Přehled uzavírek a dopravních omezení

29.08.2014 20:34

Dopravní omezení, uzavírky

Svodka – k 29.08.2014

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 22.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 22.7.2014 do doby konečné kompletní výměny lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.

 

 • Od 1.9.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

 

 • Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap – I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. – 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. – 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy.  Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.
 • Od 25.8.2014 od 7:00 hod do 29.8.2014 do 15:00 hod; od 1.9.2014 od 7:00 hod do 4.9.2014 do 15:00 hod bude úplně uzavřena místní komunikace část ulice Hynaisova (od křižovatky s ul. Petřín ke křižovatce s ul. Raisova) délka uzavřeného úseku je cca 54 m. Uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce vodovodu, výměny armatur. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.
 • Od 1.9.2014 do 2.9.2014 bude úplná uzavírka ul. Vítězná v délce cca 400 m od potrubního mostu přes řeku Ohři po křižovatku Kruhový most – vjezd do areálu Policie ČR. Úplná uzavírka je povolena z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Objízdné trasy budou vyznačeny přechodným dopravní značení, které je nutno respektovat. Na ulici Vítězná je třeba respektovat DZ B 28 Zákaz zastavení.
 • Od 3.9.2014 do 31.12.2014 bude částečně uzavřena část ulice Bezručova (v prostoru křižovatky ul. Bezručova a ul. Americká a přilehlých zastávek MHD na ul. Beručova) o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava křižovatky, budou zhotovovány dva nové zálivy pro autobusy a po té bude proveden nový povrch vozovky a chodníku. Práce ve vozovce budou za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem o šíři 5,5 metru; chodci budou převedeni na protější chodník. Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.
 • Od 3.9.2014 do 31.12.2014 bude částečně uzavřena část ulice Americká (úsek od křižovatky s ul. Bezručova ke křižovatce s ul. Jiráskova) o délce cca 115 m. Bude zde prováděna rekonstrukce – výměna horkovodu. Práce ve vozovce budou prováděny za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem, chodci budou převedeni na protější chodník. Práce pod částečnou uzavírkou budou koordinovány s fa. COLAS CZ, a.s. a naopak. Průjezd bez omezení ul. Italská.
 • Od 10.9.2014 do 21.9.2014 bude úplně uzavřen úsek ul. Západní (část ul. Západní podél tréninkové haly KV Arény, před kruhovou křižovatkou ul. Západní, Dvorský most, ul. Plzeňská) o délce cca 60 m. Bude zde prováděna rekonstrukce a napojení kanalizace a vodovodu „Centrum zdraví a bezpečí“. Při stavebních pracích pod uzavírkou bude umožněn vjezd IZS, vozidlům stavby a bus MHD „H“. Objížďka není stanovena, možný průjezd po přilehlých místních komunikacích.
 • Od 3.9.2014 do 7.9.2014 probíhá 19. Karlovarský folklorní festival, v jehož průběhu se uskuteční Jarmark lidových řemesel a v souvislosti s ním dojde k následujícím úpravám provozu na MK:

-        ul. T. G. Masaryka v dolní části od fontány cca k OD Perla oboustranně (mimo průjezdnou část) zábor komunikace pro umístění pódia a prodejních stánků – doba trvání 03.-07.09.2014;

-        nábř. Osvobození (jednostranně – v části podél řeky Teplé) – parkování účastníků akce – doba trvání 03.-07.09.2014.

·         Od 13.9.2014 do 30.11.2014 bude uzavřena místní komunikace ul. Vítězná ( malá Vítězná) z důvodu kompletní rekonstrukce této pozemní komunikace. Uzavírka bude probíhat ve třech etapách. Vždy bude plně uzavřena pouze jedna etapa. Etapizace:

o   I. část – úsek od křižovatky s ulicí Ondříčkova po ulici nám. V. Řezáče

o   II. část – úsek od ulice nám. V. Řezáče po křižovatku s ul. Pod Tvrzí

o   III. část – úsek od křižovatky s ul. Pod Tvrzí po úsek zrekonstruované místní komunikace ul. Vítězná. Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodným dopravním značením, zejména je třeba respektovat DZ B 28 Zákaz zastavení.

 

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 11.8.2014 do 31.10.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, ulice Karlovarská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 je dopravní omezení na silnici III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace. Práce budou prováděny po třech etapách. I. a III. etapa bude prováděna za částečné uzavírky v termínu cca od 1.7.2014 do 20.7.2014 a od 1.10.2014 do 31.10.2014. Za částečné uzavírky bude umožněn průjezd automobilů do 10t. II. etapa bude prováděna při úplné uzavírce v termínu cca od 21.7.2014 do 30.9.2014. Objízdné trasy jsou stanoveny přechodným dopravním značením.
 • V termínu od 29.5.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od křižovatky na Oldřichov - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 7.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2204-1 na silnici III/2204, v obci Děpoltovicích, z důvodu opravy mostu. Objížďka bude vedena po vybudovaném mostním provizoriu.
 • V termínu od 21.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2206-6 na silnici III/2206, v obci Děpoltovice, Nivy, z důvodu rekonstrukce mostu.
 • V termínu od 18.8.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/22212, od křižovatky se silnicí II/222 na Kyselku, cca 500 m směr Sedlečko, z důvodu opravy povrchu silnice.
 • V termínu od 18.8.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/22127, v obci Kyselka, Radošov, z důvodu opravy povrchu silnice.
 • V termínu od 18.8.2014 do 29.8.2014 je dopravní omezení na silnici III/2208, v úseku Nové Hamry - Tisová, z důvodu opravy povrchu komunikace. Práce budou prováděny po dvou etapách. I. etapa bude prováděna za úplné uzavírky v termínu od 18.8.2014 do 20.8.2014. II. etapa bude prováděna za částečné uzavírky v termínu od 21.8.2014 do 29.8.2014. Objízdná trasa je stanovena přechodným dopravním značením.
 • V termínu od 25.8.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu provádění stavebních prací - rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 15.9.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/19820 v Otročíně, z důvodu opravy mostku.
 • Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
 • LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·