Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení

29.08.2017 20:09

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 1.5.2017 do 31.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Kollárova p.p.č. 98, úsek mezi nám. K. Sabiny až ke křižovatce ulic Kollárova a Čechova. Uzavřen bude úsek o délce cca 200 m; bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Pohyb chodců je zajištěn zřízením náhradního chodníku mezi plotem a stromy v předmětné lokalitě a bude využíván po celou dobu prováděných prací. Objížďka není nařízena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 23.6.2017 do 30.9.2017 bude uzavřena lávka pro pěší nad ulicí Sedlecká. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.8.2017 do 30.11.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Vřídelní – úsek mezi Špitálskou lávkou a Vřídelní kolonádou o délce cca 10 m (úsek rozdělen do dvou etap: 1.) 1.8.2017-30.9.2017, úsek 10 m; 2.) 1.10.2017-30.11.2017, úsek 10 m – posunut „dále“) z důvodu zajištění prostoru pro zařízení staveniště a přístupu do říčního koryta. V předmětné lokalitě zůstává průjezd v min. šíři 3,5 m.

Od 5.7.2017 do 26.8.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace v k.ú. Sedlec p.p.č. 58/1 o délce cca 80 m; šíři 1,5 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce UT, TUV – VS Sedlec. Po celou dobu prováděných prací bude zajištěn bezpečný průjezd v min. šíři 2,75 m.

Od 21.8.2017 do 15.12.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Dvory, ulice Kpt. Jaroše - most a lávka přes Chodovský potok o délce cca 57 m (úsek ul. Kpt. Jaroše za křižovatkou s ul. 1. máje před křižovatku s ul. Sklářská – směrem k ul. Chebská). Bude zde prováděna rekonstrukce mostu a lávky přes Chodovský potok. Po celou dobu trvání uzavírky není možno zajistit průjezd vozidlům IZS, provoz je zajištěn objízdnou trasou, která je vyznačena přechodným dopravním značením. Pohyb chodců bude zajištěn po dobu uzavírky mostu pomocí lávky pro pěší a při rekonstrukci lávky pro pěší bude zajištěn pohyb chodců na chodníku již zrekonstruovaného mostu. Provoz autobusů MHD bude zajištěn, zástavky autobusů MHD budou přesunuty.

Od 22.8.2017 do 30.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Rybáře, ulice Počernická a část ulice Zlatá o délce cca 15 m. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci – propojení stávajících a nových vodovodních řadů. Průjezd je možný po místních přilehlých komunikacích.

Dne 31.08.2017 bude od 06.00 do 10.00 hodin v ul. T. G. Masaryka (jednostranně v úseku od č. p. 607 k soše TGM) a od 06.00 do 09.00 hodin v ul. Dr. Davida Bechera (oboustranně v části pěší zóny) umístěno dopravní značení  Zákaz stání z důvodu navážení prodejních stánků na řemeslný jarmark pořádaný od 31.08.2017 do 01.09.2017. Stánky budou umístěny mimo průjezdnou část komunikací. Další termíny řemeslných jarmarků:

Od 28.09.2017 do 29.09.2017 – ul. T. G. Masaryka, Zeyerova

Od 19.10.2017 do 20.10.2017 – ul. T. G. Masaryka, Zeyerova

Od 10.11.2017 do 11.11.2017 – ul. T. G. Masaryka, Zeyerova

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2017 - ITU Triathlon World Cup

Od 1.9. do 3.9. 2017 dojde z důvodu pořádání akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2017  ITU Triathlon World Cup k následujícím postupným úplným uzavírkám provozu na pozemních komunikacích v Karlových Varech: 

I. ŽÁCI

Doba trvání uzavírky    :  dne 1.9.2017   

12.50 - 15.50 hod. Mlýnská

15.00 - 15.50  hod. Třeboňská

II. NOČNÍ BĚH

Doba trvání uzavírky    :  dne 1.9.2017

14.00 - 23.59                      Nábřeží Osvobození

19.00  h - 22:30                 Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnské kolonády), ul. Lázeňská,

                                               Tržiště, Jánský most, Vřídelní, ul., I. P. Pavlova, ul. Karla IV.

 

III.  CYKLISTIKA - NÁJEZD NA MĚSTSKÝ OKRUH 2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky    :  dne 2.9.2017 v čase 14.30  hod - 19.00  hod

                                                dne 3.9.2017 v časech 10.00 - 10.50 hod a 15.00 - 16.45 hod

Místo uzavírky:                Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká,

                                           Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, most Osvobození

IV. CYKLISTIKA - MĚSTKÝ OKRUH 2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky :   dne 2.9.2017   v čase  13.00 -  20.00  hod

                                               dne 3.9.2017  v časech 10.00 - 12.00  hod a 15.00 - 16.45 hod

Místo uzavírky:                nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště,

                                           Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera,

                                           T. G. Masaryka, nábřeží Osvobození

V. TRASA BĚHU  2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky :    dne 2.9.2017   v čase 14.30 hod -  20.00 hod

                                               dne 3.9.2017   v časech 9.50 - 12.30  hod a od 14.50 do 17.30 hod

Místo uzavírky:                nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Dvořákovy sady

 

Objížďka se nenařizuje. Provoz při uzavírkách bude řízen Policií ČR, Městskou policií Karlovy Vary a pořadatelskou službou žadatele. Žadatel zajistí na dotčených místních komunikacích dostatečný prostor pro bezpečný pohyb chodců a na trati závodu zřídí koridory pro převádění chodců zajištěné pořadatelskou službou. Bude umožněn volný průjezd složek IZS po celou dobu trvání akce.

 

Od 4.9.2017 do 30.11.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace – pěší zóna ulice Stará louka – úsek od lávky Jeana de Carro k p.p.č. 873 Mírové náměstí o délce cca 120 m. Budou zde prováděny stavební práce – plánovaná rekonstrukce horkovodu. Jedná se o jednosměrnou pozemní komunikaci kdy u lávky Jeana de Carro bude v době uzavírky zrealizováno „místo pro obratiště“ a po dobu prací bude ul. Stará louka obousměrná.

Do 15.9.2017 bude úplně uzavřen provoz na  místní komunikaci Zeyerova z důvodu provádění stavebních prací.  Objížďka se nenařizuje.

Do 13.10.2017 bude částečně uzavřen provoz na  místních komunikacích U Podjezdu a Plzeňská, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 29.09.2017 do 01.10.2017 dojde z důvodu pořádání akce KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST 2017 k uzavírce ulice Varšavské v délce cca 35 m od zpomalovacího prahu před tržištěm k provozovně BECHERPLATZ a k uzavírce ulice T. G. Masaryka v délce cca 200 m od nároží ul. Zeyerovy (objekt UniCreditBank) k provozovně BECHERPLATZ.

Konání akce KV DOWNTOWN 2017:

Dne 16.9.2017 od 06.00 do 10.00 hod. je povolena částečná uzavírka provozu na místních komunikacích Lázeňská, Tržiště, Zámecký vrch, Skalnikovy sady, Pod Jelením skokem, Luční vrch a Sovova stezka. Dopravní obsluha a zásobování bude umožněno do 10.00 hod. Provoz bude po dobu částečné uzavírky řízen pořadatelskou službou žadatele.

 

Dne 16.9.2017 od 10.00 do 20.00 hod. je povolena úplná uzavírka provozu na místních komunikacích Lázeňská, Tržiště, Zámecký vrch, Skalnikovy  sady, Pod Jelením  skokem, Luční vrch a Sovova stezka. Pořadatelskou službou žadatele je zajištěn průjezd vozidel z Divadelního náměstí přes  Jánský most do ulice Stará louka.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 1.5.2017 do 31.10.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 až 54 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 staničení km 8.660 a silnice III/22129 staničení km 6.300 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2017 do 31.9.2017 bude úplně uzavřena komunikace v obci Stružná, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po pozemních komunikacích od st.p.č. 1/1 směrem do Žalmanova po p.p.č. 795 v k.ú. Stružná a 1005 v k.ú. Žalmanov a po částech pozemků p.č. 421/1 a 463 v k.ú. Stružná (zde má objízdná trasa charakter travnaté nezpevněné cesty, po dobu uzavírky mostu bude část uvedeného úseku objízdné trasy dočasně upravena položením panelů o délce cca 100 m v trase cesty) dále po pozemní komunikaci na p.p.č. 1008/1 a 990/1 v k.ú. Žalmanov. Křižovatkou pak po silnici III/00625 směr Stružná ke křižovatce staničení km 1,243 s odbočením na silnici III/00627 směr Činov a zpět.

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřena silnice III/2206, km staničení 1,380 – 1,980, v délce cca 600 m v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřena silnice III/2206, km staničení 0,000 – 1,344, v délce cca 1344 m v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 3.7.2017 do 15.9.2017 bude částečně uzavřen provoz silnic II/226 staničení km 27.289 - 29.070  a silnice III/2269 a silnice II/205. Z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2017 do 31.12.2017 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení km 0.500 - 4.500 na trase Bochov – Kozlov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 31.8.2017 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947, v délce cca 500 m, na trase Žlutice – Čichalov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích  II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: z obce Žlutice po silnici II/205 až na silnici I/6 dále ke křižovatce silnic I/6 a III/1947 směr Čichalov a zpět.

Od 21.8.2017 do 25.9.2017 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/20910 staničení km 8.444 - 8.641 a silnice III/21047 staničení km 11.712 - 11.715 v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 6.9.2017  do 4.12.2017 bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Karlových Varech ulice Hraniční ve staničení km 5,298, z důvodu provádění stavebních prací „Rekonstrukce železničního nadjezdu“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy a místních komunikacích a stanovuje se její trasa: po silnici III2201 ulice Rosnická, na křižovatku s ulici Merklínská směr ulice Sedlecká, na křižovatku s ulicí Jáchymovská směr ulice Sokolovská, na křižovatku s ulicí Železniční směr Čankovská a zpět.

 

Od 4.9.2017 do 15.9.2017 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/205 v obci Žlutice, z důvodu provádění stavebních prací „Oprava povrchu silnice II/205 u Žlutic“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic 205 a 20519 směr obec Pšov na křižovatku silnic 20519 a 1934 směr obec Semtěž na křižovatku silnic 1934 a 193 směr obec Žlutice a zpět.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·