Zpráva ke shromáždění 15. února v Karlových Varech

19.02.2014 00:00

Rozumím všem, kteří jsou znechuceni, pobouřeni, rozčíleni shromážděním, které proběhlo v sobotu v centru Karlových Varů. Stejnou frustrací jsem si procházel, stejně jako moji kolegové, od doby, kdy nám bylo shromáždění oznámeno. Od té doby jsme také strávili hodiny času prověřováním všech informací, možností postupu a koordinací našich odborů, městské policie a bezpečnostních složek.

 

Fakta:

·                Shromáždění na sobotu bylo oznámeno fyzickou osobou 16. ledna.

·                Bylo prověřeno, zda z obsahu oznámení nelze dovodit důvody pro zákaz shromáždění

·                Došlo k opakovaným koordinačním schůzkám odborů magistrátu (doprava, technický, právní, majetek, kancelář primátora), městské policie a policie ČR.

·                Byla vypracována podrobná příprava na shromáždění podle všech dostupných metodik ministerstva vnitra i podle teoretických a praktických znalostí a zkušeností participujících bezpečnostních složek (včetně zahraničních).

·                Byly naplánovány a podrobně připraveny všechny postupy k zajištění veřejného pořádku, k zabránění škod na zdraví a majetku.

·                Již od pátku 14. února už probíhala velmi pečlivá příprava shromáždění včetně veškerých možných postupů při aplikaci rozhodnutí na rozpuštění, pokud by k němu byl dán zákonný důvod.

 

Legislativa:

·                Právo na shromáždění je základním ústavním právem - čl. 19 Ústavy ČR:

§  Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

§  Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

·                Shromáždění se řídí zákonem o právu shromažďovacím, který uvádí zákonné důvody, kdy je možné shromáždění zakázat před konáním nebo rozpustit při jeho průběhu.

·                Jako základní ústavní právo se shromáždění nepovoluje, pouze se oznamuje. To znamená, že shromáždění bylo oznámeno, městu je oznámení pouze doručeno bez toho, aby ho město povolovalo.

 

S využitím všech informací a dostupných možností daných legislativou jsme mohli přípravu i shromáždění ve spolupráci s bezpečnostními složkami monitorovat. Pokud by došlo k jakémukoliv porušení zákona, shromáždění by bylo rozpuštěno. Zákonnost monitorovala skupina znalců ministerstva vnitra, která konstatovala, že k ničemu nezákonnému (chování, gesta, symbolika, rušení veřejného pořádku) nedošlo, proto shromáždění proběhlo.

 

Byla nám adresována také řada stížností, že se o připravovaném shromáždění nevědělo dopředu. Po dohodě s policií ČR jsme minimalizovali publicitu sobotní akce z několika racionálních důvodů:

·                městu nepřísluší propagovat toto ani jiná shromáždění

·                město logicky nemělo zájem zajišťovat shromáždění publicitu a potenciálně více účastníků

·                publicita je také možným podnětem pro zapojení dalších, radikálních účastníků i odpůrců, čímž se výrazně zvyšuje možnost střetů, škod a dalších negativních dopadů

 

Neskrývám, že mě uspořádání shromáždění tohoto druhu trápí úplně stejně jako všechny rozumně smýšlející lidi. Město však postupovalo jedinou možnou, tedy zákonnou, cestou. Mým jediným cílem v sobotu v podvečer bylo, aby se podařilo udržet klidný průběh a nedošlo k násilí, zraněním ani žádným škodám.

 

Petr Kulhánek

primátor Statutárního města Karlovy Vary

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·