Darování pro případ smrti

Dobrý den, chtěla bych darovat synovi dům, ve kterém bydlím. Chtěla bych ale mít jistotu, že s domem nic neprovede, abych v něm mohla v klidu dožít. Známá mi říkala, že je možné sepsat darovací smlouvu tak, abych byla vlastníkem až do smrti. Dá se to takhle udělat?

ilustrační foto

 

Ano, zákon č. 89/2012 Sb., tj. občanský zákoník, vrátil do českého právního řádu institut tzv. darování pro případ smrti. Konkrétně je upraven v ustanovení § 2063. Aby jednání bylo možné považovat za darování pro případ smrti, vyžaduje zákon, aby obdarovaný dar přijal a dárce se musí výslovně vzdát práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.
Právě podmínka, že dárce se musí výslovně vzdát práva dar odvolat, je jedním z důvodů, ze kterých se mi jeví tento institut jako poněkud zavazující. Vzdání se práva samozřejmě znamená, že pokud byste chtěla svoje rozhodnutí změnit, třeba s ohledem na změnu v chování syna, nebude to možné. Situaci lze řešit jiným způsobem, ale už to vyžaduje další úkony.
Druhým z důvodů je skutečnost, že je stále nejasný postup v případě smrti dárce. V dědickém řízení platí, že předmětem dědického řízení je majetek, jehož byl zůstavitel vlastníkem ke dni smrti, tedy měla by to být i darovaná nemovitost. Vlastnické právo k nemovitosti se nabývá až zápisem do katastru nemovitostí. Existují různé výklady, kdy sice převládají ty, které logicky upřednostňují vůli zůstavitele a tím i smysl tohoto ustanovení, ale k vydání judikatorního stanoviska Nejvyšším, event. Ústavním soudem však zatím nedošlo.
Je tedy na vás, abyste zvážila, jaký postup zvolíte, nebo se o tom případně můžete poradit s právníkem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz