Kraj ocenil pedagogy z celého regionu

06.04.2017 08:43

 

 

 

 Ceny hejtmanky Karlovarského kraje a pamětní listy získalo u příležitosti oslavy Dne učitelů celkem 19 pedagogů z mateřských, základních i středních škol v našem regionu. Ocenění, květiny a knihy převzali z rukou hejtmanky Jany Vildumetzové a krajského radního pro oblast školství Jaroslava Bradáče v klášterní knihovně v Chebu.

Hejtmanka poděkovala jménem Karlovarského kraje všem oceněným pedagogům za jejich záslužnou a zodpovědnou práci. Připomněla, že kraj zřizuje 43 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho 27 středních škol. Ve školství v našem regionu pracuje v současnosti více než 4300 pedagogů. „Sama jsem před lety pracovala jako učitelka na základní škole, a tak moc dobře vím, jak náročné povolání vykonáváte a kolik osobního nasazení a sebeobětování mu odevzdáváte. Ne vždy se učitelům a dalším školským pracovníkům dostává potřebného respektu v naší společnosti a jejich úsilí často zůstává nedoceněno. Proto je mi ctí vám jménem kraje předat ceny a popřát, ať jsou pro vás odměnou úspěchy Vašich žáků a uznání ze strany jejich rodičů,“ dodala. Na akci nechyběl ani slavnostní přípitek a hudební dárek v podobě vystoupení žáků i učitelů Základní umělecké školy Josefa Labitzkého z Bečova nad Teplou. Hejtmanka také v závěru ocenila účast starostů, kteří na slavnostní akt doprovodili oceněné pedagogy ze svých měst a obcí.

Ocenění pedagogové:
 

CENA HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za celoživotní vynikající práci v oblasti školství
 

RNDr. Vlasta Beerová, bývalá učitelka Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary

•             Celou svou profesní kariéru zasvětila školám v Karlových Varech, počínaje základními, od roku 1979 učila ve zdravotnické škole a v roce 1991 se stala zaměstnancem pedagogické školy. Její doménou byly přírodovědné předměty, ale díky svému širokému rozhledu a vzdělanostnímu přesahu dokázala vyučovat ve vysoké kvalitě i další předměty. Vždy si zachovala vstřícný a kolegiální přístup k žákům, studentům i svým spolupracovníkům, kteří si ji dodnes cení za její pozitivní přístup k řešení pracovních i životních problémů a neutuchající životní aktivitu.

 

Mgr. Karel Hlávka, bývalý ředitel Základní školy Nejdek, Karlovarská

•             Celý svůj život věnoval vzdělávání a výchově žáků, převážně v Karlovarském kraji; základní škole v Nejdku byl věrný celých 39 let, nejprve jako učitel, zástupce ředitelky a posledních 15 let jako ředitel. Dětem dával vždy daleko více, než bylo jeho povinností, vedle své pedagogické činnosti vedl řadu zájmových kroužků, organizoval akce pro žáky i své kolegy. Mgr. Hlávka nezahálí ani v důchodu, působí v Klubu seniorů a hlavně se věnuje své celoživotní lásce – ochotnickému divadlu, kdy jako člen divadelního sboru JIRÁSEK ztvárnil nespočet divadelních rolí.

 

 

PAMĚTNÍ LIST HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství
 

Ivana Andrášková, vedoucí učitelka odborného výcviku Střední odborné školy stravování a služeb Karlovy Vary

•             Ve stávající funkci pracuje ve škole již od roku 1992, a to v obchodních

i gastronomických oborech. Od samého začátku se svým pracovním nasazením

i kompetencemi podílela na úspěších školy, je organizátorem odborných soutěží, seminářů, prezentací, mezinárodních projektů a stala se respektovanou osobou v očích profesních partnerů školy.

 

Mgr. Milada Beerová, zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou

•             Ve škole pracuje s přestávkou od roku 1975, nejprve jako učitelka, poslední 3 roky jako zástupkyně ředitelky. Své pedagogické dovednosti si neustále rozšiřuje, je nejen z odborného hlediska vysoce profesionální, ale i skvělý člověk ochotný kdykoliv pomoci.

 

Mgr. Zuzana Brychtová, učitelka Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

•             Ve škole působí již od roku 1977, nejprve jako vychovatelka, poté jako zástupkyně ředitele pro mimoškolní činnost a následně jako učitelka. Je příkladnou pedagožkou

a organizátorkou života školy, její oblíbenou disciplínou ve výuce je obchodní korespondence a výuka psaní na klávesnici. Je velmi ochotná, pracovitá, přátelská

a veselá, ale zároveň i přísná a zásadová. Je nepostradatelným článkem školy

a nemůže chybět při žádné akci – Studentských Majáles, plesových aktivitách, spolcích. Všichni ve škole doufají, že s nimi ještě dlouho potáhne tu středoškolskou plně naloženou káru.

 

Václav Gotthelf, vedoucí učitel odborného výcviku Integrované střední školy Cheb

•             Již 13 let je vedoucím učitelem odborného výcviku stavebních oborů a v poslední době i oborů strojírenských. Je velmi pracovitý, organizačně schopný, ve své práci samostatný a poctivý. Jeho velkým koníčkem je fotbal, kterému se dříve věnoval

i aktivně, rád luští křížovky, baví ho kutit na zahrádce. Hodně času věnuje svým vnučkám, což ho nabíjí další energií a elánem.

 

Mgr. Jitka Jašková, učitelka a bývalá zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy

a vyšší odborné školy Cheb

•             Po celou svou profesní kariéru, tedy 40 let, působila a působí na školách v Chebu, od roku 2001 ve stávající škole a z toho 12 let jako zástupkyně ředitele. Aktivně se zapojuje do života školy, pracuje nad rámec svých povinností, svým žákům se vždy ochotně věnuje i ve svém volném času, doučuje je, připravuje k maturitní zkoušce, soutěžím, navíc pomáhá svým kolegům v pedagogické práci. Je aktivní i v mimoškolní činnosti, organizuje také aktivity pro své kolegy a jako několikanásobná babička skvěle zvládá i svou rodinu.

 

Zdeňka Karbulová, učitelka a bývalá ředitelka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří

•             Uměleckému školství zasvětila celých 45 let svého profesního života, nejprve jako učitelka hudební nauky a hry na akordeon. V letech 1990 – 2016 působila jako ředitelka uvedené školy a nyní zde pracuje opět jako učitelka. Má velké zásluhy

o rozvoj školy, za jejího vedení získalo mnoho žáků významná ocenění v různých soutěžích. Svého uměleckého vrcholu dosáhl i zdejší dětský dechový orchestr.

 

Mgr. Michaela Knířová, učitelka Základní školy Březová

•             V průběhu své dlouholeté pedagogické praxe působila na školách okresu Sokolov, přitom posledních 20 let v Základní škole Březová. Po celou dobu odváděla na vysoké úrovni výbornou práci při výuce českého jazyk, občanské výchovy a dějepisu – její srdeční záležitosti. Žáky, kteří se za ni rádi vracejí, vždy vybavila nejen vědomostmi, ale i vštěpováním norem slušného chování, kultivovaného vyjadřování a vystupování. Významně se podílela i na výzdobě školy, zapojovala se iniciativně do mnoha projektů.

 

Václav Lísal, učitel Základní školy a základní umělecké školy Žlutice

•             Této jediné škole je věrný již od roku 1972, tzn. po celou svou profesní kariéru, a stal se jednou z nejvýraznějších osobností školy za dobu jejího trvání. Vždy patřil a patří mezi nejschopnější a nejaktivnější pedagogy s přirozenou autoritou. Kromě vynikajících vzdělávacích výsledků je třeba ocenit i jeho rozsáhlou a aktivní mimoškolní činnost – letní tábory, kroužky. Za léta svého působení se tak stal i významnou osobností společenského života ve Žluticích.

 

Jiří Malý, učitel odborných předmětů Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek

•             Ve škole působí již 28 let, nejprve jako mistr odborného výcviku, kdy pod jeho vedením vyrůstaly řady šikovných a zručných nástrojařů. Jako učitel odborných předmětů je svou podnikavostí a neutuchajícím nadšením pro vše nové, včetně digitálních technologií, nadmíru inspirujícím nejen pro své žáky, ale i ostatní učitele. Dokázal prosadit několik odborných projektů, úspěšně zavedl do výuky učební numericky řízenou frézku MERKUR.
 

Mgr. Bc. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Cheb a Horní Slavkov

•             Pracuje ve školství našeho regionu již od roku 1980, kdy začínal jako mistr odborného výcviku technických oborů, od roku 1991 jako ředitel středních škol a posledních

11 let jako ředitel dětského domova. Ke své pedagogické, ale i řídící činnosti a řešení problémů vždy přistupoval s plnou odpovědnosti, ale zároveň i lidským přístupem, který je třeba ocenit zejména při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblasti náročné ústavní výchovy. Jeho zásluhou je přeměna dětského domova na zařízení rodinného typu a nastavení systému po sloučení dvou dětských domovů.

 

Libuše Návarová, ředitelka Mateřské školy a základní školy Nový Kostel

•             Ve škole působí 38 let jako ředitelka mateřské školy a poslední 4 roky řídí i základní školu. Kromě zásluh o vzdělávání dětí a žáků v této malotřídní škole, které není vůbec jednoduché a vyžaduje si v mnohém ohledu individuální přístup, je navíc i příkladným občanem obce, kde pracuje jako místostarostka, je vydavatelkou obecních novin

a nechybí na žádné akci.

 

PaedDr. Jindřich Novák, bývalý ředitel Gymnázia Aš

•             Ve školství v Aši působil od roku 1970, v roce 1990 inicioval vznik novodobého ašského gymnázia, které navázalo na tradici gymnázia založeného v roce 1908. Aktivně se podílel na vybudování školy, nebál se nových a netradičních metod a forem práce, podporoval projektové vyučování, vždy byl otevřen studentským aktivitám a návrhům, jako např. založení tradice Majálesu, který funguje dodnes. Jeho jméno stále budí mezi bývalými a současnými studenty respekt a úctu.

 

Ing. Richard Nykodym, ředitel Středního odborného učiliště Toužim

•             Ve středních školách okresu Karlovy Vary působí 32 let, nejprve jako učitel, později zástupce ředitele a nyní téměř 19 let jako ředitel stávajícího subjektu. Zejména v posledních letech se ve své řídící činnosti musí vyrovnávat se snižujícím se počtem žáků a v důsledku toho se složitými organizačními podmínkami výuky. Vyzdvihnout je třeba jeho náročnou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které škola připravuje na budoucí život.

 

Mgr. Jiří Pulkert, učitel Základní školy Hranice, okres Cheb

•             Je věrný této příhraniční škole celých neuvěřitelných 41 let, kdy své dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů a počítačové gramotnosti předával několika generacím žáků. Přes tuto dlouhou dobu působení je stále aktivní a nápaditý, v kolektivu oblíbený pro svůj klidný a rozumný přístup k řešení problémů a dá se říci, že je „katalyzátorem“ v ženském pedagogickém kolektivu. Aktivní je i mimo školu při pořádání různých sportovních soutěží a akcí.

 

Jiří Smitek, ředitel Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Cheb

•             Svou pedagogickou činnost v této škole zahájil v roce 1992 jako učitel hry na dechové nástroje, následně jako zástupce ředitele a nyní již 5. rokem je jejím ředitelem. Zasloužil se o významný posun v rozvoji vzdělávacích aktivit i o postupnou modernizaci školy. Nezastupitelný je jeho podíl na kulturním životě města Cheb; veřejnost pozitivně hodnotí pořádání výstav, koncertů a vystoupení nejen přímo ve městě, ale i v rámci ČR a v zahraničí. P. Smitek je znám také jako dirigent Městského dechového orchestru, který získal mnohá ocenění, a prošla jím řada začínajících hudebníků. Je také místopředsedou Svazu hudebníků ČR.

 

Alexandr Šťastný, bývalý vychovatel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov

•             Na Karlovarsku působil od 70. let minulého století v oblasti uměleckého školství, jako učitel a ředitel školy, kdy patřil mezi přední zapálené propagátory hudebního vzdělávání dětí a mládeže a u mnohých z nich dokázal vzbudit lásku k hudbě, která je provázela po celý život. Od roku 2005 pak působil jako vychovatel v dětském domově. Jeho nadstandardní práce vždy vykazovala vysokou úroveň profesionality s přirozenou autoritou, která ruku v ruce s lidskostí formovala charakter a směřování dětí.

 

Vladimíra Třmínková, vedoucí praktického vyučování Hotelové školy Mariánské Lázně

•             V hotelové škole působí již 15 let, nejprve jako učitelka nyní jako vedoucí odborné praxe. Je významným odborníkem, který sleduje moderní trendy v oboru gastronomie a vhodně je aplikuje do výuky, což se pozitivně odráží ve výsledcích vzdělávání žáků, při organizaci odborných soutěží a dalších gastronomických akcích, i v propagaci školy na veřejnosti.

Zdroj: TZ Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·