Promlčení přestupku

Dobrý den, zjistil jsem, že vyšel nový zákon o přestupcích a zajímá mě hlavně to, jak je zde upraveno promlčení přestupku a podle jakého zákona se budou brát řízení již zahájená.

 

Od 1.7.2017 je účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tedy nový zákon o přestupcích. Zároveň ruší stávající zákon č. 200/1990 Sb. Změn, a to dle mého názoru podstatných, přináší povícero.
Nicméně, co se týče Vámi vznesené otázky, tak v oblasti promlčení přestupku došlo k výrazné změně ještě ve starém zákoně, kdy původní jednoroční lhůta pro promlčení přestupku byla prodloužena na roky dva a dále byly stanoveny důvody, které vedly k přerušení běhu promlčecí lhůty. Důvodem bylo samozřejmě to, že roční lhůta byla relativně krátká a příslušným orgánům, tj. nejčastěji přestupkovým komisím, se v této lhůtě nedařilo řízení ukončit, a to převážně pro obstrukce ze strany přestupců, kteří této skutečnost využívali.
Nový zákon v ustanovení § 30 určuje promlčecí dobu na 1 rok a u závažnějších přestupků, za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 3 roky. Zároveň je široce upraveno stavení a přerušení promlčecí doby, což má právě zabránit možnému obstrukčnímu jednání ze strany přestupců.
Odpovědnost za přestupky se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti nového zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Co se týče lhůt, tak se bude vycházet z nového zákona, ale odpovědnost za přestupek nezanikne dřív, než uplynou lhůty původní, pokud k jednání přestupce došlo před účinností nového zákona.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz