Prevence tour 2014

13.11.2014 13:40

 

Obezita je nazývána epidemií třetího tisíciletí. V západní Evropě je prevalence obezity u dospělých 10 až 25 procent a Česká republika tato čísla výrazně převyšuje. V naší zemi je obézních přes 21 procent mužů a více než 31 procent žen. A pokud sečteme nadváhu a obezitu, vychází u českých žen

alarmující číslo 68 procent a u mužů dokonce 72 procent. Důsledky této epidemie jsou zdrcující. Česká republika si drží čelní místo na světových žebříčcích onemocnění která přímo souvisí s obezitou a životním stylem. Více než 50 procent všech úmrtí připadá na kardiovaskulární onemocnění. A neméně závažným problémem posledních let se stal i karcinom tlustého střeva a konečníku (CRC) ve kterém ČR dokonce kraluje světovým statistikám.

Ročně na toto onemocnění u nás zemře kolem 4000 lidí, z toho jen v Karlovarském kraji si CRC každý rok vybere na 150 obětí. V důsledku tak o více než 13 procent převyšuje průměr ČR! Zatímco kardiovaskulárním onemocněním se v posledních letech věnuje velká pozornost, u prevence CRC je velký deficit. Přitom právě CRC patří mezi nejlépe léčitelné druhy zhoubných nádorů a zároveň mezi nádory snadno diagnostikovatelné. Bohužel prevence této choroby je u nás silně podceňována. A to jak ze strany obyvatel, tak státu. Stejně jako obezitologové už celé roky volají po masivní podpoře prevence ze strany veřejných institucí, stejné naděje vidí v osvětě i gastroenterologové. Projekt Prevence Tour 2014 tak chce na území Karlovarského kraje spojit obě oblasti, které spolu úzce souvisí. Prevenci obezity i CRC. Předkladatel projektu, Karlovarská krajská nemocnice, a.s., která sdružuje nemocnice v Karlových

Varech a Chebu, se proto dohodl na spolupráci i se soukromými nemocnicemi v Ostrově a Sokolově a občanským sdružením Onkomaják. Výsledkem by měl být dosud největší preventivní projekt zaměřený na CRC a obezitu na území Karlovarského kraje, spojený s plošným screeningem CRC na

úezmí našeho kraje. Cílem této akce je předeším zvýšit povědomí veřejnosti o dané problematice, apelovat na změnu životního stylu, která by vedla ke snížení výskytu obezity a především přispět ke snížení incidence i mortality u CRC. Ta má totiž dlouhodobě vzestupnou tendenci. Zatímco v roce 1990 byla incidence CRC v Karlovarském kraji 40 případů na 100 000 osob, o dvacet let později už toto číslo dosáhlo hranice 92 případů. Obdobný je i vývoj u mortality, která se z 26 případů na 1000 000 obyvatel vyšplhala za stejné na dvojnásobek, což je více než alarmující. Včasná diagnostika navíc znamená v případě CRC velmi zásadní finanční úsporu pro zdravotnictví. Průměrná léčba jednoho pacienta s rozvinutou rakovinou tlustého střeva či konečníku se pohybuje v řádu jednoho milionu korun. Náklady na prevenci, včetně vyšetření typu kolonoskopie, se přitom pohybují v tisících, maximálně desítkách tisíc.

 

S ohledem na to, že akce proběhne v místech s vysokou koncentrací obyvatel, rozhodl se pořadatel o její doplnění o oblast poskytování první pomoci a základní akutní péče. Důvodem je skutečnost, že v posledních letech přibývá úrazů spojených s nárůstem dopravy, ale také reakreačních a adrenalinových sportů. Bohužel úměrně tomu se nezvyšují znalosti veřejnosti pokud jde o poskytování první pomoci. Jak ukazují různé výzkumy, zatímco až 95 procent lidí zná správná čísla tísňových linek, pouhých cca 40 procent lidí je schopno dispečinku podat dostatečné informace o stavu nemocného. Zhruba jen polovina lidí je pak schopna poskytnout dostatečně účinnou resuscitaci. Vhodně to ilustruje například výzkum L. Sikorové a M. Čížové z Ostravské univerzity a Městské nemocnice v Ostravě, v rámci původní práce Prevence úrazů, otrav a násilí. Ten v rámci výzkumu potvrdil, že například více než polovina respondentů nevěděla, jak správně poskytovat srdeční masáž a přetlakové dýchání. Stejná čísla pak opakovaně dokládají i další výzkumy. Například nedávný výzkum L. Dvorské a M. Ciché na českých středních školách v této souvislosti prokázal, že sice 69 procent studentů teoreticky ví, jak stabilizovat zlomeninu, ale prakticky jen zlomek z nich umí zvolit správný postup. A dokonce jen 49 procent studentů zná protišoková opatření. Návštěvníci akce tak budou mít možnost si na místě vyzkoušet resucitaci za asistence lékaře karlovarské Emergency na speciální figuríně. Ta, narozdíl od běžně používaných figurín (Andula), reaguje stejný způsobem jako živý člověk. Laický záchranář tak získá přímou vazbu od pacienta a přesně bude vědět, zda je jím poskytovaná resucitace úspěšná nebo nikoliv. Tento systém výuky je mnohem účinnější z hlediska zapamatování, než běžná teoretická výuka spojená s prací s figurínami neposkytujícími žádnou odezvu.

Zdroj: TZ KKN

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·