Martina Kurfirstová Tiskový servis Radyňského kulturního léta

27.04.2012 16:19

Plzeň, 27. 4. 2012 – Plzeňský kraj otevřel letošní výzvy k předkládání žádostí o  finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Požádat o peníze na vzdělávání prostřednictvím globálních grantů Plzeňského kraje je možné od 18. 5. 2012 až do 12. 7. 2012. Hejtmanství rozdělí celkem více než 213 milionů korun ve čtyřech oblastech podpory.

 

Oprávněným žadatelům otevírá Plzeňský kraj možnost žádat o nevratnou finanční pomoc pro projekty zaměřené na vzdělávání v rámci globálních grantů Plzeňského kraje ve čtyřech oblastech podpory. Jedná se o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 a 3. Žádosti se přijímají v opakujících se intervalech. Zpravidla jednou do roka, většinou v jeho první polovině. Podmínky pro udělení dotace se liší podle zaměření jednotlivých globálních grantů.

„V oblasti počátečního i dalšího vzdělávání se dají za společné evropské a české veřejné peníze realizovat v rámci nastavených pravidel vlastní projekty širokého rozsahu. Finance můžeme rozdělovat díky globálním grantům Plzeňského kraje spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomika Jiří Struček.

Plzeňský kraj rozděluje dotace na počáteční i další vzdělávání z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR již od roku 2008.

Otevřené výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání:

2. výzva globálního grantu CZ.1.07/1.1.30 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II v oblasti podpory 1.1 OPVK

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/43113

 

2. výzva globálního grantu CZ.1.07/1.2.31 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II v oblasti podpory 1.2 OPVK

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/43116

 

2. výzva globálního grantu CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II v oblasti podpory 1.3 OPVK

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/43114

V prioritní ose 3 Další vzdělávání:

 

4. výzva globálního grantu CZ.1.07/3.2.02 Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji v oblasti podpory 3.2 OPVK

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/43117

 

V rámci vyhlášení výzev pak Plzeňský kraj, Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a sportu pořádá ve středu 16. 5. 2012 seminář pro žadatele. http://www.plzensky-kraj.cz/cs/node/45077

Bližší informace o výzvách a semináři naleznete prostřednictvím hypertextových odkazů v tomto článku.

 

První oblast podpory je určena na zvyšování kvality v počátečním vzdělávání, tj. pro žáky základních a středních škol, případně jejich pedagogy. Za dotační peníze mohou žadatelé připravit mimo jiné nové přípravné či přímo vzdělávací programy a výukové materiály. Tvorbu žádostí pro globální grant s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.1 OPVK) je možné konzultovat přímo na odboru školství Krajského úřadu.

Druhá oblast podpory globálních grantů kraje je zaměřena na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě může dotace pomoci osobám ve věku od 3 do 18 let a jejich rodičům a pedagogům. Jedná se o širokou škálu dětí, např. o nadprůměrně inteligentní, o tělesně nebo duševně postižené, o děti, které jsou ohroženy předčasným opuštěním systému počátečního vzdělávání, či děti sociokulturně znevýhodněné. Finanční podpora je v současnosti přidělována v rámci grantu „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.2 OPVK).

Třetí oblast podpory globálních grantů Plzeňského kraje je zaměřena na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v našem kraji. Tento balík peněz nese název „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.3 OPVK). Každý vzdělávací program vytvořený s podporou jmenované dotace musí nejpozději před ukončením projektu získat akreditaci vzdělávacího programu dle požadavků ministerstva školství.

Ve všech třech případech se v každé výzvě rozdělují řádově desítky milionů korun. V rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost může dotace dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Další výhodou je, že v současné době grantové projekty nemají stanovenu dobu udržitelnosti. Všechny projekty by měly počítat s ukončením nejpozději do konce února 2015.

Čtvrtá oblast podpory globálních grantů Plzeňského kraje je z prioritní osy 3 zaměřené na další vzdělávání. Jedná se mimo jiné o tvorbu vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání. To jest o rozvoj vědomostí, dovedností a kompetencí lidí, kteří již jednou vstoupili na trh práce a potřebují držet krok s rozvojem nových technologií v daném oboru. Dotace z globálního grantu „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji“ je určena také pro lektory dalšího vzdělávání, které lze v rámci projektu i školit. Finanční podpora je určena také pro tematicky shodné poradenství.

V případě dalšího vzdělávání se jedná o projekty, které svým charakterem zakládají veřejnou podporu, a proto budou dotace rozdělovány v tzv. režimu de minimis (podpora malého rozsahu). S touto podmínkou ale může žadatel dosáhnout až 100 % míry podpory na způsobilé výdaje. Udržitelnost nových projektů je v současnosti předepsána na tři roky. Pro kvalitní projekty bude připraveno také několik desítek milionů korun, přičemž jeden projekt může trvat maximálně tři roky a musí skončit nejpozději do poloviny roku 2015.

„Všechny čtyři druhy jmenovaných dotací plynou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Oprávněnými žadateli jsou vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, hospodářská komora a města a obce, popřípadě další žadatelé dle podmínek jednotlivých budoucích výzev,“ doplňuje Barbora Horáčková z Oddělení řízení OPVK.

Žádosti se vyhotovují v elektronickém systému Benefit 7. Webový formulář je vždy v době aktuální výzvy k nalezení na www.eu-zadost.cz.

Další podrobné informace k pravidlům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, i ke globálním grantům Plzeňského kraje jsou uveřejněny na portálu Plzeňského kraje na adrese www.plzensky-kraj.cz v sekci Všechny články, záložka Školství a sport, složka ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje. Do této složky je také přímý vstup ze seznamu rychlých odkazů na šedém poli vlevo dole. Dalším informačním zdrojem jsou stránky ministerstva školství www.msmt.cz na záložce strukturální fondy.

Osobní konzultace jsou možné po domluvě na Oddělení řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Foto_1.1_ZKasejovice_tisk.jpg

                                                                                     ZŠ Kasejovice

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Foto_1.2_SSPlze.jpg

                                                                                             SSŠ Plzeň

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Foto_1.3_KCVJPlze_tisk.jpg

                                                                                           KCVJŠ Plzeň


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·