Kraj doporučuje, jak nakládat s odpady v době pandemie

Jak nakládat s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a u osob v domácí karanténě? Co dělat s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami na pracovištích bez rizika infekce? Na tyto a mnohé další otázky vám přinášíme potřebné odpovědi. Věnujte prosím pozornost doporučením a informacím ze strany Karlovarského kraje.

„Doba, ve které se nyní nacházíme, si vyžádala nejrůznější opatření proti zamezení šíření nebezpečného koronaviru. Kromě toho, že nosíme ochranné pomůcky, dbáme na dodržování hygienických zásad, vyhýbáme se kontaktu s lidmi, nesmíme zapomínat ani na doporučení spojená s nakládáním s odpady. Věřím, že jsou naši občané dostatečně ohleduplní ke svému okolí a že se jimi budou poctivě řídit,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Odpady vznikající v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Odpad se netřídí!!!!!

 • Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) se vkládá do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří desinfekčním prostředkem. Zavázaný pytel se vloží pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad, nesmí se odkládat mimo kontejnery.
 • V případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit desinfekčním prostředkem.
 • Při manipulaci s odpadem by se měly vždy používat rukavice a rouška. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.
 • Není povinnost vozit směsné komunální odpady v současné situaci jen do spalovny. S odpady se nakládá ve stále stejném režimu.

 

Odpady vznikající při péči o pacienty COVID-19 ve zdravotnických zařízeních

 • Musí být shromažďován v označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalech. Pokud je to možné, měl by být obal ošetřen desinfekcí a to nejlépe v místě jeho vzniku.
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu.

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami na pracovištích bez rizika infekce

 • Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.

 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami v běžných domácnostech

 • I zde platí, že jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory) musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad, a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.

 

Další nakládání s odpady

 • Sběrný dvůr – v době opatření proti šíření koronaviru může zůstat otevřen. Pro informace ohledně konkrétního sběrného dvora a jeho otevírací doby je nutné kontaktovat příslušný obecní úřad.
 • Ekologická likvidace vozidel – autovraky – v době opatření proti šíření koronaviru může zůstat provoz otevřen. Je však nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů používat bezhotovostní platební styk.
 • Sběrna – výkup surovin (železo, papír, atd.) – v současnosti se na sběrny nevztahuje žádná z výjimek usnesení vlády, proto nemohou provádět výkup.
 • Sběrna surovin pro velkoodběratele – pouze za předpokladu, že se jedná o dodávání sběrných surovin v souvislosti se zajištěním průmyslové nebo stavební výroby. Nicméně je vždy potřeba dbát zvýšených hygienických podmínek a omezit kontakt lidí na minimum.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Svobodová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
www.kr-karlovarsky.cz