Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018.

 

Pro rok 2018 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v tomto roce.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2017 se navyšuje o 1 200 Kč ročně, tedy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 43 200 Kč ročně oproti roku 2017, tedy ze současných 396 000 Kč na 439 200 Kč.

Snížení stropů výdajových paušálů

Dochází ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušální výdaje“) ve všech pásmech na polovinu:

 • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,
 • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,
 • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,
 • u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.

Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní

Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění

Nově se umožňuje toto prohlášení učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na dani

Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob společně se žádostí o vrácení vratitelného přeplatku např. v lednu roku následujícího po skončení zdaňovacího období (tedy ve lhůtě delší než 60 dnů před vznikem vratitelného přeplatku, který vznikne dnem splatnosti daně, tj. 1. dubna), bude správce daně nově s takovou žádostí pracovat a poplatník tak nebude muset tuto žádost podat znovu. Tento postup se uplatní i v případě, kdy do lhůty pro podání daňového přiznání poplatník podá opravné přiznání.

Nový zákon o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti nový zákon o platebním styku, který přináší několik novinek týkajících se práv klientů bank:

 • Spotřebitelé nově nebudou muset platit poplatek za platbu kartou, který dosud účtují někteří obchodníci (nejčastěji prodejci letenek nebo čerpací stanice).
 • Při odcizení, ztrátě nebo jiném zneužití platební karty ponese klient ztrátu maximálně do výše 50 EUR, tedy asi 1300 Kč (dosud je tato hranice trojnásobná).
 • Při rezervaci ubytování, půjčení auta nebo využití samoobslužné čerpací stanice bude muset obchodník klientovi oznámit přesnou částku, kterou chce na platební kartě zablokovat, a klient bude muset tuto částku potvrdit svým souhlasem. Blokace peněz bude muset být zrušena, jakmile bude bance známa přesná výše klientovy útraty.
 • Klienti nově získají možnost spravovat své účty u různých bank prostřednictvím jediné aplikace. Zvýší se také možnosti placení prostřednictvím internetu a mobilních aplikací.

Přísnější pravidla na kapitálovém trhu

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, účinná od 3. ledna 2018, zpřísňuje požadavky kladené na osoby podnikající v oblasti investičních služeb:

 • Investiční poradci budou muset složit odbornou zkoušku, což by mělo přispět ke zvýšení kvality investičního poradenství poskytovaného klientům. Stávající investiční poradci budou mít na složení odborné zkoušky lhůtu dvou let.
 • Investiční zprostředkovatelé nebudou moci nově nabízet dluhopisy bez prospektu a akcie, i nadále však budou moci nabízet investiční fondy.

Příspěvek za provoz vozidla bez povinného pojištění

Od 1. ledna 2018 dochází k obnovení povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel, která jsou bez povinného pojištění odpovědnosti, platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Vyhláška Ministerstva financí vymezuje druhy vozidel, pro která stanoví denní sazbu tohoto příspěvku, a současně i výši nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s vymáháním příspěvku.

Změna v úpravě družstevního finančnictví

Přechodnými ustanoveními v novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech dochází s účinností od 1. ledna 2018 ke změně práv a povinností členů družstevních záložen:

 • Výše základního členského vkladu v družstevní záložně musí činit alespoň 1000 Kč.
 • Bude platit tzv. pravidlo desetinásobku na všechna depozita u družstevních záložen, tedy nově včetně těch, která byla vložena před 1. červencem 2015. Pravidlo desetinásobku obecně říká, že depozita (tedy peníze na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech u družstevní záložny) člena družstevní záložny přesahující desetinásobek souhrnu jeho členských vkladů nejsou úročená. Toto pravidlo se použije, pokud je souhrn členských vkladů tohoto člena nižší než 20 tis. Kč. Pokud má ale daný člen družstevní záložny své členské vklady (nikoli depozita) ve výši 20 tis. Kč či více, pravidlo desetinásobku se na jeho depozita nepoužije. Jestliže došlo k prodloužení splatnosti nebo zvýšení souhrnu těchto depozit, potom se pravidlo desetinásobku uplatní na všechna depozita.

Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem

Osvobození příjmů z prodeje nemovité věci je rozšířeno o vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci jinak než rozdělením této věci podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Rozšíření osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci od daně z příjmů

Zkracuje se časový test v případě příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, který byl nabyt děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

Rozšíření osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů

Zároveň s tím se zkracuje i časový test v případě příjmu z úplatného převodu cenných papírů nebo příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, v případě, kdy tento majetek poplatník nabyl děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

Osvobození dividend u rodinných fundací a svěřenských fondů

Rozšiřuje se okruh osob, které mohou uplatňovat osvobození přijatých dividend, pokud vlastní více než 10% podíl na obchodní korporaci déle než 12 měsíců, a to mj. o rodinnou fundaci a svěřenský fond.

Odpisování technického zhodnocení

Rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (např. smlouvou o podnájmu). V roce 2017 bylo toto možné jen u nájmu a finančního leasingu. Protože vedle toho existují i jiné smluvní typy, je tak dosaženo souladu s ekonomickou realitou.

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků

S účinností od 1. ledna 2018 se mírně navýší spotřební daň z tabákových výrobků. Tato změna byla schválena již v roce 2015 v rámci tříletého harmonogramu postupného navyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v České republice.

Tabáková nálepka odpovídající nové sazbě spotřební daně ponese písmeno „V“. Cigarety označené starou tabákovou nálepkou s písmenem „T“ budou moci být prodávány do 31. března 2018, ostatní tabákové výrobky bez omezení. Oproti roku 2017 činí růst sazby spotřební daně u levnějšího segmentu cigaret, který je zdaňován pouze minimální sazbou daně, 1,2 Kč na krabičku o dvaceti kusech cigaret (2,3 %). U doutníků a cigarillos činí 0,04 Kč na kus (2,4 %) a v případě spotřební daně z tabáku ke kouření je tento nárůst 51 Kč na kg (2,3%).

Zvýšení sazeb daně ze zemního plynu určeného k pohonu motorů

S účinností od 1. ledna 2018 dojde k navýšení sazby daně ze zemního plynu určeného k pohonu motorů ze stávajících 68,40 Kč/MWh spalného tepla na 136,80 Kč/MWh spalného tepla. Tato změna je v zákonu nastavena již od roku 2008, kdy bude docházet k postupnému navyšování této sazby daně až do roku 2020.

Další novinky v daňové oblasti účinné již pro zdaňovací období 2017

a) Zvýšení nezdanitelné části základu daně za dárcovství

Zpětně za rok 2017 si bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek, a to 3 000 Kč namísto dosavadních 2 000 Kč, a nově také o nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

b) Zrušení omezení uplatnění vybraných slev na dani u poplatníků uplatňujících paušální výdaje

Ruší se omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně. Uvedené slevy si poplatník může uplatnit již za zdaňovací období 2017, pokud zároveň již pro rok 2017 akceptuje snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů.

Automatů v restauracích a hospodách bude výrazně ubývat

1. ledna 2017 nabyl účinnosti nový zákon o hazardních hrách. V průběhu roku 2017 nebyly povolovány automaty do restaurací a hospod a většině těchto přístrojů – okolo 84 % – vyprší v průběhu ledna a února 2018 platnost povolení. Sníží se tak dostupnost nabídky hazardních her v kamenných provozovnách a naplní se jeden z hlavních cílů nové regulace, neboť dostupnost hazardních her je jedním z nejrizikovějších faktorů, který může vést ke vzniku závislosti na hraní.

Nové limity pro všechny typy automatů

Od 1. ledna 2018 začnou platit pro všechny automaty limity a sebeomezující opatření podle zákona o hazardních hrách. Naplno tak začnou fungovat nástroje pro bezpečné hraní, které mají za cíl ochránit hráče a zamezit vzniku sociálně patologických jevů spojených s problémovým hráčstvím.

Všem osobám, které budou mít zájem o účast na hazardní hře provozované prostřednictvím technického zařízení, budou provozovatelé povinni zřídit hráčské konto. Účast na hazardní hře bez registrace nebude možná. Při zřizování hráčského konta musí provozovatel zjistit a ověřit totožnost a věk registrujících osob a umožnit nastavení sebeomezující opatření.

Účast na hazardní hře bude omezena:

 • zákonnými limity – výše maximální sázky, výše maximální výhry, výše maximální hodinové prohry, doba maximální nepřetržité účasti na hazardní hře (jedná se o technickou hru);
 • sebeomezujícími opatřeními – dobrovolné nastavení libovolné maximální výše sázek za 1 den nebo za kalendářní měsíc, nastavení maximální výše čisté prohry za 1 den nebo za kalendářní měsíc, počet přihlášení do uživatelského konta za 1 měsíc, apod.).

Na technických zařízeních zároveň musí být zobrazeny povinné informace, například délka účasti na hazardní hře, celkový přehled čistých proher, maximální sázky a výhry apod.

Přísnější podmínky pro herny a kasina

Herny a kasina, kterým bylo uděleno povolení již podle nového zákona o hazardních hrách, budou mít nově povinnost:

 • identifikovat každého návštěvníka na vstupu do herny nebo kasina;
 • plnit podmínky ohledně vnějšího vzhledu provozovny, např. herny nebo kasina nebudou moci mít zvnějšku umístěnou jakoukoliv reklamu lákající na účast na hazardních hrách, jejich výlohy, okna a vstupy budou zabezpečeny proti nahlížení dovnitř;
 • monitorovat interiér provozovny, tato povinnost se nově rozšiřuje i na herny a obecně jsou kladeny přísnější podmínky pro monitorování prostoru; dodržovat limity na počet technických zařízení v hernách a kasinech, kdy v kasinech jejich počet bude provázán se zákonným limitem na počet hracích stolů živé hry.

Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol

Odbory sekce Mezinárodní vztahy přibližují svoji činnost veřejnosti zejména prostřednictvím nabídky stáží pro studenty a nabídky práce pro absolventy VŠ. Ti mohou aktivně participovat na činnosti Ministerstva financí a získat cenné zkušenosti z oblasti fungování veřejné správy pro svůj další profesní rozvoj.

 


Zdroj:

www.mfcr.cz