Přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí.

04.09.2015 19:48

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

· Od 31.8.2015 do 14.9.2015 je povolena částečná uzavírka úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary – úsek za křižovatkou s ulicí 1. máje v délce cca 80 m ve směru k ulici Chebská z důvodu rekonstrukce vodovodu. Provoz na částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizací.

· Od 14.9.2015 do 5.10.2015 je povolena částečná uzavírka úseku místní komunikace kpt. Jaroše v obci Karlovy Vary – úsek od mostu přes Chodovský potok za křižovatku ulic Sklářská a kpt. Jaroše. Provoz na částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizací. Vjezd do Sklářské ulice bude zachován.

· Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků dojde k úplným uzavírkám úseků místních komunikací Truhlářská, Dvořákova, Tuhnická, Školní, Okružní v obci Karlovy Vary, Staré Roli takto:

od 4.9.2015 do 20.9.2015 je povolena úplná uzavírka místní komunikace Kladenská, Karlovy Vary, Stará Role z důvodu provádění opravy vrstev a povrchu komunikace.

· Od 2.6.2015 do 30.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Ondřejská před objektem č.p. 124, 125 o délce cca 13 m. Částečná uzavírka je povolena z důvodu umístění lešení pro dokončovací práce na objektu Ondřejská 124,125. V průběhu částečné uzavírky budu zajištěn průjezd v min. šíři 2.75 metru.

· Od 6.7.2015 do 8.11.2015 bude úplně uzavřen úsek pod železničním mostem v ulici Hlavní, na trase Karlovy Vary - Dalovice, z důvodu opravy železničního mostu.

· Z důvodu plánované opravy horkovodního vedení dojde v období od 10.8.2015 do 31.10.2015 k následujícím dopravním omezením:

I. Částečná uzavírka místní komunikace úseku ulice Šmeralova – od hrany budovy ZŠ v ul. E. Krásnohorské ke vjezdu do zadního traktu domu čp. 48 a to v šířce jednoho jízdního pruhu v termínu od 10.8.2015 do 20.9.2015. V průběhu částečné uzavírky bude v ulici Šmeralova jednosměrný provoz ve směru od Pivovaru. Objížďka se nestanovuje.

II. Úplná uzavírka místních komunikací ulic E. Krásnohorské a Banskobystrické v termínu od 21.9.2015 do 31.10.2015. Objížďka se nestanovuje.

· Od 15.8.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pod Jelením skokem na vozovce a ulice Zámecký vrch (křižovatka ulic Zámecký vrch – Pod Jelením skokem) na chodníku a vozovce; celková délka uzavírky je cca 250 m. Bude zde prováděna rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek. Po celou dobu prací bude zachován průjezd o šíři 2,75 m, přejezdy budou opatřeny pojezdovým plechem. Částečná uzavírka bude prováděna tak, aby byl v průběhu prací umožněn příjezd na parkoviště soukromých subjektů z ulice Pod Jelením skokem a dále vjezd a výjezd do ulice Luční vrch.

· Od 3.8.2015 do 13.11.2015 budou prováděny po třech etapách za úplných uzavírek stavební práce v ulicích Janáčkova a Fibichova, v Karlových Varech, z důvodu revitalizace uvedených ulic. I. etapa úplná uzavírka Janáčkovy ulice od ul. Borové po ul. Fibichovu, v termínu cca 3.8.2015 do 6.9.2015, II. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Borové po ul. Janáčkovu, v termínu cca od 7.9.2015 do 11.10.2015, III. etapa úplná uzavírka Fibichovy ulice od ul. Janáčkovy po ul. Závodu míru, v termínu cca od 12.10.2015 do 13.11.2015.

· Od 1.9.2015 do 10.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Šeříková, k.ú. Sedlec o délce 6 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení horkovodní přípojky; práce budou prováděny po polovinách vozovky (zrcadlově) se zachováním jednoho jízdního pruhu. Ve dnech 10.9.2015 a 11.9.2015 bude tato část místní komunikace uzavřena úplně z důvodu finální úpravy celého povrchu. Objížďka není nařízena, průjezd je možný po přilehlých pozemních komunikacích.

· Z důvodu konání sportovní akce BIG MAT KV DOWNNTOWN 2015 dojde k dopravnímu omezení takto:

·         T. G. Masaryka od 11.9.2015 od 20.00 h do 12.9.2015, s podmínkou umožnění zásobování v sobotu v čase od 08.00 h do 10.00 h

·         Dr. Davida Bechera – část od místní komunikace Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 11.9.2015 od 20.00 h do 12.9.2015, s podmínkou umožnění zásobování v sobotu v čase od 08.00 h do 10.00 h,

·         Svahová dne 11.9.2015 od 20.00 h do 12.9.2015 do cca 20.00 h

·         Krále Jiřího dne 12.9.2015 v časech 12.15 h – 13.45 h; 14.30 h – 16.00 h 16.45 h – 17.45 h a 18.15 h – 18.45 h

Stanovení trasy objížďky: Z ulice Petra Velikého bude objížďka vedena do ulice Sadová, pro ostatní komunikace se objížďka nestanovuje.

V průběhu závodů je třeba respektovat přechodné dopravní značení a dále pokyny městské policie a pořadatelů závodu.

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

 

·         Od 1.9.2015 došlo ke změně dopravního značení v ulici Celní a Buchenwaldská

Důvodem změny je zklidnění dopravy v uvedeném území, kdy dojde ke zjednosměrnění ulice Celní a tím zároveň k navýšení počtu parkovacích stání. Ulice Celní bude jednosměrná ve směru od ulice Sokolovská po křižovatku s ulicí Buchenwaldská. Ve směru od krematoria bude doprava vedena ul. Buchenwaldskou a dále na ulici Železniční (v prostoru křižovatky Buchenwaldská x Celní bude osazena svislá dopravní značka B 24b – zákaz odbočení vlevo).

 

·         Od 2.3.2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

·         Od 1.4. 2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

SILNICE II. A III. TŘÍDY

· V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

· V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

· V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec – Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.

· V termínu od 3.9.2015 do 15.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec – Nové Hamry, z důvodu opravy povrchu komunikace.

· V termínu od 1.9.2015 do 6.9.2015  bude částečně uzavřen úsek silnice III/21041, v obci Lesík v délce cca 10 m v místě mostu ev. č. 21041-9, kdy bude umožněn pouze průjezd autobusům veřejné linkové dopravy a vozidlům IZS, z důvodu dokončovacích prací na mostu po jeho obnově.

· V termínu od 3.8.2015 do 6.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21012, v obci Vysoká Pec, z důvodu opravy povrchu silnice.

· V termínu od 1.9.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Otovice, ulice Mostecká, z důvodu opravy vodovodu.

· V termínu od 7:00 hodin 13.9.2015 do 21:00 hodin 15.9.2015 bude úplně uzavřena silnice III/2194, v úseku železničního přejezdu P180 na trase Nové Hamry - Nejdek, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·