Dopravní omezení a uzavírky

07.11.2014 18:52

 

Svodka – k 7.11.2014

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)  bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.
 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.11.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.
 • Od 4.8. do 9.11.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap – I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. – 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. – 09.11. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy.  Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.
 • Od 3.9.2014 do 31.12.2014 bude částečně uzavřena část ulice Bezručova (v prostoru křižovatky ul. Bezručova a ul. Americká a přilehlých zastávek MHD na ul. Beručova) o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava křižovatky, budou zhotovovány dva nové zálivy pro autobusy a po té bude proveden nový povrch vozovky a chodníku. Práce ve vozovce budou za částečné uzavírky a budou prováděny po polovinách se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem o šíři 5,5 metru; chodci budou převedeni na protější chodník. Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

·         Od 13.9.2014 do 30.11.2014 bude uzavřena místní komunikace ul. Vítězná ( malá Vítězná) z důvodu kompletní rekonstrukce této pozemní komunikace. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Vždy bude plně uzavřena pouze jedna etapa. Etapizace:

o   I. část – úsek od křižovatky s ulicí Ondříčkova po ulici nám. V. Řezáče

o   II. část – úsek od ulice nám. V. Řezáče po křižovatku s ul. Pod Tvrzí a od křižovatky s ul. Pod Tvrzí po úsek zrekonstruované místní komunikace ul. Vítězná. Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodným dopravním značením, zejména je třeba respektovat DZ B 28 Zákaz zastavení.

 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.
 • Dne 11.11.2014 cca od 16:45 do 17:45 hodin bude v k. ú. Stará Role pořádána společenská akce ZS Truhlářská „průvod“ který půjde po trase v ulicích Truhlářská, Dvořákova, Hlávkova, Školní, Truhlářská. Akce bude za účasti Městské policie, je nutné daným úsekem projíždět se zvýšenou opatrností.
 • Dne 11.11.2014 cca od 16:50 do 17:20 bude pořádána společenská akce Lampionový průvod rodičů a dětí v rámci akce MŠ „Sv. Martin“. Trasa průvodu ul. Borová, Fibichova, Janáčkova. Akce bude za účasti Městské policie, je nutné daným úsekem projíždět se zvýšenou opatrností.
 • Dne 11.11.2014 (08:00 – 19:00 hodin) v ulici Zeyerově proběhne akce u příležitosti svátku Svatého Martina – tematický prodej ve stáncích umístěných po jedné straně od křižovatky s ul. Varšavskou k Národnímu domu + kulturní program. Téhož dne od 15:00 do 19:00 hodin se uskuteční průvod Sv. Martina na trase – Zeyerova, T. G. Masaryka k Hl. poště, přes nábř. Osvobození a Poštovní most k prostranství před LH Thermal.  
 • V průběhu 44. týdne budou zahájeny stavební práce za částečné uzavírky na místní komunikaci ul. Česká v k. ú. Tašovice, od křižovatky s ulicí Slovanská směrem k silnici I/20. Bude zde prováděna rekonstrukce povrchu pozemní komunikace, se zachováním jednoho průjezdného pruhu o šíři 3,0 m. Ve dnech 10.11.2014 a 11.11.2014 bude tento úsek pod úplnou uzavírkou z důvodu finální pokládky živičné vrstvy. Obslužnost zastávek autobusů MHD bude zajištěna; o případných změnách bude veřejnost informována na označnících zastávek.
 • Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.

 

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.5.2015 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 15.9.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/19820 v Otročíně, z důvodu opravy mostku.
 • V termínu od 24.9.2014 do 20.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/2087, v obci Kolová, z důvodu opravy komunikace.
 • V termínu od 23.10.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary- Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
 • V termínu od 4.11.2014 do 18.11.2014, od 8:00 hodin do 15:00 hodin bude úplně uzavřena a od 19.11.2014 do 30.11.2014 bude částečně uzavřena silnice III/19824 v obci Bečov, ulice Tepelská, z důvodu stavebních prací - opravy kanalizace.
 • Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
 • LPP

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·