Změna ve vydávání matričních dokladů od 1. 7. 2012

07.06.2012 11:10

Změna se týká vydávání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy fyzickým osobám. Je-li žádost o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy podána v listinné podobě, musí být od 1. 7. 2012 podpis na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.

 
1) Matriční doklad (rodný, oddací list) je možné vydat fyzické osobě,

  a) které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za které se považují: manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům, popř.     zplnomocněným zástupcům,

  b) která je statutárním orgánem církve nebo duchovním touto církví zmocněným,

  c) která prokázala, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 
Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

 
2) Doslovný výpis z matriční knihy (tzn. fotokopii matričního zápisu) je možné vydat pouze fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za které se považují: manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům, popř. zplnomocněným zástupcům.

 
Změna vychází z nového Zákona č. 167/2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

 

Bc. Michaela Kousalová
Tisková mluvčí
Odbor kancelář primátora

 

(MR)
 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·