Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště, myslí i na hasiče

22.09.2015 08:27

Na včerejším jednání Rady Karlovarského kraje byl schválen výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby nového objektu Záchranné a požární služby (ZPS) letiště Karlovy Vary. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 společností. Vítězem se stala společnostJURICA a.s., která nabídla realizovat uvedenou stavbu za cenu 26,6 milionu korunbez DPH. Financování stavby je zajištěno zejména z části nájemného ve výši 20,4 milionu korun bez DPH, které bude společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. uhrazeno Karlovarskému kraji nejdéle v termínu do 31. 12. 2015 (jedná se o nájemné za období let 2013 až 2015), prostředky získanými z převodu pozemků letiště do vlastnictví ŘLP ČR, s.p. ve výši necelých 334 tisíc korun a zbylá část (cca. 6 milionů korun bez DPH) bude hrazena přímo investorem, tj. Karlovarským krajem.

 

Tato stavba představuje další krok v modernizaci letiště, kterým bude nahrazena původní, dnešním předpisům již nevyhovující, stanice ZPS, a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti provozu na letišti v budoucích letech.Příprava stavby byla zahájena v roce 2013 a vychází z aktualizovaných rozvojových plánů letiště. Vlastní projekční a přípravné práce probíhaly v letech 2013– 2015. Projektantem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost Invente s.r.o., České Budějovice.

 

„Touto stavbou získá letiště Karlovy Vary moderní stanici záchranné a požární služby, která odpovídá požadavkům na zabezpečení bezpečnosti civilního provozu ve 21. století. Stavba samotná neznamená jen prosté nahrazení stávající stanice, ale je předpokladem pro další modernizaci letiště,“uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

 

Objednavatelem stavby je Karlovarský kraj, který k jejímu financování použije prostředky z uhrazeného nájemného společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za období let 2012 – 2015.Zahájení stavby se předpokládá v listopadu 2015 s termínem dokončení vříjnu 2016.

 

„Vlastní realizace výstavby nové stanice ZPS bude probíhat za plného provozu letiště a je proto pochopitelné, že výstavba bude klást zvýšené nároky na zajištění provozní bezpečnosti. Stanice bude umístěna východně od stávajících objektů letiště, v optimální poloze vůči vzletové a přistávací dráze, což zajistí vynikající dosažitelnost všech oblastí letiště v případě nutnosti zásahu,”říká Václav Černý, ředitel letiště.

Vizualizace nové stanice ZPS na letišti Karlovy Vary.

Hlavní část stavby tvoří samotný objekt stanice, který tvoří dvoupatrová budova, ve které se nachází garáž s 8 parkovacími místy pro zásahová vozidla a administrativní část s prostory pro jednotku hasičů ve službě. Výrazným prvkem stanice ZPS bude prostor operačního dispečinku, který umožňuje dokonalý rozhled po celém letišti.V rámci stavby budoudále vybudoványnová spojovací komunikace na pojezdovou dráhu TWY Aazpevněné plochy v okolí objektu včetně parkoviště pro 4 osobní automobily.Dále dojde k napojení objektu na stávající inženýrské sítě, připojení k datovým rozvodům a v rámci ochrany životního prostředí budepro objekt vybudovánanová čistička odpadních vod a odlučovač ropných látek. Objekt bude využíván i dalšími subjekty, například zde budou sídlit psovodi služby cizinecké policie.

 

Zdroj: TZ Krajský úřad Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·