Pozor na změnu při ubytovávání cizinců

23.12.2015 12:04

 

Karlovarská cizinecká policie informuje poskytovatele ubytovacích služeb o změně zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 18. 12. 2015.

Tato změna, podstatně mění zavedenou praxi hlášení ubytovaných cizinců. V novém znění § 102 (Oznámení ubytování) je uvedeno, že „ 1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie. 2) Povinnost oznámit ubytování cizince lze splnit, a) předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, b) předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem podle § 103 písm. b); povinnost cizince podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se na podepsání stejnopisu, který bude předložen policii, vztahuje obdobně, c) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu; vyplněný elektronický formulář musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem ubytovatele nebo osoby oprávněné k podepisování za ubytovatele, nebo d) prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu. 3) Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného v odstavci 2 písm. c), je-li takový přístup zřízen a funkční. 4) Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.“

Policisté z cizinecké policie dále upozorňují na změnu rozsah údajů, které obsahují přihlašovací tiskopis (§ 97) a domovní kniha (§ 101), „kdy se v přihlašovacím tiskopisu slova „den, měsíc, rok a místo“ nahrazují slovem „datum“ a slova „poznávací značku motorového vozidla, se kterým na území přicestoval“ zrušují. Domovní kniha tak nově obsahuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu, včetně počátku a konce ubytování.“

Z uvedeného tedy vyplývá, že všichni ubytovatelé, kteří mají ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, mají nově za povinnost ubytované cizince hlásit prostřednictvím tzv. webové brány, která bude v průběhu roku 2016 spuštěna na stránkách Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie – http://ubytovani.pcr.cz. Doporučujeme tedy pečlivé sledování sdělovacích prostředků, abyste byli na spuštění elektronického hlášení připraveni, jelikož následně již Vaše písemná hlášení nebudou akceptována, případné správní delikty budou řešeny dle příslušných zákonných ustanovení.

Ke zřízení vstupu do webové brány bude zapotřebí disponovat elektronickým podpisem. Policisté z cizinecké policie jsou si vědomi toho, že jde o zásadní změnu v zavedené praxi, a proto nabízí pomoc a spolupráci v případě nejasností na telefonním čísle +420 974 361 840.

Podrobný návod ke zřízení elektronického odesílání hlášení naleznete na webu http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx.

Zdroj: PČR Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·