Uzavírky a dopravní omezení v Karlových Varech a okolí

27.05.2016 20:53

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jde o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

·         Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikace pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod) Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

·         Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.

·         Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

·         Od 9.5.2016 do 27.5.2016 bude částečná uzavřena ulice Jízdárenská (úsek mezi ul. Moskevská a ul. Vrázova) o délce cca 70 m. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky po polovinách se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací. Dne 21.5.2016 budou stavební práce přerušeny z důvodu konání sportovní akce „1/2 Maraton Karlovy Vary“ pro zajištění bezpečného průběhu konané sportovní akce. Po celou dobu trvání částečné uzavírky zhotovitel zajistí bezpečný přístup do školy v předmětném úseku.

·         Od 16.5.2016 do 20.6.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace ulice Zámecký vrch o délce cca 70 m (před objektem 424/16), budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro umístění horkovodní přípojky. Práce budou prováděny po polovinách vozovky se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací.

·         Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu ulice Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:

1.     etapa od 23.5.2016 – 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37

2.     etapa od 15.6.2016 – 9.7.2016   ul. Chelčického od č.p. 1529/8  k č.p. 1571/11

3.     etapa od 10.7.2016 – 3.8.2016   ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova

4.     etapa od   4.8.2016 – 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská- uzavírky budou postupné dle uvedených etap

Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

  • Od 25.5.2016 do 14.6.2016 budou prováděny stavební práce v ulici Svahová z důvodu opravy povrchu komunikace a chodníků. Celková délka uzavírky je cca 100 m. Práce jsou rozděleny:

1.     částečná uzavírka od 25.5.2016 do 8.6.2016, pravá část ul. Svahová, průjezd po polovinách vozovky bude zajištěn přechodnou úpravou provozu.

2.     úplná uzavírka od 9.6.2016 do 14.6.2016, horní část ulice Svahová.

  • Od 23.5.2016 do 29.7.2016 bude prováděna rekonstrukce chodníků ulice Lidická, k. ú. Drahovice  za částečné uzavírky pro objekt č.p. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536), práce budou probíhat po polovinách chodníku se zachování pohybu chodců, bezpečný průchod bude zajištěn dopravním zařízením.
  • Od 25.5.2016 do 29.7.2016 bude úplně uzavřen chodník v k.ú. Rybáře, ulice Severní p.p.č. 399/263 pro objekt č.p. 868 a 867. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku o celkové délce cca 90 m. Přístup do objektu je zajištěn je možný vstupem z druhé strany budovy.
  • Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen v tomto místě, Pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.
  • dne 5.6.2016 v době od 13.00 h do 20.00 h budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací: Varšavská – T. G. Masaryka –  Zahradní – Sadová – Mlýnské nábřeží – Lázeňská - Tržiště – Stará louka – Mírové náměstí  – Mariánskolázeňská – Nová louka – Divadelní náměstí –Vřídelní – I. P. Pavlova – Dvořákovy   sady – Poštovní most – Smetanovy sady z důvodu konání  „Karlovarského karnevalového průvodu 2016".
  • dne 5.6.2016 v době od 13.00 h do 22.00 h bude úplně uzavřena místní komunikace Zahradní (od křižovatky s ulicí Sadová k budově hlavní pošty), z důvodu konání akce Karlovarský karneval 2016
  • dne 26.6.2015 od 00.00 h do 27.6. 2015 do 04.00 h a dne 14.7.2015 od 00.00 h do 15.7.2015 do 04.00 h bude úplně uzavřen úsek místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku za hotelem Thermal v obci Karlovy Vary z důvodu instalace a demontáž kontejnerů TUAX pro potřeby MFF
  • dne 31.5.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Dvořákova z důvodu krátkodobého stání jeřábu na parkovišti při dopravě břemene na střechu domu Dvořákova 703/4, Karlovy Vary

·         dne 1.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně  uzavřeny úseky  místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.  

·         dne dne 1.7.2016 v době od 21.30 h do 4.7.2015 do 01.00 h bude úplně uzavřena místní komunikace Zahradní (od křižovatky s ulicí Sadová k budově hlavní pošty), z důvodu zahajovacího ceremoniálu při konání  51. MFF Karlovy Vary 2016  a následného koncertu.

·         dne 9.7.2016 v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně  uzavřeny úseky  místních komunikací: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci závěrečného ceremoniálu při konání 51. MFF Karlovy Vary 2016.  

 

 

SILNICE II. a III. třídy

 

·         Od 18.4.2016 do 27.10.2016 částečná uzavírka silnice silnice č. II/222 staničení km 9.228-9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3, 140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních a výkopových prací pro kanalizaci. Název stavby: „Mírová – odkanalizování“.

·         Částečnou uzavírku silnice silnice č. III/2206 staničení km 2.010 - 2.730 a 3,380, na dobu od 1.4.2016 do 31.10.2016, z důvodu provádění stavebních prací výkopové práce pro kanalizaci.

Název stavby: „Děpoltovice – splašková kanalizace“. V částečně uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce a umožněn přístup k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS, ani vozidel linkové osobní dopravy.

·         Částečnou uzavírku silnice silnice II/226, v obci Chyše, ulice Lubenecká, po úsecích cca 200 m, na dobu od 11.4.2016 do 30.6.2016, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Chyše – kanalizace III. etapa“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Úplnou uzavírku silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, od 19.5.2016 na dobu jednoho roku z důvodu „provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

·         Částečnou uzavírku silnice III/1794 staničení km 8.00 v k.ú.  Javorná, obec Bochov, staničení km 8,00, na dobu od 23.5.2016 do 30.5.2016, z důvodu provádění údržbových prací. Název stavby: „Oprava propustku“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Úplná uzavírka silnice silnice č. III/21047 na trase od křižovatky náměstí Karla IV.s ul. Karlovarskou, po křižovatku ul. Nádražní s ul. Rooseveltova, od 17.6.2016, 20:00 hod. do 19.6.2016, 07:00 hod. z důvodu konání kulturní akce: „Nejdecká pouť“.Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikaci a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa: směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi  Karlovarská, Poštovní a zpět.

·         Částečnou uzavírku silnice III/1794 staničení km 8.10 v k.ú.  Javorná, obec Bochov, staničení km 8,10, na dobu od 30.5.2016 do 6.6.2016, z důvodu provádění údržbových prací. Název stavby: „Oprava propustku“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Částečnou uzavírku silnice III/2087, staničení km 9.636 - 10.028, na trase Kolová - Háje v délce cca 392 m, na dobu od 13.6.2016 do 21.6.2016 z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Částečnou uzavírku silnice III/2192, staničení km 4.692 - 5.402, Nejdek - Lužec na dobu od 13.6.2016 do 14.6.2016 z důvodu opravy povrchu silnice. Název stavby: „Oprava povrchu silnice III/2192“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Úplnou uzavírku silnice III/2192, staničení km 4.692 - 5.402, Nejdek - Lužec na dobu od 15.6.2016 do 16.6.2016 z důvodu opravy povrchu silnice, Název stavby: „Oprava povrchu silnice III/2192“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa:

- od křižovatky silnic III/ 2192 a III/2206 v obci Děpoltovice směr Fojtov, dále křižovatka sinic III/2206 a II/220 směr Nejdek, na křižovatka silnic II/220 a III/21047 směr Pernink a zpět.

 

·         Částečnou uzavírku silnice II/208 staničení km 10.643 - 11.178, Bečov nad Teplou - Vodná na dobu od 13.6.2016 do 24.6.2016 z důvodu opravy povrchu vozovky. Název stavby: „Oprava povrchu silnice II/208 Vodná, staničení 10,643 - 11,178 km“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·