Moderní systém precizního zemědělství pomáhá společnosti SUAS Agro hospodařit efektivně

Společnost SUAS Agro je jednou z prvních společností v ČR, která zavedla celosvětově využívaný systém Cropwise Operations pro evidenci zemědělských operací, osevních plánů a dalších podkladů pro precizní zemědělství. Systém zefektivňuje rostlinnou i živočišnou výrobu s cílem hospodařit šetrně a s důrazem na udržitelnost.

Systém Cropwise se v současnosti používá ke správě zhruba 84 milionů hektarů zemědělské půdy v Evropě i ve světě. „Naší vizí bylo práci co nejvíce zefektivnit a procesy zjednodušit. Našli jsme komplexní sofistikované řešení řízené z jednoho místa, které zahrnuje veškeré oblasti evidencí v zemědělství včetně osevních plánů, pohybu strojů po polích a výkonu řidičů, satelitní snímkování, monitoring opotřebení strojů, pachtovní smlouvy a další moduly. Systém jsme začali zavádět v červnu minulého roku, teď už máme první výstupy, které ukázaly, že došlo k úspoře hnojiv nejen na podzim, ale také při regenerativním hnojení na jaře. Šetříme tak prostředky i přírodu,“ popisuje Ondřej Vaněk, jednatel SUAS Agro.

Kromě kompletních informací o tom, co se děje na farmě, získává SUAS Agro podklady pro odměňování pracovníků za vykonanou práci, ale třeba také satelitní snímky pro monitorování škod způsobených zvěří či fota odtokových linií vody na svažitých pozemcích, která mohou sloužit jako podklad k opatřením proti erozi půdy. „O naše zkušenosti se systémem se zajímají kolegové mimo jiné z Polabí, kteří se zaměřují na rostlinnou výrobu, ale zčásti i zemědělci z našeho kraje,“ dodává Vaněk.

Společnost SUAS Agro v současnosti hospodaří na výměře cca 1000 hektarů v oblasti Sokolovska. Polovinu výměry tvoří trvalé travní porosty, které slouží pro pastvu masného plemene Charolais, zbytek travních porostů slouží pro výrobu krmiv, tedy sena a senáže. Zbývajících téměř 500 hektarů zabírá orná půda, kde se pěstuje ozimá pšenice, žito, kukuřice a biomasa pro bioplynovou stanici ve Vintířově. SUAS Agro chová celkem asi 190 kusů skotu v základním stádu, přičemž hlavním produktem je zástavový skot.

Do portfolia společnosti patří také péče o lesní porosty a provoz bioplynové stanice ve Vintířově s výkonem 1 MW.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.suasgroup.cz