Projekty prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary v roce 2012

12.12.2012 17:50

Statutární město Karlovy Vary v roce 2012 zrealizovalo 4 projekty prevence kriminality za podpory dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR. Všechny projekty naplňují priority a cíle jak Strategie prevence kriminality ČR a Koncepci prevence kriminality kraje, tak samozřejmě vlastní Koncepci města, která řeší specifické bezpečnostní problémy města Karlovy Vary. Všechny projekty realizovala Městská policie Karlovy Vary.

Do prvního projektu ,,Odborná příprava strážníků MP/OP Karlovarského kraje“ se zapojila třicítka strážníků ze 4 obcí. (Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov). Podařilo se zajistit 100% účast všech posluchačů. Vzdělávací program byl orientován na praktickou přípravu, kterou strážníci využívají v přímém výkonu služby. Hlavní bloky se týkaly rozšíření právního vědomí (trestní a správní právo), správného postupu při opatřeních proti páchání domácího násilí, asertivní komunikace s osobami v sociálně-vyloučených lokalitách a postupu při středu s agresivní nebo nespolupracující osobou. Vzdělávací kurz byl rozvržen do 5 dnů po 8 hodinách.  Posluchači obdrželi na konci kurzu certifikáty o absolvování kurzu odborné přípravy. Pozitivně lze hodnotit zodpovědný přístup posluchačů i lektorů k probíraným tématům, která se často odehrávala na úrovni odborné diskuse. Pozitivní je také vytvoření jednotného postupu při řešení úkolů MP a OP v rámci kraje a prohlubování spolupráce i s ostatními subjekty podílejícími se na prevenci kriminality. Strážníci získali mnoho nových poznatků v oblasti práva, komunikačních dovedností, sociologie, psychologie i psychiatrie. Výsledky hodnocení potvrdily zájem o navazující vzdělávací kurzy. V souvislosti s chystanou realizací projektu  ,,Asistenti prevence kriminality“ je plánována odborná příprava zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce s asistenty a obyvateli sociálně – vyloučených lokalit.

Dalším projektem byl již 3. Ročník „Senior akademie“, do kterého se zapojilo 20 seniorů z Karlových Varů. Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus, který je svou strukturou přednášek orientován na seniora, jako potencionální oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro zvýšení osobní bezpečnosti. Kurz je určen především pro aktivní seniory, kteří neztrácí chuť stále na sobě pracovat, vzdělávat se a podílet se na společenském dění v regionu.  Intenzivní studijní program trvá od září 2012 do dubna 2013. V průběhu osmi studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností, např. výcvik sebeobrany a kurz první pomoci. O úspěchu projektu vypovídá především zájem z řad seniorů. Jestliže v prvním ročníku bylo 25 posluchačů, do druhého se jich přihlásilo téměř padesát. Projekt podpořený státní dotaci byl nastaven na počet 28 posluchačů. Vzhledem k této skutečnosti otevřelo město Karlovy Vary v roce 2011/2012  ještě jednu třídu Senior akademie, aby uspokojilo všechny zájemce. Všechny náklady hradilo město ze svého rozpočtu. Na konci kurzu probíhá dotazníkové šetření mezi absolventy zaměřené na hodnocení jeho přínosu a kvality.  Druhotným produktem Senior akademie je také skutečnost, že její absolventi šíří získané vědomosti dále mezi své vrstevníky. Dále se prohlubuje spolupráce mezi městskou policií, Policií ČR, dalšími složkami IZS a neziskovými organizacemi sdružujícími seniory a zdravotně postižené. Projekt bude za podpory města pokračovat otevřením dalšího ročníku 2013/2014. Pro absolventy se plánují jednodenní až dvoudenní setkání za účelem aktualizace informací a udržením pozitivní vazby s městskou policií.

Třetí projekt je směřován do oblasti situační prevence. „Fotopasti“ jsou účinná zařízení, která napomáhají odhalit pachatele protiprávní činnosti. Skrytá obrazová záznamová zařízení se používají v Karlových Varech především tam, kde je zjištěn častější nápad trestné činnosti ve formě vandalství, krádeží barevných kovů a odkládání nebezpečného odpadu. Fotopasti usnadňují pátrání po pachatelích trestné činnosti, ale jejich záznamy slouží i jako podklady při dokazování. Pořizovací i provozní náklady jsou vzhledem k širokému spektru využití velmi ekonomické.  Fotopasti jsou významným situačním opatřením v oblasti prevence.

Čtvrtým zrealizovaným projektem letošního roku je „Průzkum pocitu bezpečí a detekce sociálních problémů“. Přínos tohoto projektu spatřuje Statutární město Karlovy Vary především v detekci vnímání bezpečnosti a činnosti bezpečnostních složek občany města. Konkrétně pak vyšlo najevo, že za nejrizikovější místa ve městě považují občané Karlových Varů prostředí Horního a Dolního nádraží, dále obchodně správní centrum, nebo stezku vedoucí na Horní nádraží. Jako preventivní opatření občané nejvíce kvitují posílení policejních pěších hlídek, rozšíření městského kamerového systému a řešení problémů s občany v sociálně vyloučených lokalitách. Průzkum pocitu bezpečí společně se statistikami Policie ČR a Městské policie Karlovy Vary dotváří obraz bezpečnostní situace ve městě. Slouží tak především jako odrazový můstek pro tvorbu preventivních plánů a projektů, jak sociální, tak situační prevence, pro následující období.

 

Mgr. Kamila Hofmanová

manažerka prevence kriminality

Městská policie Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·