Klienti Domova ve Stodě budou žít v běžném domácím prostředí

12.03.2012 19:34

Plzeň, 12. 3. 2012 - Plzeňský kraj úspěšně realizuje projekt Transformace DOZP Stod – I. etapa. 74,5 milionů korun bylo kraji přislíbeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a více než 3 miliony přidal Plzeňský kraj z vlastního rozpočtu na přeměnu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě (dále jen DOZP Stod) v moderní zařízení poskytující sociální služby v běžném komunitním prostředí. 

Na podzim roku 2011 Plzeňský kraj uzavřel kupní smlouvy s majiteli všech pozemků a objektů, které byly zahrnuty do I. etapy transformace DOZP Stod a následně pozemky koupil. Podáním žádosti o vklad do katastru nemovitostí se Plzeňský kraj stal majitelem nových nemovitostí v Holýšově, Nýřanech, ve Stodě a v Dnešicích.

V těchto lokalitách bude vybudováno deset domácností pro 60 lidí s postižením, kteří dnes žijí v DOZP Stod. V nových domácnostech budou lidé s postižením žít stejným životem jako jejich vrstevníci. Pomáhat jim v tom bude personál DOZP Stod,“ uvedl Miroslav Brabec, radní Plzeňského kraje pro sociální věci.

Vizi proměny celého zařízení si DOZP Stod stanovil v tzv. transformačním plánu, který byl schválen Zastupitelstvem Plzeňského kraje na jaře roku 2010. Transformační plán byl zároveň povinnou přílohou projektové žádosti podávané v rámci projektu s názvem Transformace DOZP Stod – I. etapa. Tento projekt Plzeňského kraje byl doporučen výběrovou komisí MPSV k financování.

V rámci tohoto projektu byla také Plzeňským krajem předfinancována koupě dvou bytů v Holýšově a pět mužů z DOZP Stod v už zrekonstruovaných  bytech bydlí. Na léto letošního roku je naplánována v Holýšově rekonstrukce dalšího bytu pro tři muže. Ještě osm lidí s postižením tak může díky transformaci žít mimo areál DOZP Stod. Projektem Transformace DOZP Stod – I. etapa úsilí Plzeňského kraje o přeměnu DOZP Stod v moderního poskytovatele sociálních služeb zdaleka nekončí. Plzeňský kraj již pracuje na přípravě II. etapy transformace DOZP Stod, při níž by se mělo přestěhovat téměř 50 lidí s postižením do domácností v běžné zástavbě měst a obcí. Zároveň by měly být vybudovány dvě sociálně aktivizační dílny, které budou určeny k aktivizaci lidí s postižením jak z DOZP Stod, tak z místních komunit. Dojde tak nejen k rozvoji poskytovaných sociálních služeb v dané lokalitě, ale především k navázání nových sociálních vztahů, což má pozitivní vliv na integraci lidí s postižením do místní komunity.

Vytvoření sítě kvalitních a dostupných sociálních služeb, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí a podporují začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, je jednou z priorit Plzeňského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Projekt Transformace DOZP Stod - I. etapa je jednou z cest k naplnění této priority, přičemž důraz je kladen na společné soužití lidí zdravých a lidí s postižením.

 

https://mail.magazinoko.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4233&_part=3


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·