Krajská síť Základních škol s polytechnickým zaměřením

03.11.2016 11:13

 

Známé rčení „zlaté české ručičky“ už bohužel neplatí.Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) iniciuje vytvoření sítě základních škol s polytechnických zaměřenímz důvodu citelného nedostatku žáků v technických a řemeslných oborech.

Mezi zaměstnavateli je největší poptávka po kvalifikované pracovní síle a to především po absolventech oborů strojírenských, elektrotechnických a stavebních. „Nedostatek kvalifikované pracovní síly ohrožuje podstatu rozvoje regionu, jeho zaměstnanosti a samotné šance absolventů na trhu práce, “ uvádí Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.Žáci ve věku 6 až 15 let jsou soustavně vzděláváni především v rovině základní (obecné) problematiky a dále pak v rovině umělecké/humanitní. Takto vzdělaní absolventi ze základních škol pak přirozeněji inklinují k humanitním oborům a způsobuje to nedostatečný zájem o střední školy působící v přírodovědeckých a technických oborech. Bohužel polytechnické vzdělávání bylo v rámci základního školství potlačeno, a pokud se vůbec vyučuje, tak potom většinou pouze v nutném minimu.

Cílemvytvoření sítě základních škol s polytechnických zaměřenímje systémová institucionalizace technického a přírodovědného vzdělávání na úrovni základního školství. V rámci aktivity se předpokládá v pilotní fázi zřízení a provozování cca 6 Základních škol s polytechnickým zaměřením (ZŠPZ) na území Karlovarského kraje. Konkrétně se jedná o školy ZŠ Hlávkova v Aši, Základní škola Ostrov – Májová, Základní škola jazyků Karlovy Vary, SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ZŠ Sokolov – Křižíkova, 3. ZŠ Cheb na Zlatém Vrchu.Realizace projektu zahrnuje zřízení páteřní sítě ZŠPZ, vybavení učeben, nákup pozemků pro výuku v oblasti přírodovědy, případně i krytí provozních a mzdových nákladů.

Na základních školách s polytechnickým zaměřením bude probíhatrozšířená a kvalitativně vyšší výuka a rozšířené zájmové kroužky v oborech technika a elektronika, přírodověda a informační a komunikační technologie. „V rámci oboru technika a elektronika by byly např. vyučovány předměty vytváření mechanických a elektromechanických soustav (elektrické obvody, apod.) formou technických stavebnic (merkur, lego, seva), dále pak tradiční „dílny“ dříve vyučované v rámci každé ZŠ. V rámci oboru „přírodověda“ by se vyučovaly předměty typu chemie formou popularizačních laboratorních projektů (pokusů), obory z oblasti flory a fauny. V rámci oboru informačních a komunikačních technologií by se vyučovaly předměty počítačové dovednosti a programování vč. využití 3D tiskáren,“ vysvětluje Stanislav Kříž.  Na prvním společném jednání výše uvedených škol se dospělo k dalším návrhům vzájemného propojení a podpory aktivity. „Mohli bychom například zorganizovat společné„Výpravy za poznáním“, které by obsahovaly intenzivní týdenní soustředění,zahrnující návštěvutechnicky zaměřených středních škol, zaměstnavatelů, Techmánie, technických zajímavostí, nebo také soutěžní přehlídku a společné plnění úkolů populární formou zaměřenou právě na polytechniku,“ navrhuje Jiří Burian, ředitel Základní školy jazyků v Karlových Varech.

Realizací projektu by mělo především dojít ke zvýšení kvality výuky technických a přírodovědných oborů na základním stupni vzdělávání a vytvoření trvalé páteřní sítě ZŠPZ v Karlovarském kraji. Zároveň dojde, vzhledem k praktické výuce, ke zvýšení zájmu absolventů ZŠ o technické a přírodovědné obory na SŠ a následně VŠ, především v nejvíce poptávaných technických a řemeslných oborech na trhu práce v předmětném zájmu kvalifikované pracovní síly. Zvýší se také kompetencežáků ZŠ v oblastech techniky a elektroniky, přírodovědy, informační a komunikační technologií.

„Důležité bude zapojit všechny aktéry v regionu, především zřizovatele škol a zaměstnavatele. Aktivita by měla vést k větší provázanosti a vzájemné podpoře. Poděkování patří nejen zapojeným školám a jejím vedení, ale také městům, která vyslyšela výzvu KHK KK a zapojila se,“ doplňuje Stanislav Kříž.

 

Zdroj: TZ KHKKK

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·