Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení

11.08.2017 20:24

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 1.5.2017 do 31.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Kollárova p.p.č. 98, úsek mezi nám. K. Sabiny až ke křižovatce ulic Kollárova a Čechova. Uzavřen bude úsek o délce cca 200 m; bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Pohyb chodců je zajištěn zřízením náhradního chodníku mezi plotem a stromy v předmětné lokalitě a bude využíván po celou dobu prováděných prací. Objížďka není nařízena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 23.6.2017 do 30.9.2017 bude uzavřena lávka pro pěší nad ulicí Sedlecká -„Lávka na Růžovém vrchu“. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Dne 12.8.2017 od 8.45 do 12.45 a od 12.30 h do 13.30 h bude částečně omezen provoz na místních komunikacích Nová louka - úsek od hotelu Dvořák - Divadelní náměstí, Divadelní náměstí a z důvodu pořádání  18. ročníku AM bikemaratonu České spořitelny. Provoz bude řízen příslušníky Městské policie a pořadatelskou službou.

Dne 12.8.2017  přibližně v čase  11.30 h a ve 12.30 h bude na dobu cca 20 minut úplně uzavřen provoz na místních komunikacích Nová louka - úsek od Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch na dobu cca 20 minut při startu závodníků akce 18. ročníku AM bike maratonu Česká spořitelna. Uzavírkami je dotčen i provoz na komunikacích Divedelní, Tylova, Vřídelní, Pod Jelením skokem a Luční vrch.  Uzavírka bude probíhat za asistence Městské policie.

Dne 12.8.2017  bude od  12.30 h do 17 h úplně uzavřen provoz na místní komunikaci Západní, kpt Jaroše, bezejmenná komunikace kolem KV Areny (uzavírka při příjezdu na Meandr Ohře kolem KV ARENY) z důvodu dojezdu závodníků akce 18. ročníku AM bike maratonu České spořitelny na Meandr.  Uzavírka bude probíhat za asistence PČR.

Od 9.8.2017 do 12.8.2017 bude úplně uzavřena příjezdová komunikace od kruhového objezdu na Západní ulici k Meandru a cyklostezky na  z důvodu konání 18. ročníku AM bike maratonu České spořitelny. 

Z důvodu pořádání akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2017  ITU triathlon World Cup dojde k následujícícm postupným úplným uzavírkám provozu na pozemních komunikacích v Karlových Varech ve dnech  1.- 3. 9. 2017

I. ŽÁCI

Doba trvání uzavírky    :  dne 1.9.2017   

12.50 - 15.50 hod  Mlýnská

15.00 - 15.50  hod Třeboňská

II. NOČNÍ BĚH

Doba trvání uzavírky    :  dne 1.9.2017

14.00 - 23.59                      Nábřeží Osvobození

19.00  h - 22:30                 Zahradní ulice,  Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnské kolonády),  ul. Lázeňská,

                                               Tržiště, Jánský most, Vřídelní, ul., I. P. Pavlova, ul. Karla IV.

III.  CYKLISTIKA - NÁJEZD NA MĚSTSKÝ OKRUH 2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky    :  dne 2.9.2017 v časech 13.00 - 14.30  hod; 15.30 - 17.00  hod a 18.00 - 19.30  hod

                                                dne 3.9.2017 v časech 10.00 - 10.50 hod a 15.00 - 16.45 hod

Místo uzavírky:                Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká,

                                           Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, most  Osvobození

IV. CYKLISTIKA - MĚSTKÝ OKRUH 2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky :   dne 2.9.2017   v čase  13.00 -  20.00  hod

                                               dne 3.9.2017  v časech 10.00 - 12.00  hod a 15.00 - 16.45 hod

Místo uzavírky:                nábřeží  Osvobození,  I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště,

                                           Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera,

                                           T. G. Masaryka, nábřeží Osvobození

V. TRASA BĚHU  2. a 3. 9. 2017

Doba trvání uzavírky :    dne 2.9.2017   v čase 13.00 hod -  20.00 hod

                                               dne 3.9.2017   v časech 10.00 - 12.30  hod a od 15.00 do 17.30 hod

Místo uzavírky:                nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Dvořákovy sady

 

Objížďka se nenařizuje. Provoz při uzavírkách bude řízen Policií ČR, Městskou policií Karlovy Vary a pořadatelskou službou žadatele. Žadatel zajistí na dotčených místních komunikacích dostatečný prostor pro bezpečný pohyb chodců a na trati závodu zřídí  koridory pro převádění chodců zajištěné pořadatelskou službou. Bude umožněn volný průjezd složek IZS po celou dobu trvání akce.

 

Do 13.10.2017 bude částečně uzavřen provoz na  místních komunikacích U Podjezdu a Plzeňská, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 15.9.2017 bude úplně uzavřen provoz na  místní komunikaci Zeyerova z důvodu provádění stavebních prací.  Objížďka se nenařizuje.

Od 1.8.2017 do 30.11.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Vřídelní – úsek mezi Špitálskou lávkou a Vřídelní kolonádou o délce cca 10 m (úsek rozdělen do dvou etap: 1.) 1.8.2017-30.9.2017, úsek 10 m; 2.) 1.10.2017-30.11.2017, úsek 10 m – posunut „dále“) z důvodu zajištění prostoru pro zařízení staveniště a přístupu do říčního koryta akce “OPRAVA KAVERNY VE DNE – VT TEPLÁ“. V předmětné lokalitě zůstává průjezd v min. šíři 3,5 m.

Od 5.7.2017 do 26.8.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace v k.ú. Sedlec p.p.č. 58/1 o délce cca 80 m; šířin 1,5 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce UT, TUV – VS Sedlec. Po celou dobu prováděných prací bude zajištěn bezpečný průjezd v min. šíři 2,75 m.

Od 21.8.2017 do 15.12.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Dvory, ulice Kpt. Jaroše -  most a lávka přes Chodovský potok o délce cca 57 m (úsek ul. Kpt. Jaroše za křižovatkou s ul. 1. máje před křižovatku s ul. Sklářská – směrem k ul. Chebská). Bude zde prováděna rekonstrukce mostu a lávky přes Chodovský potok. Po celou dobu trvání uzavírky není možno zajistit průjezd vozidlům IZS, provoz je zajištěn objízdnou trasou, která je vyznačena přechodným dopravním značením. Pohyb chodců bude zajištěn po dobu uzavírky mostu pomocí lávky pro pěší a při rekonstrukci lávky pro pěší bude zajištěn pohyb chodců na chodníku již zrekonstruovaného mostu. Provoz autobusů MHD bude zajištěn, zástavky autobusů MHD budou přesunuty.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 1.5.2017 do 31.10.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 až 54 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 staničení km 8.660 a silnice III/22129 staničení km 6.300 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2017 do 31.9.2017 bude úplně uzavřena komunikace v obci Stružná, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po pozemních komunikacích od st.p.č. 1/1 směrem do Žalmanova po p.p.č. 795 v k.ú. Stružná a 1005 v k.ú. Žalmanov a po částech pozemků p.č. 421/1 a 463 v k.ú. Stružná (zde má objízdná trasa charakter travnaté nezpevněné cesty, po dobu uzavírky mostu bude část uvedeného úseku objízdné trasy dočasně upravena položením panelů o délce cca 100 m v trase cesty) dále po pozemní komunikaci na p.p.č. 1008/1 a 990/1 v k.ú. Žalmanov. Křižovatkou pak po silnici III/00625 směr Stružná ke křižovatce staničení km 1,243 s odbočením na silnici III/00627 směr Činov a zpět.

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřena silnice III/2206, km staničení 1,380 – 1,980, v délce cca 600 m v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke řižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřena silnice III/2206, km staničení 0,000 – 1,344, v délce cca 1344 m v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 3.7.2017 do 15.9.2017 bude částečně uzavřen provoz silnic II/226 staničení km 27.289 - 29.070  a silnice III/2269 a silnice II/205. Z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 13.10.2017 bude částečně uzavřen provoz na  místních komunikacích v obci Karlovy Vary ulic U Podjezdu a Plzeňská, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 15.9.2017 bude úplně uzavřena na  místní komunikace v obci Karlovy Vary, ulice Zeyerova, z důvodu provádění stavebních prací.  Objížďka se nenařizuje.

Do 19.8.2017 od 08:00 hod. do 19.8.2017 do 22:00 hod. úplnou uzavírku silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu konání akce: „Slavnosti princezny Alvíny“.Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic I/6 a III/22213 na křižovatku I/6 a III/22224 dále křižovatkou III/22224 a III22213 směr Šemnice a zpět.

Do 1.8.2017 do 15.8.2017 částečnou uzavírku provozu na  silnici II/222 staničení km 10.503 - 10.804 a silnici III/2224 staničení km 2.983, v délce cca 301 m, v obci Mírová  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2017 do 31.12.2017 částečnou uzavírku provozu na silnici II/198 staničení km 0.500 - 4.500 na trase Bochov – Kozlov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Do 31.8.2017 úplnou uzavírku provozu na silnici III/1947, v délce cca 500 m, na trase Žlutice – Čichalov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích  II. a III.třídy a stanovuje se její trasa:z obce Žlutice po silnici II/205 až na silnici I/6 dále ke křižovatce silnic I/6 a III/1947 směr Čichalov a zpět.

 

Zdroj. TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·