Přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech

26.08.2016 12:33

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 26. 8. 2016

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:

·         etapa od 23.5.2016 – 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37

·         etapa od 15.6.2016 – 9.7.2016   ul. Chelčického od č.p. 1529/8  k č.p. 1571/11

·         etapa od 10.7.2016 – 3.8.2016   ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova

·         etapa od 4.8.2016 – 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská

Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 11.7.2016 do 16.9.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Vrchlického, Anglická. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu rekonstrukce části rozvodu UT a TUV, uzavírka je rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 11.7.2016 do 12.8.2016 v úseku od výměníkové stanice č.p. 622 po křižovatku v ulici Vrchlického; 2. etapa od 12.8.2016 do 16.9.2016 v úseku od křižovatky v ulici k výměníkové stanici č.p. 453 v ul. Anglická.

Od 11.7.2016 do 30.9.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Bezručova a to úsek pod Obchodní akademií (od schodiště, kde je umístěn pramen ke schodišti před ulicí Ondříčkova; jedná se o úsek chodníku v zeleni), který bude rozdělen na pracovní místa cca 15,0 m vždy dvakrát dle potřeby po celém obvodu. Bude zde prováděna rekonstrukce oplocení areálu Obchodní akademie.

Od 3.8.2016 do 31.12.2016 (do doby konečné kompletní rekonstrukce) bude úplná uzavírka části stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 25.8.2016; od 29.8.2016 do 25.10.2016 bude částečně uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník v k.ú. Karlovy Vary, ulice nábř. Osvobození o délce cca 20 m z důvodu z důvodu provádění stavebních prací pro uložení přípojky geotermální vody pro Alžbětiny lázně. Na vozovce bude po celou dobu provádění prací zachován bez omezení jeden jízdní pruh; na chodníku bude zajištěn průchod pomocí lávky se zábradlím.

Od 15.8.2016 do 29.10.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, spojovací větev okružní křižovatky z ul. nábř. Osvobození do ul. Horova o délce cca 30 m vozovka + 60 m chodník. Objížďka není stanovena, průjezd je možný přes jízdní pás okružní křižovatky; chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je zařízení staveniště při provádění stavebních prací – výstavba spínací stanice.

Od 15.8.2016 do 28.8.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tašovice, ulice Česká (úsek od stykové křižovatky ulice Česká s pozemní komunikací I/20) o délce cca 100. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci pro uložení přípojky splaškové kanalizace. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 28.9.2016 od 7:00 hodin  do 29.9.2016  22:00 hodin bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Západní – železniční přejezd P 394, km 52,314 na trati M. Lázně – K. Vary. Délka úplné uzavírky je cca 100 m. Objízdná trasa bude vedena po ulici Západní, nám. Republiky, Pobřežní, Hybešova, I/6, Plynárenská, Západní o délce cca 3,50 km. Stanovená trasa objížďky je vyznačena DZ.

Od 26.9.2016 do 18.11.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k. ú. Drahovice, ulice Stará Kysibelská o délce cca 60 m. Bude zde prováděna výstavba horkovodní přípojky pro polyfunkční komplex Mattoniho nábřeží p.p.č. 851/4.

Z důvodu pořádání akce BIG MAT KV DOWNTOWN 2016 dojde ve dnech  2.9. a 3.9. 2016 k následujícím úplným uzavírkám komunikací:  T. G. Masaryka dne 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Dr. Davida Bechera – část od místní komunikace  Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Svahová dne 2.9.2016 od 20.00 h do 3.9.2016 do cca 20.00 h; Krále Jiřího dne 3.9.2016 v časech 12.15 h – 13.45 h; 14.30 h – 16.00 h 16.45 h – 17.45 h a 18.15 h – 18.45 h.

Z důvodu pořádání sportovní akce CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2016 ETU European  Premium Cup dojde ve dnech 26.8., 27.8. a 28.8.2016 k následujícím úplným-postupným uzavírkám následovně:

dne 26.8.2016 od 18:00  – 20:30 hodin nábřeží Osvobození, Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží (kolem Mlýnské kolonády), ul. Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní , ul. I.P.Pavlova, ul. Karla IV. 

dne 27.8.2016 od 13:00 – 16:00 hodin ul. Mlýnská a Třeboňská

dne 27.8.2016 od 17:30 – 20:30 hodin ul.  Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská

dne 28.8.2016 od 9:50 – 10:50 hodin a od 14:50 – 15:50 hodin  ul.  Mlýnská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most, nábřeží Osvobození

dne 28.8.2016 od 9:50 – 12:30 hodin a od 14:50 – 17:30 hodin , I.P.Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký vrch, Patra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T.G.Masaryka, nábřeží Osvobození, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská.

Informace ohledně změn v MHD v době konání akce jsou k dispozici na www.dpkv.cz. Informace o přechodném umístění dopravních značek B28 - zákaz zastavení jsou k dispozici na  https://mmkv.cz/cs/eud pod odkazem Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 222/2016, dočasný zákaz zastavení.

SILNICE II. a III. třídy

 Od 18.4.2016 do 27.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. II/222 staničení km 9,228 - 9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3,140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

V době od 1.8.2016 do 31.8.2016 budou částečně uzavřeny silnice III/21047 a III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Karlovarská a náměstí Karla IV., z důvodu provádění oprav propadů v komunikaci. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.8.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena silnice III/21047 a  III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Nádražní, náměstí Karla IV., v délce cca 550 m, z důvodu provádění obnovy vodorovného dopravního značení. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době  od 4.7.2016 do 26.8.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2194 staničení km 5.632 - 5.897 v celkové délce cca 265 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TZ  Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·