Dopravní omezení a uzavírky v KV a okolí

12.06.2015 20:10

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

·         Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014 - 30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice, v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

  • Od 16.3.2015 do 10.8.2015 dochází k postupným úplným a částečným uzavírkám místních komunikací ul. Americká, Rumunská, nám. Emy Destinové, nám. V. Řezáče z důvodu rekonstrukce komunikací Americká a Rumunská takto:

     A)

1.     Úplná uzavírka Americká, Rumunská od  17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2 vjezdu na parkoviště KKN až po 1/2 polovinu křižovatky  ul. Mozartova tak, aby byl umožněn vjezd do nemocnice  - úsek o délce cca 200 m).

Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním

značením

 

2.     Částečná uzavírka náměstí Emy Destinové, nám. V. Řezáče od 17.6.2015 do 7.7.2015 (2/2  křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče – úsek o délce cca 200m). Provoz bude řízen světelnou signalizací.

 

     B)

3.     Úplná uzavírka  náměstí Emy Destinové a úseku nám. V.Řezáče od 8.7.2015 do 10.8.2015 ( 2/2  křižovatky s ul. Mozartova až po náměstí V. Řezáče – úsek o délce cca 200m)

Stanovení trasy objížďky: po přilehlých místních komunikacích, které jsou označeny dopravním značením

·         Od 11.5.2015 do 30.6.2015 bude úplně uzavřen zadní trakt domů (ul. T. G. Masaryka) Smetanovy sady – od stykové křižovatky ul. Bulharská s ul. Bulharskou směrem k hlavní poště o délce cca 88 m. Úplná uzavírka je povolena z důvodu rekonstrukce horkovodu pro objekty T. G. Masaryka 12, 14. V ulici Bulharská nebudou touto uzavírkou dotčena parkovací místa.

·         Od 25.5.2015 do 13.7.2015 je povolena z důvodu výstavby vodovodu Karlovy Vary, část Dvory – Stará Role úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace kpt. Jaroše v délce 150 m a úplná uzavírka ulice Závodní v délce 50 m (křižovatka ul. kpt. Jaroše x Závodní, směrem k dostihovému závodišti). Objízdná trasa uzavírky ul. Závodní je vedena ul. Na Průhoně a 1. máje. Bude zachován obousměrný provoz v minimální šířce 5,5  m na místní komunikaci ul. kpt. Jaroše. 

·         Ve dnech 22.5. do 30.6.2015 bude  úplně uzavřen vnitroblok místní komunikace Třešňová v Karlových Varech, Staré Roli a část místní komunikace Třešňová  v šířce 1 m (bude zachován průjezd 3 m), důvodem je provádění frézování a oprava povrchu komunikace.

 

 

·         Z důvodu opravy povrchu komunikací dojde k následujícím uzavírkám v Karlových Varech, Staré Roli:

1)     ve dnech 8.6.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Rohová v Karlových Varech, Staré Roli

2)     ve dnech  25.5.2015 až 31.7.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace Hornická kolonie v Karlových Varech, Staré Roli

3)     ve dnech 25.5.2015 až 30.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace Hlávkova (v šíři 1 m, se zachováním průjezdu 3 m)

 

  • Ve dnech  8.6.2015 do 31.7.2015 bude částečně uzavřen úseku místní komunikace Závodu míru a Okružní v obci  Karlovy Vary – se zachováním minimálního průjezdu vozidel 5 z důvodu opravy povrchu komunikace a chodníků

 

·         Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků dojde k úplným uzavírkám úseků místních komunikací Truhlářská, Dvořákova, Tuhnická, Školní, Okružní v obci Karlovy Vary, Staré Roli takto:

      I. etapa 10.6.2015 – 20.7.2015       

      Školní od křižovatky Svobodova po křižovatku s ulicí Hlávkova, Dvořákova – ke křižovatce s ulicí

      Nové Domky, Tuhnická. První objízdná trasa ede po ulici Okružní, Truhlářská, Dvořákova a druhá po

      komunikaci Smetanova a Hlávkova, Školní.

      II. etapa 1.7.2015 – 25.7.2015                    

      Školní od křižovatky s ulicí Hlávkova k ulici Třešňová, Okružní od křižovatky Dvořákova po ulici

      Truhlářskou. Objízdná trasa se nestanovuje.

      III. etapa 25.7.2015 – 31.8.2015      Školní, od křižovatky s ulicí Třešňová po vjezd na parkoviště ve   

      Školní ulici, Truhlářská,  Okružní v části na od křižovatky s ulicí Truhářská po křižovatku s ulicí

      Dvořákova. Objízdná trasa se nestanovuje.

 

·           Od 2.6.2015 do 30.9.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Ondřejská před objektem č.p. 124, 125 o délce cca 13 m. Částečná uzavírka je povolena z důvodu umístění lešení pro dokončovací práce na objektu Ondřejská 124,125. V průběhu částečné uzavírky budu zajištěn průjezd v min. šíři 2.75 metru.

·         Dne 20.6.2015  v čase od 12.00 h do 13.30 h bude částečně postupně  uzavírán jeden jízdní pruh místních komunikací v Karlových Varech z důvodu konání Spanilé jízdy motocyklů 2015. Spanilá jízda je vedena po trase: parkoviště Mariánskolázeňská silnice - Slovenská – Nová louka -  Divadelní náměstí – Vřídelní – I. P. Pavlova – Zahradní – nábř. Osvobození – most I. máje – Ostrovský most – Nákladní – Sokolovská – Chebská – kpt. Jaroše – Západní – Horova – most I. máje – Na Vyhlídce – Libušina – U Imperiálu – Slovenská – Mariánskolázeňská.

·         ve dnech  27.6. 2015 v čase od  00.00 do 04.00 h a  dne 15.7.2015 v čase od 00.00 h do 04.00 h bude úplně uzavřen úsek komunikaci I. Pavlova (za tunelem u parčíkem před hotelem Thermal) z důvodu instalace a reinstalace kontejnerů TUAX pro MFF. Objížďka se nestanovuje.

 

·         Dne  3.7.2015  v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu kolony vozidel při zahájení MFF.

·         Dne 3.7.2015 v době od 21.30 h do 4.7.2015 do 01.00 h bude úplně uzavřena komunikace Zahradní z důvodu konání koncertu LUCIE při zahájení MFF.

·         Dne  11.7.2015  v čase od 16.45 h do 18.15 h v rozsahu cca 30 minut budou postupně úplně uzavřeny úseky místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu kolony vozidel při ukončení MFF.

 

 

 

 

 

Informace o změnách místní úpravy provozu na území města Karlovy Vary

·         Od 2.3.2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

a) na křižovatku ulic ul. Petra Velikého a ul. Sadová (ve směru na ul. Zámecký vrch) zákazová dopravní značka B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E 13 – text: mimo dopravní obsluhy + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost

b) na křižovatku ul. Tržiště a Pod Jelením skokem doplněno svislé dopravní značení zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

c) před Jánským mostem na Divadelním náměstí (ve směru ulic Tržiště, Zámecký vrch) osazeno svislé dopravní zákazová dopravní značka B1  - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + dodatková tabulka E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  

Pro upřesnění uvádíme plný text významu dodatkové tabulky E13 s textem: mimo dopravní obsluhy.  Význam dopravní obsluhy je ustanovením § 15 odst. 3) vyhlášky č. 30/2001 Sb. definován následovně: Dodatková tabulka č.E13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O1, vozidla taxislužby a na vozidla jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

·         Od 1.4. 2015 došlo ke změně dopravního značení ve vnitřním lázeňské území:

Z důvodu zklidnění intenzit kočárové dopravy ve vnitřním lázeňském území dojde od 1.4.2015 ke změně místní úpravy provozu, kdy v ulicích Krále Jiřího, nábřeží Osvobození, I.P.Pavlova, Tylova, Slovenská dojde k osazení svislého dopravního značení B9 Zákaz vjezdu potahových vozidel.

 

Silnice II. a III. třídy

 

  • V termínu od 16.3.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/20910, III/21047 a III/2194, v obci Nejdku, část ulice Nádražní a nám. Karla IV., z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, část ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 3.6.2015 do 3.8.2015 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická a 9.května, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.1.2015 do 31.8.2015 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
  • V termínu od 1.4.2015 do 30.6.2015 bude částečně uzavřena silnice II/226, v obci Chyše, v úseku mezi zámeckým parkem a sportovním areálem, z důvodu opravy opěrné zdi.
  • V termínu od 14.4.2015 do 31.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 12.5.2015 do 30.10.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2224 a II/222 v obci Mírová, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
  • V termínu od 15.6.2015 do 18.9.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2194, na trase Vysoká Pec – Nové Hamry, v úseku mostu ev.č. 2194-3, z důvodu opravy mostu.
Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·