Tiskové prohlášení Magistrátu města Plzně

26.08.2012 18:18

V médiích se objevilo sdělení právničky Transparency International Radky Pavlišové o tom, že postup plzeňského magistrátu je velice nestandardní a lze jej považovat za snahu o zdržování, která jde přímo proti povinnosti magistrátu postupovat tak, aby byla zajištěna co nejvyšší účast na hlasování. Magistrát se proti takovému tvrzení zásadně ohrazuje, neboť jak níže uvedeno jeho postup je zcela v souladu s platnými právními předpisy a judikaturou. 

 

Magistrát města Plzně měl lhůtu 15 dnů na posouzení návrhu, tedy na zjištění, zda tento má či nemá vady. V této lhůtě magistrát posuzoval 15 682 řádků na 1145 podpisových listinách. Tato lhůta byla magistrátem dodržena, když magistrát shledal ke konečnému termínu této lhůty vady v návrhu, které dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona započal sestavovat v zákonem předvídanou písemnou výzvu zmocněnci přípravného výboru. Tato výzva o více než 80 stranách byla zpracována a předána zmocněnci přípravného výboru během následujících necelých tří dnů, tedy zcela v souladu s neurčitým právním pojmem „neprodleně“ (viz ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu /dále NSS/ k tomuto pojmu). V tomto směru neexistuje žádné porušení zákona a naopak příprava tak rozsáhlé výzvy byla ze strany magistrátu velmi rychlá.

 

Tvrzení paní doktorky, že se fikce 30 dnů vztahuje jen k bezvadnému návrhu, je s odkazem na ustanovení § 12 odst. 3 nepravdivé. Toto ustanovení přímo obsahuje formulaci o výzvě k odstranění, tedy znamená, že je návrh bezvadný, i kdyby fakticky vady měl, ale úřad tyto ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu písemně nevytkl zmocněnci přípravného výboru.

 

Právnička Transparency International ve svém prohlášení operuje s pojmem okamžitě, který zákon o místním referendu v žádném z dotčených ustanovení neobsahuje. Chtěla-li tím paní Radka Pavlišová vyslovit názor, že např. při přezkoumávání podpisové listiny je úřad povinen po nalezení jakékoliv chyby neprodleně písemně vyzvat zmocněnce a vrátit mu takovou podpisovou listinu, pak jde o názor zcela absurdní, který v praxi není realizovatelný a zákonodárce jej takto jistě nezamýšlel.

 

Magistrát se rovněž neztotožňuje s názorem, že žádná dodatečná lhůta stanovena není. Naopak není nikde stanoveno, že výzva k odstranění nedostatků návrhu má být předána zmocněnci ve lhůtě do patnácti dnů od podání návrhu, jak je tvrzeno zástupci přípravného výboru a jak by bylo možné dovodit ze sdělení právničky Transparency International. Dodatečná lhůta je nepochybně stanovena samotným pojmem neprodleně. Magistrát nehovoří o dodatečné lhůtě tří dnů, nýbrž o lhůtě obsažené v pojmu neprodleně, což znamená dle ustálené judikatury NSS lhůtu několika dnů, v některých konkrétních případech není vyloučena ani lhůta několika týdnů. Magistrát je tedy názoru, že ze samotného zákona lze dovodit, že výzva k odstranění vad návrhu může být zmocněnci doručena kdykoliv mezi 0. a 30. dnem od podání návrhu. Jak sama paní Radka Pavlišová správně předvídá, úřad by měl postupovat rychle a nečinit žádné obstrukce. Přesně tak postupoval Magistrát města Plzně v tomto konkrétním případě, když výzvu o více než 80 stranách textu se specifikací konkrétních nedostatků u 4484 podpisů, resp. řádků, zpracoval a předal přípravnému výboru během necelých tří dnů.

 

 

Zdeňka Kubalová

Tiskové oddělení

Kancelář primátora

Magistrát města Plzně

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·