou fázích, činily 884 004 416 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 649 069 831 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací byly společnosti Metrostav, Chládek & Tintěra, EDIKT a METROPROJEKT Praha.

Zdroj: TZ Plzeňský kraj