Začíná výstavba cyklostezky Ohře III od Doubského mostu do Svatošské ulice

11.07.2014 19:23

Dlouho očekávaná část páteřní cyklostezky Ohře mezi Doubským mostem a Svatošskou ulicí v Karlových Varech začíná. Projekt bude realizován z dotačních prostředků Regionálního operačního programu Severozápad. Protože oprávněným žadatelem dotačních prostředků je Karlovarský kraj, je realizace projektu výsledkem spolupráce Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

V rámci dohody o spolupráci se kraj zavázal k samotné realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnosti. Město se uhradí náklady spojené s přípravou, resp. realizací projektu a výdaje pod dobu následné udržitelnosti projektu. Po uplynutí doby udržitelnosti převezme město cyklostezku do svého vlastnictví.

 

Do přípravné fáze projektu již Karlovy Vary ze svého rozpočtu investovaly 1,7 mil. Kč. Zhruba jeden milion korun činily náklady na všechny stupně projektové dokumentace, které město nechalo vypracovat. Nákladem 700 tisíc korun pak město prostřednictvím Správy lázeňských parků provedlo přípravné práce v podobě kácení dřevin a odstranění pařezů. 

 Z rozpočtu města bude hrazeno také 15% způsobilých nákladů, 85% nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Na úhradu nákladů, tedy přípravu projektu, předfinancování stavby a podíl spolufinancování, bylo v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary vyčleněno 32 mil. Kč.

 

Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice začíná pod Doubským mostem, odkud povede v délce 655 m podél Ohře mezi břehem a zahrádkami a bude sledovat současnou úroveň terénu. Je vedena tak, aby co nejméně zasáhla břehovou zeleň. Od břehu se stočí 50 m průchodem mezi parcelami do ulice U Brodu. Počínaje touto ulicí bude pokračovat 1 020 m po stávajících komunikacích jako cyklotrasa směrem do chatové osady Tašovice. Stávající cesta do chatové oblasti bude částečně upravena, předpokládá se rozšíření na 4,50 m (vyjma krátkých úseků pod skalou, kde bude užší) s výhybnami a zpevnění asfaltem. Na okraji dolní části osady Tašovice  se cyklostezka stočí v délce 26 m k řece Ohři, kterou překoná novou visutou lávkou délky přemostění 84 m s mostovkou minimálně 1 m nad stoletou vodou. Pilíře lávky budou umístěny mimo koryto řeky. Od lávky na pravém břehu Ohře v délce 300 m prochází cyklostezka náletovou zelení na pozemcích města vedených jako ostatní plocha, pouze v konci úseku těsně před napojením na asfaltový povrch Svatošské ulice dojde k nepatrnému záboru zemědělské půdy u výběhu koní. Celková délka cyklostezky je 2 165 m. Šířka cyklostezky (vyjma části cyklotras – viz výše) bude 3 m a oboustranné krajnice šířky 0,5 m. Povrch cyklostezky bude v šíři 3 m asfaltový. Cyklostezka bude vybavena veřejným osvětlením až k lávce. Součástí cyklostezky bude i gabionová zeď délky 60 m, chránící cyklostezku proti podemletí Ohří. V nejnižší části stávající komunikace pod skalou bude niveleta navýšena o 300 mm tak, aby déle odolávala velké vodě.

Cyklostezka je vedena tak, aby se vyhnula významným stromům.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·