Informace ke statutu lázeňského místa Karlovy Vary - tisková zpráva

30.08.2012 08:38

Vláda České republiky se na svém dnešním jednání zabývala mimo jiné i návrhem statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Karlovy Vary se tak stanou prvním lázeňským městem v České republice, kterému se podaří získat nový statut, odpovídající současným potřebám a poměrům. Předcházející statut z roku 1956 se snažil v podstatě o to samé, o co usiluje i ten nový – chránit jedinečné přírodní zdroje, umožnit jejich nerušené užívání ku prospěchu člověka, a v neposlední řadě chránit univerzální hodnoty architektonické, památkové a kulturní, kterým daly za staletí intenzivního využívání vzniknout. Nový statut však reflektuje změny ve společnosti, legislativě, medicíně a přírodních vědách, které se za oněch 56 let udály, a bude tak aplikovatelný v dnešních podmínkách. Jak víme ze setkávání s představiteli ostatních lázeňských míst, mnohé z nich snahu úsilí Karlových Varů o získání nového statutu podrobně sledují a hodlají jej v budoucnu využít jako podklad pro případnou novelizaci svých statutů.

Vzhledem k četným dotazům si dovolujeme alespoň v obecné rovině informovat o poslání statutu a městem navrhovaných oblastech úpravy. V plném oficiálním znění vyjde jako nařízení vlády odpovídajícím způsobem ve Sbírce zákonů.

 

Statut lázeňského místa Karlovy Vary klade mimořádný důraz na ochranu vnitřního lázeňského území, lázeňství, geofyzikální podstaty přírodních léčivých zdrojů, míst, kde jsou užívány, lázeňského režimu, kterým se jejich léčebné užívání řídí, a také na ochranu zájmů těch, kdo je využívají a jedinečných hodnot daných historickým vývojem a přírodními podmínkami místa.  

Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa města Karlovy Vary, upravuje omezení související s jeho výstavbou a rozvojem a určuje činnosti, které se  v lázeňském místě omezují nebo zakazují, a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.

Ve vnitřním území lázeňského místa bude zakázáno budování nových staveb, které by nerespektovaly dochované urbanistické, architektonické a památkové hodnoty a které by vedly k nadměrnému zahušťování zástavby, zejména na úkor zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa bude dále zakázáno budování nových staveb, které by byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně přesahovaly stávající zástavbu.

Ve vnitřním lázeňském území budou zakázány: výstavba průmyslových objektů, objektů zemědělské výroby, jednotlivých a skupinových garáží, sběrných komunikací - dálnic a silnic vyšších tříd, provozoven které by narušovaly léčebný režim, používání technologií ohrožujících horninové prostředí, znečišťujících životní prostředí, působících nadměrný hluk či vibrace, stavby a zařízení vyvolávajících větší dopravní zátěž než je nezbytná dopravní obsluha území. Údržba komunikací se bude provádět bez používání látek škodlivých vodám nebo ve vodě rozpustných.  

Bude zakázáno používat hlučné stroje a zařízení od 18:00 do 8:00, v neděli a o svátcích po celý den. Ve vymezeném území bude zakázáno užívání pyrotechniky s výjimkou 31. prosince a 1. ledna.

V kolonádách a překolonádních prostorech budou zakázány dopravní prostředky, nejen jejich užívání, ale i vnášení či odkládání, s výjimkou invalidních vozíků, zdravotních pomůcek a dětských kočárků. Bude zakázán vstup se zvířaty vyjma psů doprovázejících zrakově či tělesně postižené a psů služebních. Zákazy budou vyznačeny odpovídajícím značením piktogramy.

Na veřejně přístupných prostranstvích ve vnitřním lázeňském území bude zakázána zvuková reklama mimo provozovnu, obtěžující světelná reklama nebo rozdávání reklamních letáků. Plakáty a letáky smí být pouze na místech k tomu určených. Bude také zakázáno krmit volně žijící a toulavá zvířata a chovat hospodářská zvířata nebo zvířata vyžadující zvláštní péči.

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·