Volit prezidenta lze i mimo místo trvalého pobytu – na voličský průkaz

02.01.2013 19:19

Termíny pro jeho vyřízení se ale už krátí.

I voliči, kteří nebudou moci ve dnech volby prezidenta hlasovat ve svém volebním okrsku, kam spadají dle svého trvalého pobytu, mohou volit. Jinde, v jiném městě České republiky, nebo i v zahraničí. Budou však potřebovat tak zvaný voličský průkaz, kterým se prokážou a který také odevzdají volební komisi při volbě v jiném místě. Na jeho vyřízení pro první kolo volby však zbývají už jen dny.  

 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby prezidenta republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů:

·         v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo

·         v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který vede zastupitelský úřad v zahraničí.

 

Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu:

 

1)     písemně nejpozději do tohoto pátku 4. 1. 2013 do 16.00 hodin:

·         v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - na podatelnách magistrátu města, nebo zaslané na adresu Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

·         v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče - na adresu elektronické podatelny magistrátu města: www.posta@mmkv.cz

·         v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu - prostřednictvím datové schránky voliče na ID datové schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8

 

2)     nebo osobně nejpozději do příští středy 9. 1. 2013 do 16.00 hodin

·       osobně na odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary (3. patro).

 

            Osobně podané žádosti přijímají:

-          Jan Drobil,                  kancelář č. 315, tel. 353 118 289

-          Ing. Věra Ježková,     kancelář č. 311, tel. 353 118 250

v těchto dnech a hodinách:

pondělí a středa          8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

(ve středu 9. 1. 2013 pouze do 16.00 hodin)

úterý a čtvrtek            8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin

pátek                           8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin.

 

Žadatel je povinen před podpisem žádosti prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným občanským průkazem.

 

V případě, že volič nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, magistrát města mu vydá voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

 

O vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby v těchto termínech:

·         písemně do 18. 1. 2013 do 16.00 hodin doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky

·         osobně do 23. 1. 2013 do 16.00 hodin osobním podáním žádosti.

 

Voličský průkaz je možné předat pouze:

1)     předat osobně voliči, nebo

2)     předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo

3)     zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České republiky, nebo

4)     zaslat voliči do zahraničí na jím uvedenou adresu,

nejdříve však 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve 27. 12. 2012.

 

Poznámka: úřední ověření podpisu pro účely výkonu volebního práva je v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku.

 

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary
 

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·