Nejlepší studenti a doktorandi přebrali Stipendia Plzeňského kraje

25.10.2017 14:21

 

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předal na slavnostním setkání v Měšťanské besedě v Plzni devět Stipendií Plzeňského kraje ve výši 20 000 korun nejlepším studentům a doktorandům, které navrhlo devět fakult Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeňský kraj uděluje stipendia od roku 2004 u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, každoročně dostanou studenti 20 000 korun každý z navržených.

"Studium je pro život každého člověka důležité, a pokud někdo vyniká ve svém oboru, je třeba ho podporovat v dalším rozvoji schopností. Vybraní studenti, které navrhlo devět fakult Západočeské univerzity, nejen že jsou skvělými studenty, ale též reprezentují univerzitu a Plzeňský kraj. Proto je mi ctí předat jim stipendium jako podporu Plzeňského kraje," řekl hejtman Josef Bernard.

Kromě Stipendií Plzeňského kraje byla ještě předána tradiční Mimořádná stipendia rektora ZČU z rukou rektora Miroslava Holečka a také Stipendium města Plzně z rukou primátora Martina Zrzaveckého.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171025142313_001_ls.png

 

    

Stipendia Plzeňského kraje

Jaroslava Brašnová, Fakulta aplikovaných věd

Studentka je součástí výzkumného týmu, který vznikl pod vedením doc. MUDr. Václava Lišky a umožnil tak efektivní spolupráci mezi Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni, potažmo Biomedicínským centrem a Fakultou aplikovaných věd ZČU. Tento tým se zabývá matematickým a softwarovým modelováním pro počítačovou podporu diagnostiky perfúze jaterní tkáně. Od svého vzniku v r. 2011 podpořil mezioborovou spolupráci mezi specialisty v lékařské vědě a v technických vědách, zejména v mechanice, informatice a kybernetice.

Eva Majerová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Studentka kromě svých semestrálních úkolů již pracuje i na zakázkách, například ve spolupráci s firmou Reus, sídlící v Plzni. Vydala pop-up knihu na téma pohádky, spolupracovala na knize Shapes, spojené s dílem Ladislava Sutnara, jež se bude vydávat ve spolupráci s USA. Zhotovila ilustrace pro česko-německý projekt Texty pro otrlé anebo Tatínci psychiatři týkající se děl dvou německých spisovatelů. Její práce je zaměřena na text mladšího z nich Joachima Meyerhoffa (Kulturní jaro 2017_výstava). Výstava byla prezentována v Univerzitní knihovně ZČU, v DEPO2015 a v bavorském Kallmuenzu.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171025142547_001_ls.png

Libor Kůs, Fakulta ekonomická

Student absolvoval s vyznamenáním bakalářský studijní obor Ekonomická a regionální geografie. Během svého studia se aktivně zabýval příhraniční problematikou v Plzeňském kraji. Účastnil se společného přeshraničního výzkumu katedry geografie a Geografického institutu Univerzity Bayreuth v rámci územní praxe studentů bakalářského studia Univerzity Bayreuth na téma „Regionale Identität(en)/Wahrnehmung der Euregio Egrensis“. Zúčastnil se rovněž společného příhraničního šetření s bavorskými studenty v Chebu v rámci připravovaného projektu Migrace a integrace. Obhájil kvalitní bakalářskou práci k problematice historie migrace na územní Plzeňského kraje a kraje Oberpfalz.

Kristýna Khodlová, Fakulta elektrotechnická

Studentka se ve své práci zabývala návrhem a výrobou zařízení na měření permitivity elektroizolačních tekutin. Zařízení bylo navrženo i s ohledem na měření teplotní závislosti permitivity a jeho funkčnost byla studentkou experimentálně ověřena. Navržené zařízení je oproti profesionálnímu přístroji cenově mnohem dostupnější, velikostně menší, má snadnější údržbu a proces čistění. Studentka se zúčastnila odborné vědecké soutěže SVOČ 2017, kde se umístila na 1. místě v sekci „Elektrotechnika a elektronika“. Její vítězná práce byla vybrána a otištěna ve specializovaném odborném časopisu A-Z Elektro.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171025142742_001_ls.png

Josef Zeman, Fakulta filozofická

Student má skvělé studijní výsledky. Bakalářské studium absolvoval se studijním průměrem 1,0. Část bakalářské práce následně publikoval v recenzovaném odborném periodiku. Od bakalářského studia se aktivně zapojuje do publikačních i výzkumných aktivit katedry filozofie.

Bohumil Blecha, Fakulta pedagogická

Student se dlouhodobě a vysoce nad rámec svého studia angažuje v projektech uměleckého vzdělávání, vede několik hudebních a dramatických kroužků, spolupracuje se ZUŠ v Rokycanech a je lektorem osobnostních a dramaticko-výchovných projektů centra JOHAN (Projekt K3 do škol). Aktivně se podílí na organizování regionálních přehlídek dětských dramatických aktivit v Plzeňském kraji, které jsou podporovány granty Plzeňského kraje (Poezie na rynku – Klatovy, Dětský divadelní Tartas – Dobřany). Pracuje na svém pedagogickém rozvoji, účastní se aktivně seminářů a tvůrčích dílen doma i v zahraničí.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171025142652_001_ls.png

Kateřina Burešová, Fakulta právnická

Studentka dosahuje při svém studiu vynikajících studijních výsledků a účastní se také domácích i zahraničních odborných konferencí. Studentka se mimo jiné podílí na projektech Studentské grantové soutěže a publikuje doma i v zahraničí.

Lukáš Richter, Fakulta strojní

Student se v rámci programu Plzeň - univerzitní město 2017 (dle smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU) s úspěchem podílel na projektu Podpora odborné konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin ES 2017, která se konala v rámci 36. ročníku Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky v červnu 2017. Student přednesl příspěvek „Screw engine used as an expander in ORC for low-potential heat utilization“, který bude publikován v mezinárodní databázi AIP. Student se také aktivně zapojil do přípravy podkladů a podání projektu „Výzkum a vývoj šroubového motoru“ v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Rovněž se podílel na přípravě podání projektu v rámci programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017, a to konkrétně „Optimalizace kompresoru PDP190“, který katedra realizuje ve spolupráci se společností ATMOS vývoj s.r.o. Chrást, a nadále spolupracuje na jeho realizaci.

Jan Peterka, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Student po celou dobu studia patří mezi studenty s vynikajícími studijními výsledky. Nad rámec školních povinností od třetího do pátého ročníku docházel do laboratoře buněčné regenerativní medicíny Biomedicínského centra, kde se pod vedením doktorky Vištejnové zabýval optimalizací metod pro určování buněčné proliferace a viability, izolací buněk z jaterní tkáně. V rámci odborné studentské soutěže SVOČ metody aplikoval v praxi při sledování vlivu propolisu na proliferaci a viabilitu buněk po indukci oxidativního stresu, účastnil se Letní miniškoly imunoanalytických metod. Seznámil se zde s mnoha laboratorními metodami a vědeckou praxí. Svými výbornými studijními výsledky a svým aktivním přístupem v rámci studia výborně reprezentuje Lékařskou fakultu UK v Plzni.

Zdroj: TZ Plzeňského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·