Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

21.02.2014 00:00

Rada města Karlovy Vary v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, veřejně oznamuje vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky příspěvkové organizace:

 

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

 

 

Požadavky:

-         předpoklady pro výkon funkce stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

-         znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy nebo školského zařízení;

-         občanská a morální bezúhonnost;

-         dobrý zdravotní stav.

 

Náležitosti přihlášky:

-         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

-         kopie dokladů o dalším vzdělávání;

-         doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení;

-         strukturovaný životopis;

-         koncepce rozvoje školy nebo školského zařízení s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání a školských služeb (personální, materiální zabezpečení) v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4;

-         výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;

-         lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců);

-         čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.;

-         souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

 

Termín podání přihlášek:

17. března 2014 včetně

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“ ).

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·