Techničtí studenti a SOČ

 

Střední technické vzdělávání se v Karlovarském kraji uskutečňuje na několika středních školách. Jednou z nich je i Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice), která sídlí na Sokolovsku. Zde je také řada technických podniků, které potřebují mnoho technicky vzdělaných pracovníků. Na úzké spolupráci firem a školy, na propojování výrobní problematiky a školního vzdělávacího programu byla vybudována koncepce nově vzniklé střední školy v Kraslicích. A jak postupujeme?

 

Na střední škole se vyžaduje během studia studentů odborná praxe v podnicích. Také na SŠ v Kraslicích studenti tyto praxe uskutečnili. Jedná se mj. o tyto podniky:

 • ROTAS Strojírny s.r.o. Rotava, zabývající se výrobou vulkanizačních lisů a zakázkovou výrobou strojů a zařízení
 • PBS Technics s.r.o. Rotava, která vyrábí protipovodňové bariérové systémy a zabývá se kovoobráběním
 • KORNET s.r.o. Kraslice, která se soustřeďuje na kovoobrábění a jejíž výrobky a technická zařízení se vyvážejí na zahraniční trhy (Švýcarsko, Německo)
 • EPT connector s.r.o. Svatava, specializující se hlavně na výrobu elektronických a elektrotechnických součástek
 • Diviš elektrocentrum s.r.o. Kraslice, zabývající se elektromontážními a elektroinstalačními pracemi

 

Využili jsme této praxe studentů v podnicích na zpracování prací SOČ z technických oborů a to 09 – Strojírenství, hutnictví, doprava, průmyslový design, 10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů a 18 – Informatika.

 

V uvedených podnicích studenti pracovali s výpočetní technikou a s CNC obráběcími stroji, kde přímo pro příslušný podnik tvořili programy na novou, efektivnější výrobu nebo se soustředili na ekonomické úspory. Veškerou svoji práci uskutečňovali pod vedením konzultantů ze závodů. Tito pracovníci zadali studentům úkoly, které podniky potřebovaly řešit. Na škole tyto praxe dozorovali vedoucí prací a garant SOČ.Pro zajímavost a inspiraci některé práce a úkoly uvádím:

 • Optimalizace procesu obrábění – zde bylo úkolem autora provést analýzu současného stavu obrábění určené součásti a na základě této analýzy navrhnout efektivnější technologii výroby (místo HSS fréz použití VBD frézy nebo TK frézy). Součástí této práce bylo propočítat návratnost této racionalizační akce.
 • Rozvoj procesu údržby pro oddělení automatů – Úkolem této práce SOČ bylo provést kontrolu současného stavu údržby na pilotním pracovišti oddělení automatů ve firmě ept connector s.r.o. Na základě shromážděných dat a porovnání navrhnout případnou korekci údržbových plánů.
 • Návrh prováděcího projektu rozmístění elektrických šicích strojů ve školních šicích dílnách – Touto prací pomohl autor škole ušetřit čas, ale také peníze za zhotovení projektu projektantem.
 • Návrh elektrického připojení šicích strojů ve školních šicích dílnách – zde bylo úkolem autora navrhnout elektroinstalaci ve školních šicích dílnách. Návrh se týká jak rozvodů kabelů pro připojení šicích strojů a jejich jištění, tak i osvětlení v dílnách.
 • Portálová frézka + program olejové vany – Zde bylo úkolem seznámení se s programováním portálové frézky, se samotnou prací na stroji, (stanovení řezných podmínek a jejich výpočty, vyzkoušení změny programu, dopsání jednotlivých bodů do programu, upínání výrobku k pracovnímu stolu), následně vytvoření programu pro výrobu a jeho odladění včetně použití při výrobě. Zde byla nutná zkušenost obsluhy a programátora. Programování bylo provedeno v řídícím systému Heidenheim iTNC 530.
 • Programování pálicího stroje – Úkolem této práce SOČ bylo seznámit se s pálicími plány a činností pálicího stroje, dále vypracovat program na dělení materiálu vybraného pálicího plánu pro pálicí stroj a stanovit optimální technologie opracování pálením. Součástí práce v souvislosti s analýzou současného stavu obrábění určené součásti bylo navrhnout efektivnější technologii výroby a propočítat návratnost této racionalizační akce, vytvořit a odladit program k tomuto způsobu opracování výrobku.

 

Na začátku praxe studentů jsme společně s podniky hledali optimální formy spolupráce, ale po čase pracovníci podniků našli otázky, které je samotné zajímají, a vzhledem k pracovnímu nasazení není čas se těmto otázkám věnovat a zkoušet. Mladí lidé mohou být pro ně přínosem a právě určitým novým pohledem přinést nápady a originální řešení. Někteří z maturantů jsou již též vyučeni v technických oborech. Studenti mohou své práce ještě dopracovat a následně obhajovat jako práce maturitní.

 

Někteří ze studentů si podávají i přihlášku ke studiu na VŠ. Původně ani o VŠ neuvažovali, ale po praxi v podnicích  a zpracovávání prací SOČ své názory změnili. To se projevilo obzvlášť po obhajobách prací ve ŠK SOČ. Někteří studenti chtějí vysokoškolsky studovat v kombinované formě studia, jiní plánují studium denní formou. Jedná se především o technické školy v Praze, Plzni a Ostravě s pobočkou v Brně. Podniky také nabízejí studentům podniková stipendia pro obojí formy studia.

 

Při obhajobách prací ve ŠK SOČ se komise seznámila s jednotlivými pracemi a 6 z nich doporučila k postupu do KK SOČ, které se bude konat v Chebu.

 

Závěrem by se dalo říci, že vzájemná spolupráce školy a podniků přináší své výsledky. Škola také nabídla podnikům možnost doplnění studia jejich zaměstnancům. Tato nabídka se setkala s příznivou odezvou.

 

Celkově byla tato spolupráce oboustranně velmi výhodná a naplňuje i záměry MŠMT a vlády ČR, popř. i podniků k dalšímu vzdělávání technicky zaměřených mladých lidí. SOČ k tomuto záměru velmi přispívá.

 

———————————————————————

Kontakt

tel.: 352 686 518, 605 428 194

e-mail: zskraslice@volny.cz

www.zskraslice.cz